Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε στις 27 Μαΐου το αίτημα της Andromeda Seafood για άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς των υπολοίπων κοινών ονομαστικών μετοχών της Σελόντα που δεν απέκτησε μέσω της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης.

Αναφορικά με την εξαγορά των υπολοίπων κοινών ονομαστικών μετοχών της Σελόντα, στο πλαίσιο της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης, η Andromeda Seafood ανακοίνωσε τα εξής:

1. Σύμφωνα με το Άρθρο 2 της απόφασης 1/644/22.4.2013 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (στο εξής η «Απόφαση 1/644»), η αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «ANDROMEDA SEAFOOD SOCIEDAD LIMITADA» (στο εξής ο «Προτείνων»), ανακοινώνει ότι, στις 27.05.2020, το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το από 30.04.2020 έγγραφο αίτημα του Προτείνοντος σχετικά με την άσκηση του κατ΄ άρθρο 27 του Ν. 3461/2006 (στο εξής ο «Νόμος») δικαιώματος εξαγοράς (στο εξής το «Δικαίωμα Εξαγοράς») των υπολοίπων κοινών ονομαστικών μετοχών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» (στο εξής η «Εταιρεία»), ονομαστικής αξίας 0,31 Ευρώ η κάθε μία (στο εξής οι «Μετοχές»), τις οποίες δεν απέκτησε ο Προτείνων μέσω της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης που υπέβαλε στις 27.11.2019 σύμφωνα με το Νόμο (στο εξής η «Δημόσια Πρόταση»). Η ως άνω έγκριση από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κοινοποιήθηκε στον Προτείνοντα στις 29.05.2020.

2. Κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 27.05.2020, το Δικαίωμα Εξαγοράς αφορά σε 4.558.621 Μετοχές (στο εξής οι «Σχετικές Μετοχές»), έναντι καταβολής 0,10 Ευρώ ανά Σχετική Μετοχή σε μετρητά από τον Προτείνοντα προς τους κατόχους των Σχετικών Μετοχών, το οποίο ισούται με το αντάλλαγμα που προσέφερε ο Προτείνων στη Δημόσια Πρόταση. Σημειώνεται ότι ο Προτείνων θα αναλάβει την καταβολή των δικαιωμάτων εκκαθάρισης, υπέρ της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) που βαρύνουν κατόχους Σχετικών Μετοχών, ενώ από το ποσό των 0,10 Ευρώ ανά Σχετική Μετοχή θα αφαιρεθεί ο προβλεπόμενος φόρος συναλλαγών που, σύμφωνα με το νόμο, βαρύνει του πωλητές/κατόχους Σχετικών Μετοχών, όπως άλλωστε ίσχυε και στη Δημόσια Πρόταση.

Η ημερομηνία παύσης της διαπραγμάτευσης των Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίστηκε η 12.06.2020. Η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα του Δικαιώματος Εξαγοράς προβλέπεται στην Απόφαση 1/644.

3. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την Απόφαση 1/644, σε περίπτωση (α) που κάτοχος Σχετικών Μετοχών δεν εξουσιοδοτήσει προσηκόντως το χειριστή του λογαριασμού αξιών του/της στο Σ.Α.Τ. να εισπράξει το αντάλλαγμα για λογαριασμό του/της, ή (β) Σχετικών Μετοχών που είτε δεν είναι ελεύθερες βαρών, δικαιωμάτων τρίτων ή κατασχέσεων είτε βρίσκονται σε λογαριασμό χειριστή στο Σ.ΑΤ. υπό ειδική εκκαθάριση, ο Προτείνων θα παρακαταθέσει το αντάλλαγμα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ του οικείου δικαιούχου.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here