Γράφει η Μαρία Σταυρούλια, Διευθύντρια του Τμήματος Υγείας της GEP

Γνωρίζετε ποιες είναι οι νομικές υποχρεώσεις του οργανισμού που εκπροσωπείτε σχετικά με την υγεία των εργαζομένων;

Οι υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας περιλαμβάνουν όλες τις υποχρεώσεις που προδιαγράφονται στον Ν. 3850/2010, όπως: περιοδική προληπτική εξέταση των εργαζομένων, δημιουργία ιατρικού αρχείου προσωπικού, εκτίμηση ικανότητας για εργασία από πλευράς υγείας, εκπόνηση προγράμματος εμβολιασμού, συμβολή στην εκπόνηση λίστας διαδικασιών για την ασφαλή εκτέλεση εργασιών, εκπαίδευση και ενημέρωση εργαζομένων για την προστασία από βιολογικούς, φυσικούς και χημικούς παράγοντες και οδηγίες για την πρόληψη μυοσκελετικών παθήσεων.

Γνωρίζετε ποιες είναι οι υποχρεώσεις του Ιατρού Εργασίας;

Προκειμένου να προφυλάξει την υγεία και ευεξία των εργαζομένων της επιχείρησης, ο Ιατρός Εργασίας έχει το ακόλουθο πλάνο υποχρεώσεων: 

• Επισκέπτεται κάθε εγκατάσταση της επιχείρησης σε προκαθορισμένες ημερομηνίες και ώρες, όπως αυτές έχουν θεωρηθεί από την Επιθεώρηση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία.

• Κατά τις επισκέψεις του, διενεργεί ελέγχους σε όλους τους χώρους και τις θέσεις εργασίας σε σχέση με την Υγεία & Ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται βάσει της κείμενης νομοθεσίας Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας.

• Συντάσσει ή/και ενημερώνει τον ατομικό ιατρικό φάκελο κάθε εργαζομένου.

• Εκδίδει βεβαιώσεις καταλληλότητας των εργαζομένων.

• Επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των μέσων ατομικής προστασίας.

• Ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία, αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών και προτείνει μέτρα για την πρόληψη των ασθενειών αυτών.

• Ενημερώνει τους εργαζομένους για τον τρόπο αντιμετώπισης έκτακτων γεγονότων που μπορεί να επηρεάσουν την υγεία τους.

• Μεριμνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και καταχωρεί τα αποτελέσματα στον ατομικό ιατρικό φάκελο του εργαζομένου.

• Καταχωρεί τις υποδείξεις του στο ειδικό βιβλίο υποδείξεων της εγκατάστασης. Ο υπεύθυνος της εγκατάστασης λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο.

Ποιες είναι οι συμβουλευτικές αρμοδιότητες του Ιατρού Εργασίας σύμφωνα με τον Νόμο;

1. Ο Ιατρός Εργασίας παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη, στους εργαζομένους και στους εκπροσώπους τους, γραπτά στο βιβλίο υποδείξεων ή προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων. Ειδικότερα, ο Ιατρός Εργασίας συμβουλεύει σε θέματα: 

α) σχεδιασμού, προγραμματισμού, τροποποίησης της παραγωγικής διαδικασίας, κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες Υγείας 

& Ασφάλειας των εργαζομένων, 

β) λήψης μέτρων προστασίας κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και προμήθειας μέσων εξοπλισμού, 

γ) φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας, εργονομίας και υγιεινής της εργασίας, διευθέτησης και διαμόρφωσης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας, 

δ) οργάνωσης υπηρεσίας παροχής Πρώτων Βοηθειών, 

ε) αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης εργασίας για λόγους υγείας, προσωρινά ή μόνιμα, καθώς και ένταξης ή επανένταξης μειονεκτούντων ατόμων στην παραγωγική διαδικασία, ακόμη και με υπόδειξη αναμόρφωσης της θέσης εργασίας.

2. Παρέχει ιατρικές συστάσεις σε όσους εργαζομένους το επιθυμούν, κατά την προγραμματισμένη επίσκεψή του.

3. Δίνει γενικές οδηγίες προς τους εργαζομένους, με έντυπο ή ηλεκτρονικό τρόπο, για σημαντικά ή επίκαιρα θέματα υγείας, όπως: προστασία από καύσωνα, περιορισμό καπνίσματος, υγιεινή διατροφή, εργασία σε οθόνες, φυσική άσκηση κ.ά.

4. Διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία.

Απλές συμβουλές για τη σωστή αξιοποίηση της υπηρεσίας του Ιατρού Εργασίας

• Αντιμετωπίστε τον Ιατρό Εργασίας ως σύμβουλό σας σε κάθε θέμα επαγγελματικής υγείας: ρωτήστε τον κάθε λεπτομέρεια που αφορά στις υπηρεσίες του, ώστε να ωφεληθείτε στον μέγιστο βαθμό. 

• Ενημερώστε άμεσα τον Ιατρό Εργασίας σχετικά με τους χώρους και τις θέσεις εργασίας που έχετε στην επιχείρηση που εκπροσωπείτε. Θα σας καθοδηγήσει σχετικά με τις ιατρικές εξετάσεις ή/και τα εμβόλια που ενδεχομένως απαιτούνται, σχετικά με τα σημεία στα οποία πρέπει να τοποθετηθεί κουτί Πρώτων Βοηθειών και τα άτομα που πρέπει να εκπαιδευτούν, ώστε να αποτελέσουν την ομάδα Πρώτων Βοηθειών. 

• Ενημερώστε τους ανθρώπους σας για το προσωπικό όφελος που μπορεί να έχουν, καθώς ο Ιατρός Εργασίας είναι δίπλα σε κάθε εργαζόμενο: μπορεί να δει αποτελέσματα ιατρικών εξετάσεων, να παραπέμψει σε ειδικότερο ιατρό εφόσον απαιτείται, να καθοδηγήσει στη λήψη φαρμακευτικής αγωγής κ.ά. 

• Ζητήστε τη γνώμη του Ιατρού Εργασίας σχετικά με προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζετε ως επιχείρηση, όπως π.χ. αυξημένα επίπεδα θορύβου, κακή ποιότητα αέρα, περιορισμένους ή απομακρυσμένους χώρους. Θα σας κάνει ο ίδιος κάποιες προτάσεις και θα σας κατευθύνει στο εξειδικευμένο Τμήμα Υγείας της GEP, ώστε να σχεδιαστεί η κατάλληλη λύση για την επιχείρηση που εκπροσωπείτε.

Διαβάστε επίσης: Η Υγεία & Ασφάλεια Εργασίας στην καρδιά της βιώσιμης ανάπτυξης

Διαβάστε επίσης: Health & Safety Review by GEP: Μάθετε τα πάντα για τις υπηρεσίες Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας

Διαβάστε επίσης: Τεχνικός Ασφάλειας: Πολύτιμος σύμβουλος κάθε επιχείρησης

To άρθρο φιλοξενήθηκε στο νέο, πρωτοπόρο και καινοτόμο ενημερωτικό έντυπο της GEP, της μεγαλύτερης εταιρείας παροχής υπηρεσιών Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας στην Ελλάδα, ξεκίνησε την κυκλοφορία του με στόχο να προσφέρει έγκυρη, ποιοτική και χρηστική ενημέρωση, μέσα από τις σελίδες του.

Το Health & Safety Review by GEP, είναι το νέο τριμηνιαίο ενημερωτικό έντυπο της GEP, ένα εγχείρημα που αναμένεται να αποτελέσει το πιο χρήσιμο εργαλείο γνώσης για όλους.

Διαβάστε online την ψηφιακή έκδοση του GEP

Το περιοδικό συνιστά τον πιο επίκαιρο και αποτελεσματικό δίαυλο επικοινωνίας, καθώς μέσω της σωστής και έγκυρης διάχυσης της πληροφορίας, που σπανίζει στις μέρες μας, θα δοθούν οι πιο ενδεδειγμένες λύσεις στα ζητήματα που απασχολούν την αγορά.

 

ΕΑν επιθυμεΙτε να λαμβΑνετε τις πιο Εγκυρες ενημερΩσεις για τις υπηρεσΙες του ΤεχνικοΥ ΑσφΑλειας, αναλΥσεις για τα μΕτρα ΥγεΙΑς & ΑσφΑλειας ΕργασΙας, μπορεΙτε να εγγραφεΙΤε δωρεΑν για να σας αποστΕλλεται το Health & Safety Review by GEP σε ηλεκτρονικΗ μορφΗ στο email σας.