Η εταιρεία “AVE Α.Ε.” (η “Εταιρεία”) ανακοινώνει ότι η από 21.07.2020 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο και όρισε τα ανεξάρτητα μέλη του κατά την έννοια των διατάξεων του νόμου 3016/2002.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα και καθόρισε τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του ως ακολούθως:

1. Απόστολος Βούλγαρης του Ιωάννου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,

2. Θωμάς Ρούμπας του Ιωάννου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικό μέλος,

3. Κίμων-Νικόλαος Φραγκιάδης του Παναγιώτη, εκτελεστικό μέλος,

4. Νικόλαος Θεοφανόπουλος του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος,

5. Δημήτριος Κοντογεωργόπουλος του Γεωργίου – Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,

6. Ανδρέας Μαυράκης του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και

7. Δημήτριος Ντζανάτος του Σπυρίδωνος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, ήτοι έως την 21.07.2023,  και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Επίσης, ανακοινώνεται ότι κατόπιν ορισμού νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου από την ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο, η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται σήμερα από τους κ.κ.:

1. Αντώνη Πολυκανδριώτη του Νικολάου, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

2. Δημήτριο Κοντογεωργόπουλο του Γεωργίου – Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και

3. Δημήτριο Ντζανάτο του Σπυρίδωνος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία έχει τριετή θητεία (έως την 21.07.2023), είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 44 § 1 του ν. 4449/2017.

Η νέα Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα και κατένειμε αρμοδιότητες μεταξύ των μελών της, ως ακολούθως:

1. Αντώνης Πολυκανδριώτης του Νικολάου, Πρόεδρος,

2. Δημήτριος Κοντογεωργόπουλος του Γεωργίου – Ιωάννη, μέλος και

3. Δημήτριος Ντζανάτος του Σπυρίδωνος, μέλος.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here