Η ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ γνωστοποίησε προς το επενδυτικό κοινό ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 14ης Απριλίου 2023 που έλαβε χώρα στις 10.00 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας επί της Παλαιάς Τατοΐου 4, στην Κηφισιά, και σε αυτή παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 37.970.982 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 43.200.000, δηλαδή ποσοστό 87,90 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, κατόπιν ψηφοφορίας επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην από 24.03.2023 πρόσκληση, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

Θέμα 1ο: Έγκριση αλλαγής χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που καλύφθηκε με δημόσια προσφορά σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 4706/2020

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την αλλαγή στη χρήση των κεφαλαίων που αντλήθηκαν στις 10.06.2022 από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που καλύφθηκε με δημόσια προσφορά σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 4706/2020.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη: 1/2 (50%)
Επιτευχθείσα: 87,90 %

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου
Απαιτούμενη: 2/3 + 1 ψήφος
Επιτευχθείσα: 100%
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 37.970.982
Αριθμός ψήφων υπέρ: 37.970.982
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 87,90%
Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 2ο: Παροχή ειδικής αδείας για μεταβίβαση ακινήτου προς την ΑΕΕΑΠ κατ΄ αρθ. 28 παρ. 4β του ν. 2778/1999, όπως ισχύει, το οποίο ανήκει σε εταιρεία που ελέγχεται από τον μέτοχο Μιχαήλ Ευμορφίδη

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε την παροχή ειδικής αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 4β του ν. 2778/1999, όπως ισχύει, για την απόκτηση από την Εταιρεία ακινήτου που ανήκει σε εταιρεία που ελέγχεται από τον μέτοχο της Εταιρείας και Πρόεδρο του ΔΣ κ. Μιχαήλ Ευμορφίδη. Πρόκειται για ένα τριώροφο διατηρητέο κτίριο, συνολικής επιφανείας 814,30 τ.μ., τμήμα του οποίου έχει κηρυχθεί διατηρητέο μνημείο, που έχει ανεγερθεί επί οικοπέδου εκτάσεως 372,97 τ.μ. κείμενου στον Δήμο Αθηναίων και επί της οδού Φειδίου αριθμός 8, και ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «Hotel Cluster Μονοπρόσωπη Τουριστική και Ξενοδοχειακή Ανώνυμη Εταιρεία», που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Πέλλης αριθ. 6, με ΑΦΜ 800888545 και αριθμό ΓΕΜΗ 144044601000, η οποία ελέγχεται από τον μέτοχο της Εταιρείας και Πρόεδρο του ΔΣ κ. Μιχαήλ Ευμορφίδη, έναντι τιμήματος τεσσάρων εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων ευρώ (4.100.000,00€).

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη: 1/5 (20%)
Επιτευχθείσα: 87,90%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου
Απαιτούμενη: 3/4 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου + 1 ψήφος, εξαιρουμένου του μετόχου στον οποίο
ανήκει το μεταβιβαζόμενο ακίνητο ή μετόχου, με τον οποίο υπάρχει σχέση ελέγχου με το μέτοχο, στον οποίο
ανήκει το μεταβιβαζόμενο ακίνητο
Επιτευχθείσα: 100%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 21.416.252
Αριθμός ψήφων υπέρ: 21.416.252
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 49,57%
Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Τέλος ανακοινώθηκαν στην Γενική Συνέλευση συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.