Η Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π. («Εταιρεία») σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 8/259/19-12-2002 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, προχώρησε σε δημοσιοποίηση της Κατάστασης Επενδύσεων με ημερομηνία 31.12.2022.

Η Εταιρεία, μέσα στο 2022, επένδυσε ποσό ύψους €49εκ. για την απόκτηση 7 νέων επενδυτικών ακινήτων (γραφειακοί χώροι, logistics, και οικόπεδα) και για την ανέγερση 2 επαγγελματικών αποθηκών, σύγχρονων προδιαγραφών, ενώ προχώρησε στην πώληση 8 ακινήτων (6 καταστήματα και γραφειακοί χώροι, και 2 οικόπεδα) συνολικού τιμήματος πώλησης €10,3εκ.. Επίσης ενσωμάτωσε στο χαρτοφυλάκιό της 2 εμπορικές αποθήκες οι οποίες προήλθαν από τη συγχώνευση των κατά 100% δύο θυγατρικών εταιρειών.

Ως εκ τούτου, την 31.12.2022, το χαρτοφυλάκιο των επενδυτικών ακινήτων της Εταιρείας περιλάμβανε 57 ακίνητα με συνολική αξία αποτίμησης €392,3εκ., έναντι 59 ακινήτων αξίας €324,9εκ. κατά την 31.12.2021.

Από την αναπροσαρμογή των ανωτέρω επενδυτικών ακινήτων της Εταιρείας σε εύλογες αξίες, την 31.12.2022, προέκυψαν κέρδη ύψους €26εκ.