Αλλάζει χέρια το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα των υπαλλήλων της εταιρείας «MEDIPRIME ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.Ε.», καθώς όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΤτΕ, μεταβιβάζεται από την Generali στην Eurolife FFH.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοινώνει ότι, σε εφαρμογή της περίπτωσης β’ της παραγράφου 7 του άρθρου 28 του ν. 4364/2016, δημοσιεύεται ανακοίνωση της ανώνυμης ασφαλιστικής επιχείρησης με την επωνυμία «GENERALI HELLAS Ανώνυμoς Ασφαλιστική Εταιρεία» για τη μεταβίβαση του Ομαδικού Συμβολαίου Διαχείρισης Κεφαλαίου με αριθμό με αριθμό 11596584 (πρώην 65000076) που αφορά στο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα των υπαλλήλων της εταιρείας «MEDIPRIME ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.Ε.», προς την ανώνυμη ασφαλιστική επιχείρηση με την επωνυμία «Eurolife FFH Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής».

Ο χρόνος υποβολής ενστάσεων από τους ενδιαφερομένους αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης και λήγει στις 24 Αυγούστου 2021. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 21, 10250 Αθήνα, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dep.insurancesup@bankofgreece.gr.

H εποπτική αξιολόγηση της προτεινόμενης μεταβίβασης χαρτοφυλακίου θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής ενστάσεων.

Το κείμενο της ανακοίνωσης της GENERALI HELLAS AAΕ έχει ως εξής:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι η ασφαλιστική εταιρία με την επωνυμία GENERALI HELLAS Ανώνυμoς Ασφαλιστική Εταιρεία με αρ. ΓΕΜΗ 941401000 (αρ. Μ.Α.Ε. 25081/05/B/91/22) και η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία με την επωνυμία «Eurolife FFH Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής» με αρ. ΓΕΜΗ 121651960000, αποφάσισαν τη μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου του Ομαδικού Συμβολαίου Διαχείρισης Κεφαλαίου με αριθμό 11596584 (πρώην 65000076) που αφορά στο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα των υπαλλήλων της εταιρίας MEDIPRIME ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.Ε., με όλα τα συναφή δικαιώματα και υποχρεώσεις, από την πρώτη εταιρία στην δεύτερη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4364/2016, και προς το σκοπό αυτό υπογράφηκε το από 17.05.2021 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μεταβίβασης, το οποίο κατατέθηκε στις 21.05.2021 στην Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Δ.Ε.Ι.Α.) της Τράπεζας της Ελλάδος. Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει γραπτά ενστάσεις εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος, Ελ. Βενιζέλου 21, 102 50 Αθήνα. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, ουδεμία ένσταση θα γίνει δεκτή.

Πηγή: insuranceworld.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here