Νέα δάνεια ύψους 2,7 δισ. ευρώ, Κερδοφορία €0,42 ανα μετοχή και περιορισμό των κόκκινων δανείων στο 6,8% του χαρτοφυλακίου της,  ανακοίνωσε η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς  μαζί με τα αναλυτικά ετήσια οικονομικά αποτελέσματα.

 • H  Τρ. Πειραιώς βελτίωσε την κεφαλαιακή της βάση (5,64 δισ €) και θέτει νέο στόχο για τη μείωση των NPEs στο 6%…
 • Εξομαλυμένα κέρδη ανά μετοχή €0,42 το 2022, από €0,13 το 2021, υπερβαίνοντας τον στόχο των €0,37. Απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoΑTBV) 10% σε εξομαλυμένη βάση το 2022, υπερβαίνοντας τον στόχο του 9%
 • Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων fully loaded ενισχύθηκε στο 16,4% τον Δεκέμβριο 2022, με δημιουργία κεφαλαίου περίπου 300 μ.β. σε 12 μήνες, ενώ ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 11,5%.

 

 

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας fully loaded Common Equity Tier 1 (CET1) του Ομίλου στο τέλος Δεκεμβρίου 2022διαμορφώθηκε στο 11,5%, σύμφωνα με τον στόχο του 2022 για επίπεδο άνω του 11%. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 16,4%, υψηλότερα από τις συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις, αλλά και από τις εποπτικές κατευθύνσεις. Επιπλέον, ο δείκτης MREL του Ομίλου Τράπεζα Πειραιώς την 1 Ιανουαρίου 2023 διαμορφώθηκε στο 19,4%, υψηλότερα από τις εποπτικές κατευθύνσεις. © Τράπεζα Πειραιώς
Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας fully loaded Common Equity Tier 1 (CET1) του Ομίλου στο τέλος Δεκεμβρίου 2022
διαμορφώθηκε στο 11,5%, σύμφωνα με τον στόχο του 2022 για επίπεδο άνω του 11%. Ο συνολικός δείκτης
κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 16,4%, υψηλότερα από τις συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις, αλλά και από τις
εποπτικές κατευθύνσεις. Επιπλέον, ο δείκτης MREL του Ομίλου Τράπεζα Πειραιώς την 1 Ιανουαρίου 2023
διαμορφώθηκε στο 19,4%, υψηλότερα από τις εποπτικές κατευθύνσεις. © Τράπεζα Πειραιώς
 • Ο δείκτης NPE προσγειώθηκε στο 6,8%, από 13% έναν χρόνο πριν. Ο δείκτης κάλυψης NPE ενισχύθηκε κατά 14 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως, στο 54%. Η εξυγίανση του ισολογισμού και η σταθερή ποιότητα ενεργητικού είναι οι βασικοί παράγοντες για τη διαμόρφωση του οργανικού κόστους κινδύνου στις 78 μ.β. το 4ο τρίμηνο 2022.

 

Το απόθεμα των NPE υποχώρησε στα €2,6 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2022, ενώ ήταν σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με έναν χρόνο πριν (€4,9 δισ.), με συνεισφορά τόσο από την υλοποίηση του πλάνου εξυγίανσης του Ομίλου όσο και από οργανική μείωση. Ο δείκτης NPE υποχώρησε στο 6,8% από 8,8% στο προηγούμενο τρίμηνο, σημαντικά χαμηλότερος από τον Δεκέμβριο του 2021 (12,7%), κυρίως λόγω των τιτλοποιήσεων NPE με υπαγωγή στο πρόγραμμα «Ηρακλής» (HAPS), καθώς και των συναλλαγών NPE εκτός «Ηρακλή», αλλά και της οργανικής μείωσης και της αποαναγνώρισης ενός δανείου ΝΡΕ ύψους €0,4 δισ. © Τράπεζα Πειραιώς
Το απόθεμα των NPEs υποχώρησε στα €2,6 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2022, ενώ ήταν σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με έναν χρόνο πριν (€4,9 δισ.), με συνεισφορά τόσο από την υλοποίηση του πλάνου εξυγίανσης του Ομίλου όσο και από οργανική μείωση. Ο δείκτης NPE υποχώρησε στο 6,8% από 8,8% το προηγούμενο τρίμηνο, σημαντικά χαμηλότερος από τον Δεκέμβριο του 2021 (12,7%), κυρίως λόγω των τιτλοποιήσεων NPEs με υπαγωγή στο πρόγραμμα «Ηρακλής» (HAPS), καθώς και των συναλλαγών NPEs εκτός «Ηρακλή», αλλά και της οργανικής μείωσης και της αποαναγνώρισης ενός δανείου ΝΡΕ ύψους €0,4 δισ. © Τράπεζα Πειραιώς
 • €2,7 δισ. αύξηση του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων το 2022, με καθαρή πιστωτική επέκταση €550 εκατ. το 4ο τρίμηνο 2022.

 

 

Τα δάνεια προ απομειώσεων και προσαρμογών ανήλθαν στα €38,8 δισ. το 2022 και στα €37,3 δισ. εξαιρουμένου του εποχικού δανείου ΟΠΕΚΕΠΕ, αυξημένα κατά 1% σε ετήσια βάση. Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ανήλθε στα €28,6 δισ. το 2022, αυξημένο κατά €2,7 δισ. ή 10% ετησίως, ενώ η καθαρή δανειακή επέκταση το 4ο 3μηνο 2022 διαμορφώθηκε στα €550 εκατ. Η πλειοψηφία των εκταμιεύσεων κατευθύνθηκε σε επιχειρήσεις, με τον κλάδο της βιομηχανίας / μεταποίησης να κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο. Σημειώνεται ότι το ποσό των δανείων προ απομειώσεων και προσαρμογών έως και τον Δεκέμβριο 2022 περιλαμβάνει €6,1 δισ. από ομόλογα υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας που σχετίζονται με τις τιτλοποιήσεις χαρτοφυλακίων που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τώρα, και συγκεκριμένα τις συναλλαγές Phoenix, Vega, Sunrise 1 και Sunrise 2. © Τράπεζα Πειραιώς
Τα δάνεια προ απομειώσεων και προσαρμογών ανήλθαν στα €38,8 δισ. το 2022 και στα €37,3 δισ., εξαιρουμένου του εποχικού δανείου ΟΠΕΚΕΠΕ, αυξημένα κατά 1% σε ετήσια βάση. Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ανήλθε στα €28,6 δισ. το 2022, αυξημένο κατά €2,7 δισ. ή 10% ετησίως, ενώ η καθαρή δανειακή επέκταση το 4ο 3μηνο 2022 διαμορφώθηκε στα €550 εκατ. Η πλειονότητα των εκταμιεύσεων κατευθύνθηκε σε επιχειρήσεις, με τον κλάδο της βιομηχανίας/μεταποίησης να κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο. Σημειώνεται ότι το ποσό των δανείων προ απομειώσεων και προσαρμογών έως και τον Δεκέμβριο 2022 περιλαμβάνει €6,1 δισ. από ομόλογα υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας που σχετίζονται με τις τιτλοποιήσεις χαρτοφυλακίων που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τώρα, και συγκεκριμένα τις συναλλαγές Phoenix, Vega, Sunrise 1 και Sunrise 2. © Τράπεζα Πειραιώς
 • Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους το 4ο τρίμηνο 2022 στα €431 εκατ., λόγω του ευνοϊκού περιβάλλοντος επιτοκίων.

 

Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε €431 εκατ. το 4ο τρίμηνο 2022, αυξημένα κατά 30% σε τριμηνιαία βάση, ενισχυμένα κυρίως από τα υψηλότερα επιτόκια. Το 2022 τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε €1,353 εκατ., μειωμένα κατά 4% ετησίως, λόγω της απώλειας εσόδων από τόκους δανείων NPE. Εξαιρουμένων των διαφυγόντων εσόδων από τα NPEs, ανήλθαν σε €1,223 εκατ. το 2022 , αυξημένα κατά 23% ετησίως. Όσον αφορά στο 2023, το κόστος των καταθέσεων έχει αυξηθεί, μετριάζοντας εν μέρει την επίδραση της ανατιμολόγησης των δανείων.
Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε €431 εκατ. το 4ο τρίμηνο 2022, αυξημένα κατά 30% σε τριμηνιαία βάση, ενισχυμένα κυρίως από τα υψηλότερα επιτόκια. Το 2022 τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε €1,353 εκατ., μειωμένα κατά 4% ετησίως, λόγω της απώλειας εσόδων από τόκους δανείων NPE. Εξαιρουμένων των διαφυγόντων εσόδων από τα NPEs, ανήλθαν σε €1,223 εκατ. το 2022, αυξημένα κατά 23% ετησίως. Όσον αφορά το 2023, το κόστος των καταθέσεων έχει αυξηθεί, μετριάζοντας εν μέρει την επίδραση της ανατιμολόγησης των δανείων. © Τράπεζα Πειραιώς
 • Το επιτόκιο του συνολικού χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων το 4ο τρίμηνο 2022 διαμορφώθηκε στο 4,7%, σε συνέχεια και ανατιμολόγησης επιχειρηματικών και στεγαστικών δανείων, ενώ τα επιτόκια των καταναλωτικών δανείων και των δανείων μικρών επιχειρήσεων παραμένουν σχεδόν σταθερά, παρά την αύξηση των επιτοκίων αγοράς.
 • Το συνολικό κόστος των προθεσμιακών καταθέσεων αυξήθηκε το 4ο τρίμηνο 2022, όπως ήταν αναμενόμενο, στο 0,54%, ενώ αυξήθηκε περαιτέρω τον Ιανουάριο 2023, στο 0,78%, καθώς η τράπεζα εισήγαγε νέα προϊόντα προθεσμιακών καταθέσεων.
 • Οι τρέχουσες ανανεώσεις προθεσμιακών καταθέσεων διαμορφώνονται πάνω από το 1,2%.

 

 

Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν σε νέα ιστορικά υψηλά, στα €58,4 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2022, αυξημένες κατά 5% σε ετήσια βάση και κατά 3% σε τριμηνιαία βάση. Το κόστος καταθέσεων αυξήθηκε ελαφρώς στις 14 μ.β. το 4ο 3μηνο 2022, έναντι 6 μ.β. το 4ο 3μηνο 2021 και 8 μ.β. το 3ο 3μηνο 2022. Στα μέσα Φεβρουαρίου 2023, το κόστος για τις ανανεώσεις προθεσμιακών καταθέσεων είναι υψηλότερο από 1,2%, ενώ το μερίδιο των προθεσμιακών καταθέσεων στο σύνολο των καταθέσεων είναι γενικά σταθερό στο 19%. © Τράπεζα Πειραιώς
Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν σε νέα ιστορικά υψηλά, στα €58,4 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2022, αυξημένες κατά 5% σε ετήσια βάση και κατά 3% σε τριμηνιαία βάση. Το κόστος καταθέσεων αυξήθηκε ελαφρώς στις 14 μ.β. το 4ο 3μηνο 2022, έναντι 6 μ.β. το 4ο 3μηνο 2021 και 8 μ.β. το 3ο 3μηνο 2022. Στα μέσα Φεβρουαρίου 2023, το κόστος για τις ανανεώσεις προθεσμιακών καταθέσεων είναι υψηλότερο από 1,2%, ενώ το μερίδιο των προθεσμιακών καταθέσεων στο σύνολο των καταθέσεων είναι γενικά σταθερό στο 19%. © Τράπεζα Πειραιώς
 • Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα συνέχισαν την πτωτική τους πορεία το 4ο τρίμηνο 2022, -5% σε ετήσια βάση, στα €211 εκατ. Η νέα δομή ελέγχου κόστους της τράπεζας έφερε απτά αποτελέσματα, απορροφώντας τις πληθωριστικές πιέσεις, με τα γενικά και διοικητικά έξοδα στο -19% σε ετήσια βάση στο τρίμηνο. Ο δείκτης κόστους προς βασικά έσοδα του ομίλου βελτιώνεται σταθερά, φθάνοντας στο 45% το 2022, από 48% το προηγούμενο έτος.

 

 

Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα το 2022 διαμορφώθηκαν σε €828 εκατ., μειωμένα κατά 5% ετησίως, ενώ κατά το 4ο τρίμηνο 2022 διαμορφώθηκαν σε €211 εκατ., μειωμένα κατά 5% ετησίως. Αντίστοιχα, οι επαναλαμβανόμενες δαπάνες προσωπικού το 4ο τρίμηνο 2022 αυξήθηκαν κατά 11% ετησίως στα €102 εκατ., εξαιτίας μεταβλητών αμοιβών που εγγράφηκαν αυτό το τρίμηνο, παρόλα αυτά παρέμειναν στα επίπεδα του προηγούμενου τριμήνου. Η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει τις ενέργειες αναδιάρθρωσης του ανθρώπινου δυναμικού, με το προσωπικό του Ομίλου να ανέρχεται σε 8.604 εργαζόμενους στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες στις 31 Δεκεμβρίου 2022, εκ των οποίων οι 8.271 απασχολούνταν στην Ελλάδα, μειωμένοι κατά 633 ετησίως. Επιπλέον, τα γενικά και διοικητικά έξοδα το 4ο τρίμηνο 2022 μειώθηκαν σημαντικά κατά 19% σε ετήσια βάση, στα €84 εκατ., με τις προσπάθειες εξορθολογισμού του κόστους του Ομίλου να υπερ-αντισταθμίζουν τις πληθωριστικές πιέσεις. Συνεπώς, ο δείκτης κόστους προς βασικά έσοδα σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκε στο 38% το 4ο τρίμηνο 2022 έναντι 51% πριν ένα χρόνο. Περαιτέρω βελτίωση αναμένεται να σημειωθεί, καθώς είναι σε εξέλιξη το σχέδιο μετασχηματισμού και η συνεχιζόμενη ψηφιοποίηση δραστηριοτήτων της Τράπεζας. © Τράπεζα Πειραιώς
Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα το 2022 διαμορφώθηκαν σε €828 εκατ., μειωμένα κατά 5% ετησίως, ενώ κατά το 4ο τρίμηνο 2022 διαμορφώθηκαν σε €211 εκατ., μειωμένα κατά 5% ετησίως. Αντίστοιχα, οι επαναλαμβανόμενες δαπάνες προσωπικού το 4ο τρίμηνο 2022 αυξήθηκαν κατά 11% ετησίως στα €102 εκατ., εξαιτίας μεταβλητών αμοιβών που εγγράφηκαν αυτό το τρίμηνο, παρ’ όλα αυτά παρέμειναν στα επίπεδα του προηγούμενου τριμήνου. Η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει τις ενέργειες αναδιάρθρωσης του ανθρώπινου δυναμικού, με το προσωπικό του ομίλου να ανέρχεται σε 8.604 εργαζόμενους στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες στις 31 Δεκεμβρίου 2022, εκ των οποίων οι 8.271 απασχολούνταν στην Ελλάδα, μειωμένοι κατά 633 ετησίως. Επιπλέον, τα γενικά και διοικητικά έξοδα το 4ο τρίμηνο 2022 μειώθηκαν σημαντικά, κατά 19% σε ετήσια βάση, στα €84 εκατ., με τις προσπάθειες εξορθολογισμού του κόστους του ομίλου να υπεραντισταθμίζουν τις πληθωριστικές πιέσεις. Συνεπώς, ο δείκτης κόστους προς βασικά έσοδα σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκε στο 38% το 4ο τρίμηνο 2022, έναντι 51% πριν από έναν χρόνο. Περαιτέρω βελτίωση αναμένεται να σημειωθεί, καθώς είναι σε εξέλιξη το σχέδιο μετασχηματισμού και η συνεχιζόμενη ψηφιοποίηση δραστηριοτήτων της τράπεζας. © Τράπεζα Πειραιώς
 • Το ισχυρό προφίλ ρευστότητας επιβεβαιώνεται, με δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR) στο 201%, δείκτη δανείων προς καταθέσεις (LDR ) στο 62% και δείκτη σταθερότητας χρηματοδότησης (NSFR) στο 137% τον Δεκέμβριο 2022, ενώ η τράπεζα αποπλήρωσε μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση TLTRO €9 δισ. στα τέλη του 2022.

 

 

Μετά την αποπληρωμή €8,9 δισ. της χρηματοδότησης TLTRO τον Δεκέμβριο του 2022, από προηγούμενο υπόλοιπο €14,4 δισ., η χρηματοδότηση του Ομίλου στο πλαίσιο των δημοπρασιών TLTRO διαμορφώθηκε σε €5,5 δισ. στα τέλη του έτους. Όσον αφορά στο προφίλ ληκτότητας της προαναφερθείσας χρηματοδότησης TLTRO, ποσό €2 δισ. λήγει το 2023 και το υπόλοιπο το 2024. Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) του Ομίλου Πειραιώς ανήλθε στο 4.7 3.4 3.3 2.6 1ο 3μ.22 2ο 3μ.22 3ο 3μ.22 4ο 3μ.22 ΜEΑ (%) Δείκτης κάλυψης ΜΕΑ (%) 12.7% 43.8% 45.4% 9.3% 48.6% 8.8% 54.1% 6.8% LCR (%) TLTRO (δις.) Δεκ.21 Μάρ.22 Ιούν.22 Σεπ.22 Δεκ.22 60% περίπου της αποπληρωμής στην αγορά (€9δισ. από €15δισ.) LDR (%) 63% 64% 63% 64% 62% ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2022 10 Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού (συνέχεια) εξαιρετικά ικανοποιητικό επίπεδο του 201%, ενώ ο δείκτης NSFR διαμορφώθηκε στο υγιές επίπεδο του 137% στο τέλος Δεκεμβρίου 2022. Το ισχυρό προφίλ ρευστότητας του Ομίλου αντικατοπτρίζεται και στον δείκτη δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 62% στο τέλος Δεκεμβρίου 2022, ενώ και το ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €350 εκατ. που εκδόθηκε τον Νοέμβριο του 2022, συνέβαλε στην βελτίωση του μίγματος χρηματοδότησης του Ομίλου. © Τράπεζα Πειραιώς
Μετά την αποπληρωμή €8,9 δισ. της χρηματοδότησης TLTRO τον Δεκέμβριο του 2022, από προηγούμενο υπόλοιπο €14,4 δισ., η χρηματοδότηση του Ομίλου στο πλαίσιο των δημοπρασιών TLTRO διαμορφώθηκε σε €5,5 δισ. στα τέλη του έτους. Όσον αφορά το προφίλ ληκτότητας της προαναφερθείσας χρηματοδότησης TLTRO, ποσό €2 δισ. λήγει το 2023 και το υπόλοιπο το 2024. Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) του Ομίλου Πειραιώς ανήλθε στο 4.7 3.4 3.3 2.6 1ο 3μ.22 2ο 3μ.22 3ο 3μ.22 4ο 3μ.22 ΜEΑ (%) Δείκτης κάλυψης ΜΕΑ (%) 12.7% 43.8% 45.4% 9.3% 48.6% 8.8% 54.1% 6.8% LCR (%) TLTRO (δις.) Δεκ.21 Μάρ.22 Ιούν.22 Σεπ.22 Δεκ.22 60% περίπου της αποπληρωμής στην αγορά (€9δισ. από €15δισ.) LDR (%) 63% 64% 63% 64% 62% ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2022 10 Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού (συνέχεια) εξαιρετικά ικανοποιητικό επίπεδο του 201%, ενώ ο δείκτης NSFR διαμορφώθηκε στο υγιές επίπεδο του 137% στο τέλος Δεκεμβρίου 2022. Το ισχυρό προφίλ ρευστότητας του ομίλου αντικατοπτρίζεται και στον δείκτη δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 62% στο τέλος Δεκεμβρίου 2022, ενώ και το ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €350 εκατ. που εκδόθηκε τον Νοέμβριο του 2022, συνέβαλε στη βελτίωση του μείγματος χρηματοδότησης του ομίλου. © Τράπεζα Πειραιώς
 • Τα επαναλαμβανόμενα καθαρά έσοδα από προμήθειες το 2022 αυξήθηκαν κατά 22% σε σχέση με το 2021, με ισχυρή επίδοση σε όλες τις κατηγορίες. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες το 4ο τρίμηνο 2022 διαμορφώθηκαν στα €126 εκατ., σταθερά τριμηνιαίως.

 

 

Τα επαναλαμβανόμενα καθαρά έσοδα προμηθειών το 2022 ανήλθαν σε €479 εκατ., αυξημένα κατά 22% ετησίως. Ταεπαναλαμβανόμενα καθαρά έσοδα προμηθειών το 4ο τρίμηνο 2022 ανήλθαν σε €126 εκατ., +1% τριμηνιαίως, και +9% ετησίως. Βασικοί συντελεστές της αύξησης ήταν η νέα δανειακή παραγωγή, τα έσοδα από κίνηση κεφαλαίων και τα έσοδα από πιστωτικές κάρτες, ενώ τα έσοδα από μισθώματα συνέβαλαν επίσης θετικά. Τα καθαρά έσοδα προμηθειών ως ποσοστό του ενεργητικού διαμορφώθηκαν σε 0,65% το 4ο τρίμηνο 2022. © Τράπεζα Πειραιώς
Τα επαναλαμβανόμενα καθαρά έσοδα προμηθειών το 2022 ανήλθαν σε €479 εκατ., αυξημένα κατά 22% ετησίως. Τα
επαναλαμβανόμενα καθαρά έσοδα προμηθειών το 4ο τρίμηνο 2022 ανήλθαν σε €126 εκατ., +1% τριμηνιαίως και
+9% ετησίως. Βασικοί συντελεστές της αύξησης ήταν η νέα δανειακή παραγωγή, τα έσοδα από κίνηση κεφαλαίων
και τα έσοδα από πιστωτικές κάρτες, ενώ τα έσοδα από μισθώματα συνέβαλαν επίσης θετικά. Τα καθαρά έσοδα
προμηθειών ως ποσοστό του ενεργητικού διαμορφώθηκαν σε 0,65% το 4ο τρίμηνο 2022. © Τράπεζα Πειραιώς
 • Για το δ’ τρίμηνο του 2022, η Τράπεζα Πειραιώς έδειξε προ προβλέψεων κέρδη 285 εκατ. ευρώ, ενώ έχει καθαρά επιτοκιακά έσοδα στην Ελλάδα της τάξεως των 111 εκατ. ευρώ, από 102 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, λόγω των υψηλότερων επιτοκίων και της αύξησης των εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς επίσης και της ελαφράς περαιτέρω μείωσης του λειτουργικού κόστους.

 

 

Το 4ο τρίμηνο 2022 οι οργανικές προβλέψεις δανείων παρέμειναν σταθερές στα €70 εκατ., λόγω της μεγάλης μείωσης τωνNPE, καθώς και της ανθεκτικότητας σε νέες εισροές ΝPE. Απομειώσεις ύψους €33 εκατ. το 4ο τρίμηνο 2022 σχετίζονται κυρίως με προβλέψεις αναφορικά με χαρτοφυλάκια ΝPΕ διακρατούμενα προς πώληση. Το οργανικό κόστος κινδύνου επί των καθαρών δανείων (συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών διαχείρισης NPE και ασφαλίστρων συνθετικών τιτλοποιήσεων) παρέμεινε σε χαμηλό επίπεδο το 4ο τρίμηνο 2022, στην περιοχή των 78 μ.β., από 83 μ.β. ένα χρόνο πριν. © Τράπεζα Πειραιώς
Το 4ο τρίμηνο 2022 οι οργανικές προβλέψεις δανείων παρέμειναν σταθερές στα €70 εκατ., λόγω της μεγάλης μείωσης των
NPEs, καθώς και της ανθεκτικότητας σε νέες εισροές ΝPEs. Απομειώσεις ύψους €33 εκατ. το 4ο τρίμηνο 2022 σχετίζονται
κυρίως με προβλέψεις όσον αφορά χαρτοφυλάκια ΝPΕs διακρατούμενα προς πώληση. Το οργανικό κόστος κινδύνου επί
των καθαρών δανείων (συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών διαχείρισης NPEs και ασφαλίστρων συνθετικών
τιτλοποιήσεων) παρέμεινε σε χαμηλό επίπεδο το 4ο τρίμηνο 2022, στην περιοχή των 78 μ.β., από 83 μ.β. έναν χρόνο πριν. © Τράπεζα Πειραιώς

Το μήνυμα Χρήστου Μεγάλου

 

 

Στο γραπτό μήνυμα, που συνόδευε την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων, ο CEO της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, τόνισε πως το 2022

 • «H Τράπεζα Πειραιώς παρουσίασε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα, υπερβαίνοντας τους στόχους σε όλους τους τομείς».
Ο Δνων Σύμβουλος της Piraeus Financial Holding Χρήστος Μεγάλου

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην είσοδο της τράπεζας στον MSCI Greece, λέγοντας:

 • «Είμαστε περήφανοι για την πρόσφατη αξιολόγηση ESG σε επίπεδο‘A’ από τον MSCI, ενώ συμμετέχουμε στον δείκτη “Gender Equality Index (GEI)” του Bloomberg για 2η συνεχή χρονιά.
 • Η Πειραιώς είναι επίσης η μόνη ελληνική εταιρεία στη λίστα των Financial Times με τους ηγέτες για το κλίμα κατά το έτος 2022 πανευρωπαϊκά, και είναι η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα της οποίας ο διεθνής οργανισμός Science Based Targets Initiative (SBTi) διασφάλισε τους στόχους που τέθηκαν μέχρι το 2030 όσον αφορά μείωση εκπομπών CO2 από τη λειτουργία και τις οικονομικές δραστηριότητές της».

O Χρήστος Μεγάλου έθεσε τους στόχους για το 2023:

 • Επίτευξη βιώσιμης απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 10%,
 • Περαιτέρω ενίσχυση του συνολικού κεφαλαίου σε επίπεδο υψηλότερο του 17,3%, και
 • Καθαρή πιστωτική επέκταση επιπέδου €1,7 δισ.