Τριπλασίασε τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη πρώτου τριμήνου η BriQ Properties και είναι πάνω από 1 εκατ. ευρώ, χωρίς καν να συμπεριλαμβάνεται η αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων.

Η αύξηση αντίθετα οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι τα έσοδα του τριμήνου 2021 ήταν μειωμένα κατά 633.000 ευρώ, λόγω των υποχρεωτικών μέτρων για τον Covid-19 και επιπλέον στην έναρξη της μίσθωσης της νεόδμητης αποθήκης στον Ασπρόπυργο.

Με βάση αυτά, τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη πρώτου τριμήνου ανήλθαν σε 1,046 εκατ. ευρώ, έναντι 341.000 ευρώ, της αντίστοιχης περσινής περιόδου, σημειώνοντας αύξηση 207%.  Τα έσοδα από ενοίκια προσέγγισαν τα 2 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο και τα λειτουργικά κέρδη EBITDA διπλασιάστηκαν. Η εταιρία διένειμε ήδη μέρισμα 2,75 εκατ. ευρώ από τα περυσινά κέρδη.

Η αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων στις 31.03.2022 κατανέμεται ανά κατηγορία ακινήτων ως εξής:

*49% σε κτίρια logistics,

*29% σε κτίρια γραφείων,

*17% σε ξενοδοχεία και

*5% σε λοιπές κατηγορίες ακινήτων.

Πως διαμορφώθηκαν τα μεγέθη πρώτου τριμήνου

Η Εταιρεία κατέγραψε σε ενοποιημένο επίπεδο αύξηση των μεγεθών της στο πρώτο τρίμηνο του έτους σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Ειδικότερα:

-Την 31η Μαρτίου 2022 οι επενδύσεις του Ομίλου περιλάμβαναν 27 επενδυτικά ακίνητα συνολικής αξίας €122.147 χιλ. έναντι 27 ακίνητων αξίας €120.768 χιλ. την 31.12.2021.

– Τα έσοδα από ενοίκια ανήλθαν σε €1.930 χιλ. έναντι €1.093 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου σημειώνοντας αύξηση 76,5%.

– Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν σημαντικά (111,5%) και ανήλθαν σε €1.453 χιλ. έναντι € 687 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

– Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων (EBT) αυξήθηκαν κατά 135,1% και ανήλθαν σε €1.257 χιλ. έναντι € 535 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

– Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 141,4% και ανήλθαν σε €1.224 χιλ. έναντι € 507 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα ταμειακά διαθέσιμα την 31η Μαρτίου 2022 ανήλθαν σε €7.242 χιλ. έναντι €4.277 χιλ. την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 19ης Απριλίου 2022 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού €2.657 χιλ. ήτοι €0,075 ανά μετοχή (καθαρό), από τα κέρδη της χρήσης 2021 και προηγούμενων ετών, το οποίο καταβλήθηκε στους δικαιούχους την 29η Απριλίου 2022.

Την 31η Μαρτίου 2022 οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου ανέρχονταν €33.677 χιλ. έναντι €30.153 χιλ. την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Η Εταιρεία την 31.03.2022 είχε στην κατοχή της συνολικά 343.618 ίδιες μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας € 722 χιλ. και αξίας κτήσης € 598 χιλ. ήτοι μέση τιμή κτήσης €1,74 ανά μετοχή, ενώ η εσωτερική αξία της μετοχής κατά την 31.03.2022 ανέρχεται σε € 2,55. Οι κατεχόμενες ίδιες μετοχές την 31.03.2022 αντιστοιχούσαν στο 0,96% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Για το σύνολο του 2022 εκτιμάται ότι τα αποτελέσματα θα εμφανίσουν σημαντική αύξηση σε σύγκριση με τα προηγούμενα δύο έτη (2021 και 2020) όπου τα έσοδα επηρεάστηκαν από τα υποχρεωτικά μέτρα μείωσης των ενοικίων λόγω πανδημίας Covid-19, καθώς και από τα έσοδα από τις νέες αναπτύξεις των κέντρων logistics της Εταιρείας, το πρώτο στάδιο των οποίων ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2022.

Παράλληλα με τις θετικές προοπτικές υπάρχουν και επιφυλάξεις λόγω της επίδρασης στην οικονομία από την αύξηση των τιμών ενέργειας και πρώτων υλών, του πληθωρισμού καθώς και της αβεβαιότητας λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here