Σε 1.032 MW ανέρχεται η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου Τέρνα Ενεργειακή. Ο Όμιλος, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, έχει εγκαταστήσει 607 MW στην Ελλάδα, 293 MW στις ΗΠΑ και 132 MW στη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Το 2018, οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 292 εκατ. ευρώ, έναντι 276,5 εκατ. ευρώ το 2017, αυξημένες κατά 5,6%.

Τα έσοδα από τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής ανήλθαν σε 216,3 εκατ. ευρώ έναντι 173 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, αυξημένα κατά 25%.

Τα έσοδα από τον τομέα της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθαν σε 19,7 εκατ. ευρώ, έναντι 13,6 εκατ. ευρώ, το προηγούμενο έτος.

Οι πωλήσεις του κατασκευαστικού τομέα της εταιρείας προς τρίτους διαμορφώθηκαν στα 14,4 εκατ. ευρώ έναντι 38,7 εκατ. ευρώ το 2017.

Τα έσοδα από τον τομέα των παραχωρήσεων ανήλθαν σε 41,6 εκατ. ευρώ έναντι 51,1 εκατ. ευρώ, την προηγούμενη χρονιά.

Η συνολική λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων, τόκων, φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) ανήλθε σε 167,9 εκατ. ευρώ, έναντι 147,5 εκατ. ευρώ το 2017, αυξημένη κατά 13,8%.

Τα συνολικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 120,1 εκατ. ευρώ έναντι 109,3 εκατ. ευρώ, το 2017, αυξημένα κατά 9,8%.

Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 62,4 εκατ. ευρώ έναντι 57 εκατ. ευρώ το 2017, αυξημένα κατά 9,5%.

Τα καθαρά κέρδη μετά από τα δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στα 44,9 εκατ. ευρώ, έναντι 37 εκατ. ευρώ το 2017, αυξημένα κατά 21,4 %, κυρίως λόγω της αυξημένης εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ σε διεθνές επίπεδο.

Η καθαρή δανειακή θέση του Ομίλου (δανεισμός μείον ταμειακά διαθέσιμα) στο τέλος του 2018 διαμορφώθηκε στα 606 εκατ. ευρώ έναντι 576,4 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ’ τριμήνου του 2018, αυξημένη κατά περίπου 26 εκατ. την τελευταία περίοδο, λόγω των αυξημένων επενδυτικών δαπανών.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here