Ζημιά μετά από φόρους σε επαναλαμβανόμενη βάση ύψους €27,6 εκατ. από €26,9 εκατ. πέρυσι εμφάνισε η Attica Bank στο εννεάμηνο.

Τα κόκκινα δάνεια

Εν τω μεταξύ, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της τράπεζας, έπειτα από την ανάθεση της άσκησης εξέτασης εναλλακτικών επιλογών διαχείρισης των ΜΕΑ, η Διοίκηση της Τράπεζας προσδοκά ότι στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, θα έχει αποφασιστεί η σχετική στρατηγική με σκοπό την βέλτιστη διαχείριση των ΜΕΑ αλλά και των στοιχείων ενεργητικού που διακρατούνται από τις παρελθούσες συναλλαγές τιτλοποίησης των ΜΕΑ.

Στο διοικητικό συμβούλιο της Attica Bank παρουσιάστηκαν από τους συμβούλους της τράπεζας, Pepper, UBS και Euroxx, η αξιολόγηση των τιτλοποιημένων χαρτοφυλακίων και οι διαθέσιμες επιλογές για την αποτελεσματική μείωση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Σε όλα αυτά, αναφέρουν πηγές της Attica Bank, η τράπεζα λαμβάνει υπόψη της τις διεθνείς πρακτικές που έχουν υιοθετηθεί για τη μείωση των NPEs εκτός κρατικής εγγύησης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και με γνώμονα:

α. Τη συμφωνία μετόχων της 30/9/2022 (αναφορικά με τη χρήση 300 εκατ. ευρώ για τη μείωση των NPEs ως μέγιστο ποσό από τα 490 εκατ. ευρώ των συνολικών κεφαλαίων που θα αντληθούν από την προγραμματισμένη κεφαλαική ενίσχυση.

β. Το επιχειρηματικό σχέδιο της τράπεζας και

γ. Κυρίως τις εποπτικές απαιτήσεις για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων.

Οι αποφάσεις για την επιλογή των κατάλληλων εργαλείων θα ληφθούν στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα.

Τα αποτελέσματα

Τα βασικά σημεία των αποτελεσμάτων έχουν ως εξής:

  • Λειτουργική ζημία ύψους €20,4 εκατ. μη συμπεριλαμβανομένων των έκτακτων εξόδων έναντι ζημιάς €12,1 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών εσόδων από τόκους.
  • Η λειτουργική ζημιά ανήλθε σε €34,2 εκατ. συμπεριλαμβανομένων των μη επαναλαμβανόμενων εξόδων λόγω του περιορισμού του επιτοκιακού εσόδου και της επιβάρυνσης των λειτουργικών εξόδων με ένα μη επαναλαμβανόμενο κονδύλι ύψους €13,8 εκατ. που αφορά σε αμοιβές τρίτων για ενέργειες και έργα στο πλαίσιο υλοποίησης της συμφωνίας των μετόχων και του μετασχηματισμού της Τράπεζας.
  • Μείωση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 23,5% σε σχέση με τη συγκριτική περίοδο λόγω μεγάλων αποπληρωμών καθώς και λόγω της ολοκλήρωσης της συναλλαγής τιτλοποίησης Omega εντός του 2021, με αποτέλεσμα τη χαμηλότερη δανειακή εκτοκιστική βάση για το εννεάμηνο του 2022 συγκριτικά με το εννεάμηνο του 2021, καθώς και του χαμηλότερου κουπονιού που φέρει το ομόλογο υψηλής εξοφλητικής σειράς της εν λόγω συναλλαγής τιτλοποίησης. Συνεχιζόμενη μείωση κατά 20% των εξόδων από τόκους στο πλαίσιο υλοποίησης του σχεδίου εξορθολογισμού της Τράπεζας αναφορικά με την τιμολόγηση των καταθέσεων και τη διεύρυνση των πηγών άντλησης ρευστότητας.
  • Αύξηση καθαρών εσόδων από προμήθειες κατά 24,1% σε ετήσια βάση προερχόμενη από την αύξηση των προμηθειών από συναλλαγές τόσο με χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών όσο και μέσω αποδοχής συναλλαγών στα τερματικά της Τράπεζας, καθώς και τις αυξημένες προμήθειες που σχετίζονται με τις συναλλαγές κίνησης κεφαλαίων και έκδοσης νέων εγγυητικών επιστολών.
  • Εξορθολογισμός βάσης κόστους με συνολική μείωση των επαναλαμβανόμενων λειτουργικών εξόδων κατά 8% σε ετήσια βάση. Η δαπάνη προσωπικού περιορίστηκε κατά 9,4% ενώ τα λειτουργικά έξοδα κατά 8% σε ετήσια βάση.
  • Καταθέσεις στα €2,72 δισ. έναντι δανείων μετά από προβλέψεις €1,35 δισ.
  • Νέες εκταμιεύσεις ύψους €241 εκατ. κατά το εννεάμηνο του έτους.
  • Δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων NPE 65,97%.
  • Δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας Ομίλου CET1 6,3% και CAD 10,1% με τις διαδικασίες αποκατάστασης τους σε εξέλιξη καθώς έχουν προγραμματιστεί ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης της Τράπεζας ύψους €490 εκατ. Υπολογίζεται ότι μεμονωμένα και σε pro forma επίπεδο – οι δείκτες CET1, Tier 1 και CAD θα αυξηθούν, κατά περίπου 18 ποσοστιαίες μονάδες.

Η ανακοίνωση της τράπεζας

Αύξηση καθαρών εσόδων από προμήθειες με διατήρηση υψηλής ρευστότητας και παράλληλα, μείωση των επαναλαμβανόμενων λειτουργικών εξόδων κατά 8% σε ετήσια βάση καταγράφει η Αttica Bank στο εννεάμηνο του 2022.

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ανήλθαν σε 4,6 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 24,1% κατά το εννεάμηνο του 2022 σε σχέση με την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο. Η σημαντική αύξηση προήλθε κυρίως από την αύξηση των συναλλαγών με χρήση καρτών, καθώς και η χορήγηση νέων δανείων και η έκδοση εγγυητικών επιστολών.

Οι νέες εκταμιεύσεις κατά το εννεάμηνο 2022 διαμορφώθηκαν σε 242 εκατ. ευρώ, με τους δείκτες ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου να βελτιώνονται. Από το σύνολο των νέων χορηγήσεων, τα €221,8 εκατ. αφορούν την επιχειρηματική τραπεζική και τα €19,4 εκατ. τη λιανική τραπεζική. Η Αttica Bank συνέχισε την πιστωτική της επέκταση σύμφωνα με το στρατηγικό της σχεδιασμό, επιδεικνύοντας ικανοποιητική πορεία στις χορηγήσεις νέων δανείων, κυρίως στους τομείς της ενέργειας, των υποδομών και του τουρισμού.
Η ρευστότητα της Τράπεζας παραμένει σε ικανοποιητικά επίπεδα, με τις καταθέσεις των πελατών να διαμορφώνονται στα 2,72 δισ. ευρώ στις 30/09/2022. Οι καταθέσεις ταμιευτηρίου και όψεως ανήλθαν σε €1,08 δισ., ενώ οι προθεσμιακές καταθέσεις σε 1,6 δισ. ευρώ.

Αναφορικά με τις ενέργειες εξορθολογισμού της βάσης κόστους, και κατά το εννεάμηνο του 2022 συνεχίστηκε η λελογισμένη διαχείριση των επαναλαμβανόμενων εξόδων, καθώς και η περιστολή των δαπανών προσωπικού. Μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου των ετών 2021 και 2022 οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού παρουσίασαν μείωση κατά 9,4% σε ετήσια βάση, ενώ οι επαναλαμβανόμενες λειτουργικές δαπάνες της Τράπεζας παρουσίασαν μείωση ύψους 8%.

Η Αttica Bank για το εννεάμηνο 2022 παρουσίασε λειτουργική, ζημία ύψους 34,2 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω του περιορισμού του επιτοκιακού εσόδου και της επιβάρυνσης των λειτουργικών εξόδων με ένα μη επαναλαμβανόμενο κονδύλι ύψους €13,8 εκατ. που αφορά σε αμοιβές τρίτων για ενέργειες και έργα στο πλαίσιο υλοποίησης της συμφωνίας των μετόχων και του μετασχηματισμού της Τράπεζας.
Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου, CET1 και CAD διαμορφώθηκαν σε 6,3% και 10,01% αντίστοιχα με τις διαδικασίες αποκατάστασής τους να είναι σε εξέλιξη.

Κεφαλαιακή ενίσχυση 490 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με τη Διοίκηση της Τράπεζας «το 2023 αποτελεί έτος μετασχηματισμού για την Αttica Bank, τόσο σε επίπεδο επιχειρησιακής λειτουργίας όσο και σε επίπεδο ενεργειών και αποφάσεων ενίσχυσης και αποκατάστασης της κεφαλαιακής θέσης της». Σε αυτό το πλαίσιο, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας αποφάσισε στις 09/12/2022 την κεφαλαιακή της ενίσχυση ύψους €490 εκατ. προκειμένου να προχωρήσει άμεσα στις ενέργειες του λειτουργικού και επιχειρηματικού της μετασχηματισμού. Στόχος είναι να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες των εποπτικών κεφαλαίων, ώστε να αποκατασταθούν οι απαιτούμενοι εποπτικοί δείκτες που θα επιτρέπουν την περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών της Τράπεζας, η αποτελεσματική διαχείριση των ΜΕΑ και η αναδιάρθρωση και ανάπτυξη της Τράπεζας μέσω της υλοποίησης του εγκεκριμένου Επιχειρηματικού Σχεδίου 2022 – 2025.

Στις 30/12/2022 έχει αποφασιστεί η σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου να εγκρίνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας ύψους έως €473,3 εκατ. μέσω δημόσιας προσφοράς με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, διαδικασία που θα επιτρέψει την κάλυψη του συνολικού ποσού της κεφαλαιακής ενίσχυσης των €490 εκατ. και υπολογίζεται ότι μεμονωμένα και σε pro forma επίπεδο θα αυξήσει τους δείκτες CET1, Tier 1 και CAD, κατά περίπου 18 ποσοστιαίες μονάδες.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Αttica Bank, κυρία Ελένη Βρεττού δήλωσε σχετικά: «Με συστηματική δουλειά και επαγγελματισμό θέτουμε τις βάσεις μετασχηματισμού της Τράπεζας, ενώ είναι σε εξέλιξη η διαδικασία της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 473,3 εκατ. μέσω δημόσιας προσφοράς με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, διαδικασία που θα επιτρέψει την κάλυψη του συνολικού ποσού της κεφαλαιακής ενίσχυσης των €490 εκατ. και θα αποκαταστήσει τους κεφαλαιακούς δείκτες μας. Στο εννεάμηνο 2022 διατηρούμε υψηλά επίπεδα ρευστότητας, καταγράφουμε ικανοποιητική πορεία στις χορηγήσεις νέων δανείων, έχουμε σημαντική αύξηση των εσόδων από προμήθειες και παραμένουν ανθεκτικές οι επιδόσεις των κύριων λειτουργικών αποτελεσμάτων μας.

Έχουμε ξεκινήσει να υλοποιούμε τον στρατηγικό σχεδιασμό της Τράπεζας, που εστιάζει στον πελάτη και την εξυπηρέτησή του, είτε είναι ιδιώτης είτε μικρομεσαία επιχείρηση, με νέα προϊόντα και υπηρεσίες σε ένα αναμορφωμένο και αποδοτικό δίκτυο. Παράλληλα, θέτουμε σε προτεραιότητα τον εκσυγχρονισμό της Αttica Bank σε βασικούς τομείς, όπως η βελτίωση και αναβάθμιση των υποδομών πληροφορικής, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η αυτοματοποίηση των διαδικασιών και η ενίσχυση της διοικητικής της δομής και ομάδας, ώστε η Τράπεζα να καταστεί συνειδητή επιλογή συνεργασίας για επιχειρήσεις και ιδιώτες πελάτες, ένας πέμπτος τραπεζικός πόλος που θα στηρίζει την ελληνική οικονομία και ανάπτυξη».