του Δρος Χρήστου Π. Νούνη, προέδρου της Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛΕΤΕΑ) και του ΔΣ του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης του Υπουργείου Οικονομικών (ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ)

Τα ΤΕΑ αποτελούν έναν θεσμό που λειτουργεί και αναπτύσσεται με σύμπραξη των κοινωνικών εταίρων, δηλαδή με πρωτοβουλία και συναίνεση των εργοδοτών (επαγγελματικών ομάδων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων) και των εργαζομένων σε έναν επαγγελματικό κλάδο ή σε μια μεμονωμένη επιχείρηση. Ουσιαστικά, αποτελούν ένα κοινό συμβόλαιο μεταξύ εργοδοτών-εργαζομένων, σε κλαδικό επίπεδο ή σε επίπεδο επιχείρησης, για τη διασφάλιση καλύτερης ποιότητας διαβίωσης κατά τη συνταξιοδοτική περίοδο.

Παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, λόγω των σωρευτικών επιπτώσεων της κρίσης και της επίδρασης της πανδημίας, η ενίσχυση υποχρεωτικού ή προαιρετικού 2ου πυλώνα επαγγελματικής ασφάλισης δείχνει έντονα την ανάγκη των εργαζομένων για συμπλήρωση των μελλοντικών συντάξεων που προσδοκούν από την εργασία τους.

Η σημαντική αυτή αύξηση που παρουσιάζει ο θεσμός των ΤΕΑ παγκοσμίως και στη χώρα μας φανερώνει τις προσπάθειες που καταβάλλονται ιδίως μετά το ξέσπασμα της παγκόσμιας κρίσης στην ισχυροποίηση των συνταξιοδοτικών συστημάτων μέσω του καθιερωμένου 2ου πυλώνα. Ο στόχος δεν είναι άλλος από την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων που αναδεικνύονται και αυτές δεν είναι άλλες από την αύξηση του προσδόκιμου διαβίωσης, την ενεργό δημογραφική γήρανση, την υπογεννητικότητα και την κινητικότητα του ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως.

 Παγκόσμιες τάσεις στα συνταξιοδοτικά σχήματα

 Το 2019, το παγκόσμιο ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές ήταν 81,69 τρισ. δολ., με την αξία των περιουσιακών στοιχείων (ενεργητικού) των συνταξιοδοτικών-επαγγελματικών ταμείων παγκοσμίως να αντιστοιχεί στο 56,16% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Αυτό σημαίνει ότι περισσότερο από το μισό ΑΕΠ του πλανήτη βρίσκεται τοποθετημένο, ως κεφάλαια υπό διαχείριση, σε συνταξιοδοτικά ταμεία. Πιο συγκεκριμένα, τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία σε συνταξιοδοτικά σχήματα το 2019 έφτασαν στα 49,2 τρισ. δολ., από 23 τρισ. δολ. το 2008, αυξημένα κατά 2,14 φορές! Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ (2020), η συνολική περιουσία των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) του 2ου πυλώνα αυξήθηκε ταχύτερα από το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) στις περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ. Μάλιστα, μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ, 8 από τις 37 χώρες είχαν περιουσιακά στοιχεία στο τέλος του 2019 άνω του 100% της οικονομίας τους, δηλαδή έχουν αποταμιεύσεις σε συνταξιοδοτικά ταμεία περισσότερες από μια ετήσια παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών σε ετήσια βάση. Για παράδειγμα, σε χώρες όπως η Ισλανδία, το σωρευτικό ποσό περιουσιακών στοιχείων μπορεί να φαίνεται μικρό (σε όρους USD) σε σύγκριση με άλλες χώρες, αλλά μπορεί να είναι υψηλό σε σχέση με το μέγεθος της οικονομίας τους (178% του ΑΕΠ).

Αναλυτικότερα, τα υψηλότερα συνολικά περιουσιακά στοιχεία σε συνταξιοδοτικά σχήματα ως ποσοστό του ΑΕΠ τους έχουν η Δανία (219,7% του ΑΕΠ), η Ολλανδία (194,4% του ΑΕΠ), η Ισλανδία (178,2% του ΑΕΠ), ο Καναδάς (159,5% του ΑΕΠ), η Ελβετία (158,7% του ΑΕΠ), οι ΗΠΑ (150,3% του ΑΕΠ), η Αυστραλία (137,5% του ΑΕΠ) και το Ην. Βασίλειο (123,2% του ΑΕΠ). Ιδιαίτερα χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ φτάνει στο 91,5% (βλ. Διάγραμμα 1).

Όσον αφορά την κατανομή των επενδύσεων μεταξύ των εναλλακτικών περιουσιακών στοιχείων, όπως μετοχές, ομόλογα, ΟΣΕΚΑ κ.ά., οι επιλογές διαφοροποιούνται σημαντικά μεταξύ των οικονομιών. Για παράδειγμα, χώρες όπως η Πολωνία, η Λιθουανία, το Βέλγιο, η Αυστραλία επιλέγουν σημαντική τοποθέτηση σε μετοχές, ενώ άλλες οικονομίες δείχνουν σημαντική προτίμηση στα ομόλογα για τη μείωση της μεταβλητότητας του χαρτοφυλακίου τους σε κάποιο βαθμό. Ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι η πολύ υψηλή τοποθέτηση σε ΟΣΕΚΑ σε χώρες όπως η Σουηδία και οι ΗΠΑ. Η Ελλάδα εμφανίζει ακόμα πιο αμυντικό χαρακτήρα ως προς την ανάληψη κινδύνων όσον αφορά την ακολουθούμενη επενδυτική πολιτική των επαγγελματικών της ταμείων.

Η θέση της Ελλάδας παγκοσμίως

 Στην κατάταξη αυτή η χώρα μας είναι ουραγός, με το ποσοστό των συνολικών περιουσιακών στοιχείων σε συνταξιοδοτικά σχήματα να προσεγγίζει μόλις το 0,8% του ΑΕΠ. Αναλυτικά, τα στοιχεία για τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία σε συνταξιοδοτικά σχήματα ως ποσοστό του ΑΕΠ το 2009 (ή πρώτο έτος με διαθέσιμα στοιχεία) και το 2019 (ή πλέον πρόσφατο έτος με διαθέσιμα στοιχεία) για επιλεγμένες χώρες παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 1.

Διάγραμμα 1: Συνολικά Περιουσιακά Στοιχεία σε συνταξιοδοτικά σχήματα ως % του ΑΕΠ το 2009 (ή πρώτο έτος με διαθέσιμα στοιχεία) και το 2019 (ή πλέον πρόσφατο έτος με διαθέσιμα στοιχεία)

Χαρακτηριστική είναι η σημαντική αύξηση των αποθεματικών των συνταξιοδοτικών ταμείων στη συντριπτική πλειονότητα των χωρών από το 2009 έως και το τέλος του 2019. Η σημαντική αυτή αύξηση των αποθεματικών αποτελεί βασικό καταλύτη όχι μόνο για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της επάρκειας των συνταξιοδοτικών συστημάτων, αλλά και για την ισχυροποίηση των αναπτυξιακών προοπτικών των οικονομιών και της ευημερίας των πολιτών τους.

Η ισχυροποίηση των πυλώνων ασφάλισης αποτελεί το κυρίαρχο «αντίδοτο» στις προκλήσεις που επιφέρουν το δημογραφικό πρόβλημα, η υπογεννητικότητα, κυρίως στις ανεπτυγμένες οικονομίες, και ο κίνδυνος μακροβιότητας. Η αναγκαιότητα του συνδυασμού του αναδιανεμητικού συστήματος με ένα κεφαλαιοποιητικό σύστημα είναι αναγκαία.

Η σημαντική άνθηση του κλάδου των επαγγελματικών ταμείων στη χώρα μας, που λειτουργεί συμπληρωματικά της κοινωνικής ασφάλισης (1ου πυλώνα), με τη συνεργασία-σύμπραξη εργοδοτών και εργαζομένων, αποτελεί ένα επιμέρους αναπόσπαστο κομμάτι του νέου κοινωνικού συμβολαίου που απαιτείται για τη χώρα μας.

Πλέον, τα κεφάλαια υπό διαχείριση στον 2ο πυλώνα ασφάλισης φτάνουν το 1,57 δισ. ευρώ ή 0,84% ως ποσοστό του ΑΕΠ. Παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των ΤΕΑ αυξήθηκε και εντός του 2020, με το ποσοστό κάλυψης των εργαζομένων να φτάνει στο 4,1% επί του συνόλου των απασχολουμένων, τα επιτεύγματα του 2ου πυλώνα υστερούν σημαντικά έναντι των αντίστοιχων άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Παράλληλα, απαιτείται η υιοθέτηση και η εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης δέσμης κινήτρων για τη μακροχρόνια αποταμίευση των εργαζομένων και την καλλιέργεια εμπιστοσύνης των ασφαλισμένων, και ιδίως των νέων, ώστε η χώρα μας να συγκλίνει στο επίπεδο των άλλων ανεπτυγμένων οικονομιών και να μπορέσει να διαχειριστεί τις προκλήσεις και τους κινδύνους που ελλοχεύουν μακροπρόθεσμα για τα συνταξιοδοτικά συστήματα.

Αυξάνεται το ενδιαφέρον για ίδρυση νέων ΤΕΑ

 Ενδεικτικό του μεγάλου ενδιαφέροντος είναι το γεγονός ότι, εντός του 2020, δύο νέα ΤΕΑ ήρθαν να προστεθούν στα 19 ΤΕΑ που ξεκίνησαν με τον Νόμο 3029/2002 για τη Μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης. Τα δύο νέα ΤΕΑ είναι το ΤΕΑ της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών και το ΤΕΑ του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς. Και τα δύο εκπροσωπούν πολύ σημαντικές επαγγελματικές ομάδες (χρηματοπιστωτικό τομέα) και τομείς της ελληνικής οικονομίας (τραπεζικό).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΕΤΕΑ (Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης-www.eletea.com.gr), η οποία αποτελεί το επίσημο θεσμικό όργανο για την ενιαία εκπροσώπηση των ΤΕΑ στην Ελλάδα, τα εγγεγραμμένα μέλη στα 25 συνολικά εν λειτουργία ΤΕΑ έφτασαν τους 184.769 εργαζομένους το πρώτο εξάμηνο του 2020. Αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός των ενεργών ασφαλισμένων σε ΤΕΑ στη χώρα μας έφτασε στο 4,81% του αριθμού των απασχολουμένων και στο 4% του ενεργά οικονομικού πληθυσμού της χώρας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο θεσμός ξεκίνησε με το πρώτο ΤΕΑ που ιδρύθηκε για τους εργαζομένους του Υπουργείου Οικονομικών (ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ) το 2004 και ακολούθησαν τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης Οικονομολόγων (ΕΤΑΟ), Προσωπικού ΕΛΤΑ (ΤΕΑ ΕΛΤΑ), των Γεωτεχνικών (ΤΕΑ ΓΕ), του Προσωπικού Καζίνο, των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΤΕΑ-ΕΕΚΕ), του Ελληνικού Τμήματος Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών (ΤΕΑ ΕΤΔΕΑ), του Προσωπικού των εταιρειών Johnson & Johnson και Janssen-CILAG (ΤΕΑ JandJ/JC) και το ΤΕΑ Interamerican.

Το 2013, με την Υπουργική Απόφαση Φ. 51020/5352/121/21.2.2013, στον θεσμό του ανεξάρτητου 2ου πυλώνα ενσωματώθηκαν με τη μορφή των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και τα τέσσερα ταμεία υποχρεωτικής επαγγελματικής ασφάλισης, το Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ), των Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΕΑ ΥΦΕ), των Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων (ΤΕΑ ΥΕΤ) και του Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών (ΕΤΕΑ ΠΕΠ).

Τα επόμενα χρόνια, ακολούθησε η ίδρυση και άλλων ΤΕΑ προαιρετικής ασφάλισης, όπως το ΤΕΑ Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, το ΤEA ACCENTURE, των Αστικών Συγκοινωνιών ΠΑΣΙΑΛ & ΕΑ, του Ομίλου Τσάκου, της Interlife ΑΕΕΓΑ, της Βeta CAE Systems και του Ομίλου των Ελληνικών Χρηματιστηρίων.

Ο 2ος Πυλώνας Επαγγελματικής Ασφάλισης στην Ελλάδα παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη στη χώρα μας την τελευταία πενταετία, παρά την παρατεταμένη κρίση και την παγκόσμια αβεβαιότητα λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας. Πιο συγκεκριμένα, το 2019 ιδρύθηκαν πέντε νέα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) και το 2020 άλλα δύο. Αναλυτικά, η ιστορική εξέλιξη του 2ου πυλώνα στην Ελλάδα παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 2, στο οποίο παρουσιάζονται τα 25 ΤΕΑ που λειτουργούν σήμερα στην αγορά της επαγγελματικής ασφάλισης.

Διάγραμμα 2: Ιστορική εξέλιξη της αγοράς επαγγελματικής ασφάλισης (2002-2020)

Όσον αφορά την επενδυτική διαχείριση των ΤΕΑ στη χώρα μας, οι ανεξάρτητες διοικήσεις των ΤΕΑ και οι διαχειριστές, με την αρωγή και την ενεργό συμμετοχή των εργοδοτών και των εργαζομένων, έχουν επιτύχει πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα σε όρους αποδόσεων. Πιο συγκεκριμένα, στο Διάγραμμα 3 παρουσιάζονται οι ετήσιες επενδυτικές αποδόσεις Ελληνικών Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) για την περίοδο 2011-2019.

Πηγή: Εθνική Αναλογιστική Αρχή, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Επεξεργασία ΕΛΕΤΕΑ

απόδοσή τους το 2019 έφτασε κατά μέσο όρο στο 10,7%. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της αποτελεσματικής διαχείρισης είναι το ότι σε μια χαμένη δεκαετία για την ελληνική οικονομία, ο μέσος όρος ετήσιων επενδυτικών αποδόσεων των Ελληνικών Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) έφτασε στο 4,9% κατά την περίοδο 2011-2019. Τα αποτελέσματα αυτά μπορούν να κριθούν ιδιαίτερα ικανοποιητικά για όλο τον κλάδο, δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν στις παγκόσμιες αγορές, όπως τα ιδιαίτερα χαμηλά επιτόκια και η υψηλή οικονομική αβεβαιότητα. Αλλά και η εμπειρία των επενδυτικών επιδόσεων από τα άνω των 155.000 επαγγελματικά ταμεία που λειτουργούν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εξίσου θετική για τα ασφαλισμένα τους μέλη, καθώς, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΕΙΟPA, κατά την περίοδο 2004-2018 η μέση ετήσια απόδοση των υπό διαχείριση αποθεματικών τους ήταν 4,7%.

Τα κεφάλαια υπό διαχείριση φτάνουν το 1,57 δισ. ευρώ ή 0,84% ως ποσοστό του ΑΕΠ. Παρά την αύξηση του αριθμού των ΤΕΑ και εντός του 2020, με το ποσοστό κάλυψης των εργαζομένων να φτάνει στο 4,1% επί του συνόλου των απασχολουμένων, τα επιτεύγματα του 2ου πυλώνα υστερούν σημαντικά σε σύγκριση με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Λόγω της επίδρασης της πανδημίας στις διεθνείς αγορές και της παγκόσμιας αβεβαιότητας για την ύφεση των οικονομιών, το πρώτο εξάμηνο η αξία υποχώρησε ελαφρώς, κατά 2,5%, σε 1,534 δισ. ευρώ. Η συνολική αύξηση του ενεργητικού των ελληνικών ΤΕΑ για την περίοδο 2015 έως και το πρώτο εξάμηνο του 2020 άγγιξε σε ποσοστό το 35,1%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Διάγραμμα 4).

Πηγή: Εθνική Αναλογιστική Αρχή, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Επεξεργασία ΕΛΕΤΕΑ

Η τρέχουσα συγκυρία φαίνεται να ευνοεί σημαντικά τον θεσμό, ωστόσο τα σημαντικά στοιχεία που εμπνέουν την εμπιστοσύνη των κοινωνικών εταίρων για τη μεταστροφή τους προς τον 2ο ασφαλιστικό πυλώνα είναι το αυστηρό θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας, οι αυστηροί και διαφανείς κανόνες διαχείρισης των αποθεματικών και το συνολικό πλαίσιο λειτουργίας, που στοχεύει στη μεγιστοποίηση της ανταποδοτικότητας εισφορών-παροχών και τη διασφάλιση της μακροχρόνιας βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος.

Η ισχυροποίηση του 2ου συμπληρωματικού πυλώνα και η εμπιστοσύνη που δείχνουν στον θεσμό όλο και περισσότερες επαγγελματικές ομάδες και μεγάλες κυρίως επιχειρήσεις αποτελούν μια σταθερή βάση για την επικείμενη ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Η ασφαλιστική μεταρρύθμιση, όπως περιγράφτηκε στην έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη, με την υιοθέτηση του συστήματος των τριών πυλώνων, φαίνεται ότι ξεκίνησε να διαρθρώνεται και να παγιοποιείται, ως αποτέλεσμα της ανάγκης των εργαζομένων για μεγαλύτερα ποσοστά αναπλήρωσης των συντάξεων, καλύτερη διαφοροποίηση και κεφαλαιοποίηση των εισφορών τους.

Παράλληλα, η αξιοπιστία του θεσμού έγκειται στην ανεξαρτησία των διοικήσεων των ταμείων και στα αυστηρά κριτήρια στελέχωσης των διοικήσεων και των μελών των επενδυτικών επιτροπών, με τη συμμετοχή και εκπροσώπων των εργαζομένων, για την καλύτερη προάσπιση των μακροπρόθεσμων συμφερόντων τους.

Οι δομές είναι σχεδιασμένες με σκοπό να περιορίσουν τους επενδυτικούς κινδύνους στο πλαίσιο του εφικτού και των στόχων των ΤΕΑ, ενώ η ανεξαρτησία των διοικήσεων διασφαλίζει τον περιορισμό στον πολιτικό κίνδυνο, ενώ οι δομές που βασίζονται στις επιταγές της νομοθεσίας στη μείωση του λειτουργικού κινδύνου. Εγγύηση για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος και τη διασφάλιση των εισφορών των εργαζομένων αποτελεί η αυστηρή τριπλή εποπτεία που διεξάγεται από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων (Διεύθυνση Επαγγελματικής Ασφάλισης-αδειοδότηση ΤΕΑ), την Εθνική Αναλογιστική Αρχή για την αναλογιστική διαχείριση κινδύνων και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την επενδυτική διαχείριση.

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που καθιστά πλέον τον 2ο πυλώνα περαιτέρω ελκυστικό για τα ενδιαφερόμενα ασφαλισμένα μέλη είναι η σταδιακή διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών που προσφέρουν στους ασφαλισμένους τους, κυρίως στον τομέα των συμπληρωματικών παροχών υγείας, με συγκριτικά ανταγωνιστικά οφέλη μέσω συμπράξεων.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, που απευθύνεται στους εργαζομένους του Υπουργείου Οικονομικών και σε όλους τους εργαζομένους του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, το οποίο παρέχει αυτόνομο Κλάδο Υγείας στα ασφαλισμένα του μέλη, που τους εξασφαλίζει πρόσθετη, ολοκληρωμένη υγειονομική περίθαλψη σε πολύ ανταγωνιστική σχέση κόστους (εισφορών)-οφέλους (λήψης παροχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης).

Ο εν λειτουργία Κλάδος Υγείας του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ αποτελεί φωτεινό παράδειγμα οικονομικής αποτελεσματικότητας παροχής συμπληρωματικών υπηρεσιών υγείας από εναλλακτικούς παρόχους, και δη από επαγγελματικά ταμεία, γεγονός που χρήζει αξιοποίησης από τους αρμόδιους κυβερνητικούς και πολιτικούς φορείς σε ένα πιο διευρυμένο πλαίσιο εφαρμογής, προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας (εργοδοτών-εργαζομένων).

Προοπτικές

 Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης στην Ελλάδα είναι φανερό ότι διάγουν μια ανοδική φάση την τελευταία πενταετία, καθώς πολλά νέα ταμεία έχουν αδειοδοτηθεί και λειτουργούν αποτελεσματικά το συγκεκριμένο διάστημα, ενώ αρκετά ταμεία βρίσκονται σε τελική φάση αδειοδότητης από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Κρίσιμο ρόλο στην περαιτέρω ενδυνάμωση του 2ου πυλώνα ασφάλισης αναμένεται να διαδραματίσουν τόσο η βελτίωση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου λειτουργίας τους, μέσω της εξειδίκευσης και έκδοσης στο επόμενο χρονικό διάστημα της δευτερογενούς νομοθεσίας που απορρέει από την ενσωμάτωση της 2ης Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα επαγγελματικά ταμεία από το Υπουργείο Εργασίας, όσο και οι δρομολογούμενες μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες στο ασφαλιστικό εντός του 2021 από την κυβέρνηση, με την εισαγωγή κεφαλαιοποιητικών στοιχείων στον 1ο Δημόσιο, Κοινωνικό Πυλώνα Ασφάλισης, και δη στο κομμάτι της επικουρικής ασφάλισης.

Σε κάθε περίπτωση, σημαίνοντα ρόλο στη διάδοση του θεσμού της επαγγελματικής ασφάλισης, της φιλοσοφίας λειτουργίας του και των καταγεγραμμένων ωφελειών που αυτός παράγει για τους συμμετέχοντες ασφαλισμένους και τις εθνικές οικονομίες σε παγκόσμιο επίπεδο, αναμένεται να διαδραματίσει η ενημέρωση της κοινής γνώμης από τους αρμόδιους φορείς (κυβέρνηση, πολιτικό σύστημα, κοινωνικούς εταίρους, επαγγελματικούς φορείς, εκπαιδευτικό σύστημα κ.ά.).

Η τρέχουσα συγκυρία, με την επικείμενη ασφαλιστική μεταρρύθμιση και την ανάδειξη της σημασίας της παράλληλης λειτουργίας των κεφαλαιοποιητικών πυλώνων σε ένα πολυπυλωνικό ασφαλιστικό σύστημα με αιχμή τον Διανεμητικό 1ο πυλώνα (Ελλάδα) και τη δυνατότητα αξιοποίησης πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης για την αναγκαία συνοδευτική εκπαιδευτική και επικοινωνιακή στρατηγική, φαντάζει ιδανική για την προώθηση και την περαιτέρω ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης.

Η ΕΛΕΤΕΑ, υπηρετώντας καθημερινά τον στόχο της διάδοσης του θεσμού των επαγγελματικών ταμείων, θα ξεδιπλώσει το νέο έτος επιθετική στρατηγική προς αυτήν την κατεύθυνση με δράσεις και ενέργειες που θα αναδεικνύουν τη σημασία του 2ου πυλώνα και θα επεκτείνονται έως τη χάραξη Εθνικής Στρατηγικής για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Ασφάλισης στη χώρα μας.

…………………….

Περιοδικό ΧΡΗΜΑ, τευχ. Νοε-Δεκ 2020

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here