Η PREMIA ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2021, βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

❖ Σημαντική διεύρυνση του χαρτοφυλακίου ακινήτων με την προσθήκη συνολικά εννέα (9) νέων ακινήτων, εκ των οποίων έξι (6) στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) και τρία (3) στον τομέα των εμπορικών ακινήτων τύπου big-box.

▪ Αγορά ενός (1) νέου ακινήτου logistics και ενός (1) εμπορικού ακινήτου (big-box) συνολικής εύλογης αξίας €7,8 εκ. την 30.6.2021

▪ Απόκτηση την 29.6.2021 έναντι τιμήματος €24,6εκ.* του συνόλου των μετοχών (6) ανωνύμων εταιρειών οι οποίες εκμεταλλεύονται συνολικά επτά (7) ακίνητα, πέντε (5) logistics και δύο (2) big boxes, συνολικής εύλογης αξίας €55,2εκ. την 30.06.2021. * € 23,6 εκ. μέσω εισφοράς και 1 εκ. σε μετρητά

❖ Αύξηση κατά 61% της συνολικής αξίας του χαρτοφυλακίου επενδύσεων της Εταιρείας, η οποία διαμορφώθηκε σε €171,5 εκ. την 30.6.2021

▪ Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων του Ομίλου περιλαμβάνει δεκαέξι (16) επενδυτικά ακίνητα αξίας €131,6 εκ., έναντι επτά (7) ακινήτων αξίας €65,9 εκ. την 31.12.2020.

▪ Ο Όμιλος παράλληλα έχει επενδύσει από το 2020 σε κτίρια κοινωνικού χαρακτήρα (σχολεία) μέσω της θυγατρικής JPA ΑΕΕΣ η οποία έχει τη διαχείριση δέκα (10) σχολικών μονάδων στην Αττική μέσω σύμβασης ΣΔΙΤ. Η συνολική αξία του σχετικού δικαιώματος (Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο αποσβέσιμο κόστος) ανήλθε σε €39,9 εκ. την 30.6.2021 έναντι €40,4 εκατ. την 31.12.2020.

❖ Ενίσχυση της ενοποιημένης Καθαρής Θέσης του Ομίλου η οποία διαμορφώθηκε σε €67,8 εκ. την 30.6.2021, ισχυροποιημένη περαιτέρω μετά την ολοκλήρωση της τρίτης κατά σειρά αύξησης μετοχικού κεφαλαίου τον Ιούλιο 2021.

▪ Η Καθαρή Θέση του Ομίλου ανήλθε σε €67,8 εκατ. έναντι €38,2 εκατ. την 31.12.2020 και ενσωματώνει εν μέρει (μόνο κατά το σκέλος των εισφορών σε είδος) την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου («ΑΜΚ») η οποία αποφασίστηκε με τις από 03.06.2021 και 07.07.2021 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον Ιούλιο του 2021.

▪ Η συνολική αξία της ΑΜΚ ανήλθε σε €75 εκ. με την έκδοση συνολικά 52.083.331 νέων μετοχών, σε τιμή διάθεσης €1,44 ανά νέα μετοχή, περιλαμβάνοντας συνδυαστικά: (α) εισφορές περιουσιακών στοιχείων συνολικής αξίας €27,5 εκ. (μετοχές των 6 εταιριών που αποκτήθηκαν στις 29.6.2021 αξίας €23,6 εκ. καθώς και ομολογίες έκδοσης της Εταιρείας αξίας €3,9 εκ.) και (β) μετρητά ύψους €47,5 εκ. Σημειώνεται ότι την 30.6.2021 δεν ενσωματώνεται στην Καθαρή Θέση το σκέλος των μετρητών.

❖ Αύξηση εσόδων, βελτίωση λειτουργικής κερδοφορίας και κερδοφορίας προ φόρων σε ενοποιημένη βάση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 2020, ως αποτέλεσμα της προσθήκης νέων επενδύσεων καθώς και της θυγατρικής JPA ΑΕΕΣ τα αποτελέσματα της οποίας ενσωματώνονται πλήρως για πρώτη φορά στο πρώτο εξάμηνο 2021.

▪ Τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου το πρώτο εξάμηνο 2021 ανήλθαν σε €3,6 εκ. έναντι €0,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο 2020, με τα έσοδα μίσθωσης επενδυτικών ακινήτων να διαμορφώνονται σε €2,0 εκ. έναντι €0,8 εκ την αντίστοιχη περίοδο 2020.

▪ Το λειτουργικό κέρδος προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου το πρώτο εξάμηνο 2021, ανήλθε σε €3,6 εκ. έναντι €1,2 εκ. το πρώτο εξάμηνο 2020. Το EBITDA μη συμπεριλαμβανομένων κερδών από αναπροσαρμογή των επενδυτικών ακινήτων σε εύλογη αξία (Adjusted EBITDA), ανήλθε σε €1,0 εκ., έναντι €0,5 εκ. την αντίστοιχη περίοδο 2020.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here