Στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της συναλλαγής Galaxy, της μεγαλύτερης τιτλοποίησης στην Ελλάδα

 Σημαντικά ορόσημα του χρονοδιαγράμματος του Project Galaxy έχουν ήδη επιτευχθεί.

H Τράπεζα έχει υποβάλει αίτηση υπαγωγής της τιτλοποίησης Galaxy στο Πρόγραμμα Παροχής Εγγυήσεων “Ηρακλής”, που αφορά στην παροχή εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο για τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας συνολικής αξίας έως Ευρώ 3 δισ. για την ένταξη τιτλοποιήσεων συνολικής λογιστικής αξίας Ευρώ 7,6 δισ. Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, θα ακολουθήσει η αίτηση και για την ένταξη των υπολοίπων χαρτοφυλακίων που απαρτίζουν το Project Galaxy, συνολικής λογιστικής αξίας Ευρώ 3,2 δισ.

 H Alpha Bank απέκτησε τον Ιούλιο του 2020, τον πλήρη μετοχικό έλεγχο της Cepal, της πρώτης ανεξάρτητης εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων στην Ελλάδα.

 H επίδραση της συναλλαγής Galaxy στον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας οριστικοποιείται και αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 250-280 μονάδων βάσης.

 Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο Δείκτης Καθυστερήσεων στην Ελλάδα αναμένεται να μειωθεί σημαντικά και να ανέλθει στο 13%1 , ενώ ο Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων θα μειωθεί στο 24%1 . Σε επίπεδο Ομίλου, οι παραπάνω Δείκτες αναμένεται να διαμορφωθούν σε 17% και 27%, αντίστοιχα. Η Alpha Bank στηρίζει ενεργά τους Πελάτες της προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19

 Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα από την αρχή του έτους διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 3,5 δισ., παρέχοντας σημαντική στήριξη στην Ελληνική οικονομία.

 Τα μέτρα αναστολής καταβολής οφειλών εξυπηρετούμενων δανειακών υποχρεώσεων, τόσο Επιχειρήσεων όσο και Ιδιωτών στην Ελλάδα, ανήλθαν σε Ευρώ 4,7 δισ. το α’ εξάμηνο 2020.  Ενεργή συμμετοχή της Alpha Bank στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα στήριξης των Επιχειρήσεων με την εγγύηση φορέων του Ελληνικού Δημοσίου (“State Guaranteed”), με εγκρίσεις δανείων ύψους Ευρώ 0,8 δισ. εκ των οποίων Ευρώ 0,2 δισ. έχουν ήδη εκταμιευτεί και με νέες χρηματοδοτήσεις μέσω του προγράμματος «ΤΕΠΙΧII» για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις ύψους Ευρώ 0,2 δισ. (εκ των συνολικών εγκεκριμένων δανείων Ευρώ 0,4 δισ.). Με τις ήδη εγκεκριμένες πιστώσεις και την περαιτέρω χρήση των κρατικών προγραμμάτων στήριξης, οι εκταμιεύσεις δανείων που επιδοτούνται από τους κρατικούς φορείς αναμένεται να φτάσουν το α’ εξάμηνο 2020 περίπου τα Ευρώ 2 δισ.

 Οι εισροές καταθέσεων από τον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκαν κατά Ευρώ 1,4 δισ. το α’ εξάμηνο 2020 και Ευρώ 2,5 δισ. σε ετήσια βάση.

 Η πανδημία του Covid-19 επιτάχυνε τον ψηφιακό μετασχηματισμό με αποτέλεσμα οι νέοι συνδρομητές του ebanking να ανέρχονται σε 185.000 στο α’ εξάμηνο 2020, ενώ το ποσοστό των νέων συνδρομητών που απέκτησαν e-banking μέσω κινητής συσκευής (χωρίς επίσκεψη σε Κατάστημα) υπερδιπλασιάστηκε σε ετήσια βάση και ανήλθε σε 52,4%.

Ισχυρή λειτουργική κερδοφορία

 Παρά τις δυσμενείς συνθήκες λόγω της πανδημίας του Covid-19, το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων αυξήθηκε το α’ εξάμηνο 2020 κατά 7,9% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης της κύριας λειτουργικής κερδοφορίας και της βελτίωσης της αποδοτικότητας. Το β’ τρίμηνο 2020, το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων ανήλθε σε Ευρώ 217,3 εκατ. έναντι Ευρώ 229,6 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο.

 Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων ανήλθε σε Ευρώ 645,5 εκατ. το α’ εξάμηνο 2020, αυξημένο κατά 8,7% σε ετήσια βάση ή κατά 3,3% ως ποσοστό των υπολοίπων δανείων, προσαρμοσμένο σε ετήσια βάση, επιτρέποντας την απορρόφηση των αυξημένων ζημιών απομείωσης το α’ εξάμηνο 2020.

 Το α΄ εξάμηνο 2020, οι Ζημίες Απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων ανήλθαν σε Ευρώ 568,1 εκατ. ή 2,9% επί του μέσου όρου δανείων, έναντι Ευρώ 488,5 εκατ. το προηγούμενο έτος, λόγω της αναγνώρισης επιπρόσθετων ζημιών απομείωσης ύψους Ευρώ 234 εκατ., που σχετίζονται κυρίως με την επίπτωση της πανδημίας Covid19.

 Παρά τις δυσμενείς συνθήκες λόγω της πανδημίας του Covid-19, τα Κέρδη μετά από Φόρους ανήλθαν σε Ευρώ 86,6 εκατ. το α’ εξάμηνο 2020, έναντι Ευρώ 86,8 εκατ. την ίδια περίοδο το 2019.

Κεφαλαιακή Eπάρκεια, Ποιότητα Δανειακού Χαρτοφυλακίου, Ρευστότητα

 Η Alpha Bank διατηρεί την ισχυρή κεφαλαιακή της θέση, με τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAD) να ανέρχεται σε 18,3%, αυξημένος κατά 0,7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, παρέχοντας απόθεμα κεφαλαίων ύψους Ευρώ 3,1 δισ. έναντι του ελάχιστα απαιτούμενου ποσοστού (OCR). Στο τέλος Ιουνίου 2020, τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια αποτελούν τα υψηλότερα μεταξύ των ελληνικών τραπεζών και ανήλθαν σε Ευρώ 7,8 δισ.

 Συνεχής βελτίωση της ρευστότητας με αύξηση των καταθέσεων κατά Ευρώ 0,5 δισ. το α’ εξάμηνο 2020. Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις βελτιώθηκε περαιτέρω και ανήλθε σε 96% στο τέλος Ιουνίου 2020 έναντι 102% το προηγούμενο έτος, ενώ ο Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) ανήλθε σε 112,5%.

 Αύξηση της συμμετοχής στο Πρόγραμμα Στοχευμένων Πράξεων Μακροπρόθεσμης Αναχρηματοδότησης (TLTRO ΙΙΙ) σε Ευρώ 11,9 δισ., μειώνοντας σημαντικά το κόστος χρηματοδότησης.

 Παρά την προσωρινή διακοπή ρευστοποιήσεων και αποπληρωμών λόγω του Covid-19, τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά Ευρώ 0,1 δισ. το β’ τρίμηνο 2020. Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Όμιλο σε ετήσια βάση μειώθηκαν κατά Ευρώ 3,5 δισ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here