Το 1ο τρίμηνο 2019 η Τράπεζα Πειραιώς, στηριζόμενη στην πρόοδο που σημείωσε το 2018, εμφάνισε βελτίωση σε όλους τους τομείς δραστηριότητας, παρά τις προκλήσεις που εξακολουθούν να υφίστανται για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Συγκεκριμένα, στα €19 εκατ. ανήλθαν τα καθαρά κέρδη το πρώτο τρίμηνο του 2019 έναντι ζημίας €83 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2018. Τα κέρδη προ προβλέψεων κατέγραψαν άνοδο 9% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν στα €214 εκατ.

Τα καθαρά έσοδα τόκων ανήλθαν σε €360 εκατ. το 1ο 3μηνο 2019 σημειώνοντας αύξηση 1% σε τριμηνιαία και 2% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τις λογιστικές καταστάσεις της τράπεζας. Όπως σημειώνεται, οι εκταμιεύσεις δανείων ύψους €2,0 δισ. το 4ο 3μηνο 2018 και το 1ο 3μηνο 2019, έχουν καλύτερα περιθώρια από το συνολικό χαρτοφυλάκιο, ενισχύοντας τη δυναμική των καθαρών εσόδων τόκων, ενώ σε αυτό συνεισέφερε και το βελτιωμένο κόστος χρηματοδότησης. Το επιτόκιο των νέων προθεσμιακών καταθέσεων περιορίστηκε σε 61 μ.β. το 1ο 3μηνο 2019, από 71 μ.β. την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Η Τράπεζα, επίσης, επωφελείται και από τη θετική επίδραση του κόστους χρηματοδότησης από πηγές χονδρικής, δεδομένης της εξάλειψης της χρηματοδότησης μέσω ELA από τα μέσα του 2018. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (ΝΙΜ) αυξήθηκε το 1ο 3μηνο 2019 στις 248μ.β. από 243μ.β. το 4ο 3μηνο 2018 και 237μ.β. το 1ο 3μηνο 2018.

Τα καθαρά έσοδα προμηθειών παρέμειναν σταθερά σε ετήσια βάση στα €69 εκατ., με την επίδοσή τους να αναμένεται να ενισχυθεί στα επόμενα τρίμηνα που παραδοσιακά είναι ισχυρότερα. Οι όγκοι προμηθειών από συμπληρωματικές εργασίες, για παράδειγμα από πιστωτικές κάρτες, βελτιώθηκαν, αποδεικνύοντας πως η στρατηγική μας σταδιακά αποδίδει καρπούς.

Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα σημείωσαν μείωση της τάξεως του 8% τόσο σε ετήσια όσο και σε τριμηνιαία βάση το 1ο 3μηνο 2019, περιοριζόμενα στα €231 εκατ. Το έργο “Horizon” που εστιάζει στη λειτουργική αριστεία μέσω του εξορθολογισμού πόρων, πρωτοβουλιών ψηφιοποίησης και αυτοματισμού και της γενικότερης εξοικονόμησης σε όλους τους τομείς, επιφέρει αποτελέσματα και αναμένουμε η μειούμενη αυτή τάση να συνεχισθεί κατά τα επόμενα τρίμηνα. Ο λόγος κόστους προς έσοδα σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκε στο 52% το 1ο 3μηνο 2019.

Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου το 1ο 3μηνο 2019 ανήλθαν σε €214εκατ., (+3% σε τριμηνιαία βάση). Εξαιρουμένων μη επαναλαμβανόμενων εξόδων το 4ο 3μηνο 2018, μειώθηκαν κατά 6% σε τριμηνιαία βάση λόγω εποχικότητας. Σε ετήσια βάση τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων αυξήθηκαν 9%, λόγω βελτιωμένων καθαρών εσόδων τόκων και λειτουργικών εξόδων.

Οι προβλέψεις δανείων κατά το 1ο 3μηνο 2019, ανήλθαν σε €174 εκατ. σε σύγκριση με €163 εκατ. το 1ο 3μηνο 2018. Ως ποσοστό των δανείων μετά από προβλέψεις, διαμορφώθηκαν στις 181μ.β.. H εκτίμηση του Ομίλου παραμένει αμετάβλητη για το έξοδο προβλέψεων ως ποσοστό των δανείων μετά από προβλέψεις στις 160-180μ.β. για το 2019.

Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου κατά το 1ο 3μηνο 2019 ανήλθαν σε €19 εκατ. έναντι ζημίας €83 εκατ. το 1 ο 3μηνο 2018.
Η δήλωση της διοίκησης Μεγάλου

«Η έναρξη του 2019 ήταν θετική για τις διεθνείς κεφαλαιαγορές, χωρίς ωστόσο να λείπουν οι ανησυχίες για επιβράδυνση των μεγάλων οικονομιών και οι αβεβαιότητες γύρω από τις διαπραγματεύσεις για το Brexit και το διεθνές εμπόριο.

Αντίστοιχα, ιδιαίτερα θετική δυναμική κατέγραψαν τους πρώτους μήνες του έτους τα ελληνικά κρατικά ομόλογα, αλλά και οι χρηματιστηριακές αξίες, καθώς σταδιακά κερδίζουν εκ νέου το επενδυτικό ενδιαφέρον.

Το 1ο τρίμηνο 2019 η Τράπεζα Πειραιώς, βασιζόμενη στην πρόοδο που σημείωσε το 2018, κατέγραψε βελτίωση σε όλους τους τομείς δραστηριότητας, παρά τις προκλήσεις που εξακολουθούν να υφίστανται για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Τα καθαρά έσοδα τόκων κατά το 1ο τρίμηνο 2019 αυξήθηκαν για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, κατά 2% ετησίως και 1% σε τριμηνίαια βάση, στα €360εκατ. Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε €69 εκατ., σταθερά σε ετήσια βάση, ενώ η προσπάθεια μείωσης του λειτουργικού κόστους συνεχίζει να αποδίδει καρπούς, με περαιτέρω υποχώρηση κατά 8% σε επαναλαμβανόμενη βάση το 1ο τρίμηνο του έτους, τόσο ετησίως όσο και σε σχέση με το 4ο τρίμηνο 2018. Το καθαρό αποτέλεσμα της Τράπεζας για το 1ο τρίμηνο 2019 ανήλθε σε €19 εκατ. από ζημία €83 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018.

Αναφορικά με την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου, το 1ο τρίμηνο 2019 συνεχίσαμε την μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) κατά €0,5 δισ., εκπληρώνοντας τον στόχο μας, ενώ ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΑ από προβλέψης διατηρήθηκε στο 49%. Η Τράπεζα βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης του στόχου μείωσης των ΜΕΑ κατά €3,5 δισ. μέχρι το τέλος του έτους.

Η Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο του επιχειρηματικού της σχεδιασμού, επικεντρώνεται σε όλες τις ευκαιρίες ανάπτυξης εργασιών, πάντα με κριτήριο τις διατηρήσιμες αποδόσεις έναντι των αναλαμβανόμενων κινδύνων. Στην κατεύθυνση αυτή, προχωρήσαμε σε εκταμιεύσεις ύψους €1 δισ. το 1ο τρίμηνο του έτους. Με τον δείκτη δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις να διαμορφώνεται στο 88% στο τέλος Μαρτίου 2019 από 97% ένα χρόνο πριν, είμαστε σε θέση να εξυπηρετήσουμε την αναμενόμενη ζήτηση για δάνεια.

Στο τέλος Μαρτίου 2019, ο proforma δείκτης εποπτικών κεφαλαίων CET-1 της Τράπεζας, διαμορφώθηκε στο 13,7%. Η εστίασή μας παραμένει στη δημιουργία κεφαλαίου, τόσο οργανικά, όσο και υλοποιώντας ενέργειες που βελτιώνουν περαιτέρω την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα της Τράπεζας.

Μαζί με τα αποτελέσματα 1ου 3μήνου 2019, ανακοινώνουμε το 5ετές πλάνο “Agenda 2023”, το οποίο περιλαμβάνει τους Στρατηγικούς μας Στόχους, που υποστηρίζονται από Βιώσιμες Λύσεις προκειμένου να ικανοποιήσουν  όλα τα Ενδιαφερόμενα Μέρη.

Συνεχίζουμε με συνέπεια στη στρατηγική για κερδοφορία, ενισχυμένη ρευστότητα, ενδυνάμωση του ισολογισμού και μείωση των κινδύνων, βασιζόμεμενοι στις βασικές μας τραπεζικές δραστηριότητες.»

 

Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος, Τρ. Πειραιώς

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα της Τρ. Πειραιώς για το α’ τρίμηνο του 2019

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here