Η εταιρεία “AVE A.E” ανακοίνωσε πως ο κύκλος εργασιών στο πρώτο εξάμηνο του 2020 ανήλθε σε 58,58 εκ. Ευρώ για τον όμιλο και 6,37 εκ. Ευρώ για την εταιρεία έναντι 19,37 εκ. Ευρώ για τον όμιλο και 0,84 εκ. Ευρώ για την εταιρεία της αντίστοιχης περιόδου του 2019.

Η αύξηση αυτή σε επίπεδο ομίλου προέρχεται από την ενσωμάτωση της εταιρείας «Kristelcom Limited» για ολόκληρο το πρώτο εξάμηνο του 2020 σε αντίθεση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 που η «Kristelcom Limited» ενσωματώθηκε μόνο για ένα μήνα (από τις 07/06-30/06/2019).

Αντίστοιχα η αύξηση σε εταιρικό επίπεδο οφείλεται στην ενσωμάτωση των θυγατρικών Ιντερνάσιοναλ Γκέιμινγκ και Εντερτέινμεντ Α.Ε. και Ελληνικά Ψυχαγωγικά Πάρκα ΠΑΡΚΑ Α.Ε. από την 01/01/2020 στη μητρική εταιρεία συνεπεία της από 31/12/2019 σχετικής πράξης συγχώνευσης.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου για το εξάμηνο του 2020 διαμορφώθηκαν σε κέρδη 272 χιλ. Ευρώ έναντι ζημιάς 132 χιλ. Ευρώ το 2019. Τα σχετικά μεγέθη για την Εταιρεία διαμορφώθηκαν σε ζημιές 980 χιλ. Ευρώ προερχόμενες κυρίως από την αναστολή λειτουργίας των ψυχαγωγικών πάρκων με κρατική εντολή λόγω COVID-19, και 469 χιλ. Ευρώ για το εξάμηνο του 2019 αντίστοιχα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας.

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους του Ομίλου για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε κέρδη 2,19 εκ. Ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2020, έναντι ζημιών 4,76 εκ. Ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2019. Σε επίπεδο Εταιρείας τα αποτελέσματα μετά από φόρους ήταν θετικά κατά 2,73 εκ. Ευρώ στο υπό εξέταση εξάμηνο, έναντι αρνητικού ποσού ύψους 3,31 εκ. Ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Στα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά το ‘Α 6μηνο της τρέχουσας χρήσης είναι το προσύμφωνο για μεταβίβαση των μετοχών που κατείχε ο Όμιλος (75,56%) στη θυγατρική εταιρεία Ster Cinemas η οποία υλοποιήθηκε εντός του Ιουλίου 2020. Η ζημία που επιβάρυνε τον όμιλο ο κλάδος της εκμετάλλευσης των κινηματογραφικών αιθουσών λόγω των περιορισμών που έχουν τεθεί από την Πολιτεία στη λειτουργία των κινηματογράφων ανήλθε κατά το 1ο εξάμηνο της χρήσης σε 1,81 εκ. Ευρώ ωστόσο λόγω της μεταβίβασης του εν λόγω κλάδου, θα έχουν μηδενική επίπτωση εφεξής.

Τέλος ο Όμιλος στις 30.06.2020 υπέγραψε σύμβαση στερητικής αναδοχής χρέους, συνέπεια της οποίας ήταν η διαγραφή δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου προς την Τράπεζα Πειραιώς τρέχουσας αξίας 10,28 εκ. Ευρώ και η αναδοχή από την 30.06.2020 και τούδε των ανωτέρω απαιτήσεων της Τράπεζας από την Doson Investments Company Limited η οποία θα εξυπηρετεί το δάνειο σύμφωνα με τους οικείους όρους που διέπουν τις σχετικές δανειακές συμβάσεις. Η ανωτέρω περιγραφείσα διαγραφή των 10,28 εκ. Ευρώ επηρέασε ισόποσα θετικά τα αποτελέσματα και την καθαρή θέση του Ομίλου κατά το ‘Α εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης. Εντός του Ιουλίου ο Όμιλος υπέγραψε και δεύτερη σύμβαση στερητικής αναδοχής χρέους σύμφωνα με την οποία διαγράφτηκαν δανειακές οφειλές ποσού 5,52 εκ. Ευρώ, ωφέλεια η οποία θα αναμορφώσει ανάλογα θετικά τα αποτελέσματα και την καθαρή θέση του Ομίλου κατά το 2ο εξάμηνο της χρήσης, καταλήγει η ανακοίνωση της AVE.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here