Ενημέρωση για τα ποσοστά των βασικών μετόχων μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών από τη μετατροπή παραστατικών τίτλων παρείχε στο χρηματιστήριο η Attica Bank.

Όπως αναφέρει η τράπεζα: 

Α. Σε συνέχεια της 01.12.2022 ανακοίνωσης και της από 05.12.2022, ληφθείσας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7α του ν.3864/2010, σχετικής γνωστοποίησης σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.), η Αttica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ανακοινώνει ότι το ποσοστό επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει το ΤΧΣ διαμορφώνεται από 62,9% σε 69,5%, κατόπιν της εισαγωγής των 271.448.946 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας που εκδόθηκαν κατά μετατροπή παραστατικών τίτλων στο πλαίσιο υλοποίησης των προβλέψεων του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 («DTC»).

 

Β. Σε συνέχεια της από 05.12.2022 σχετικής γνωστοποίησης του Ταμείου Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων («ΤΜΕΔΕ») περί σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου, η Τράπεζα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, με την ολοκλήρωση της εισαγωγής των 271.448.946 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας που εκδόθηκαν κατά μετατροπή παραστατικών τίτλων στο πλαίσιο υλοποίησης των προβλέψεων του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 («DTC») καθώς και των σχετικών άρθρων της ΠΥΣ, το ποσοστό επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει το ΤΜΕΔΕ στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, διαμορφώνεται σε 12,03%, ενώ επίσης ασκεί έμμεσο έλεγχο σε ποσοστό 8,08%, (κατοχής της εταιρείας Rinoa LTD) , ήτοι συνολικά ελέγχει (άμεσα και έμμεσα) ποσοστό 20,11%, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου.

Το αντίστοιχο ποσοστό που ήλεγχε άμεσα το ΤΜΕΔΕ πριν την εισαγωγή των νέων 271.448.946 ανερχόταν σε 14,70%. Με την ίδια γνωστοποίηση παρέχεται η πληροφορία ότι το ΤΜΕΔΕ και η εταιρεία Rinoa LTD (με την τελευταία να ενεργεί ως επενδυτικό όχημα το οποίο συμβουλεύει η Ellington Solutions A.Ε.), και αναφορικά με τη δεσμευτική συμφωνία βασικών όρων συναλλαγής σχετικά με την επένδυση των άνω (ως και του Τ.Χ.Σ.) στην Τράπεζα στο πλαίσιο της εν λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου καθώς και την από Σεπτεμβρίου 2022 Συμφωνία βασικών όρων, σκοπεύουν στο στάδιο αυτό να ενασκούν τα δικαιώματα ψήφου που κατέχουν και τους αντιστοιχούν ως μέτοχοι της Τράπεζας σε μία κοινά αποδεκτή βάση και με κοινή αντίληψη.

 

Γ. Σε συνέχεια της από 05.12.2022 σχετικής γνωστοποίησης της εταιρείας Rinoa LTD περί σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου, η Τράπεζα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, με την ολοκλήρωση της άνω εισαγωγής των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και κατά την 05.12.2022, το ποσοστό επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η Rinoa LTD στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, διαμορφώνεται σε 8,08%, ενώ επίσης ασκεί έμμεσο έλεγχο σε ποσοστό 12,03%, (κατοχής του ΤΜΕΔΕ), ήτοι συνολικά ελέγχει (άμεσα και έμμεσα) ποσοστό 20,11%, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου.

Με την ίδια γνωστοποίηση παρέχεται η πληροφορία ότι η εταιρεία Rinoa LTD (με την τελευταία να ενεργεί ως επενδυτικό όχημα το οποίο συμβουλεύει η Ellington Solutions A.Ε.) και το ΤΜΕΔΕ, και αναφορικά με τη δεσμευτική συμφωνία βασικών όρων συναλλαγής σχετικά με την επένδυση των άνω (ως και του Τ.Χ.Σ.) στην Τράπεζα στο πλαίσιο της εν λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, σκοπεύουν στο στάδιο αυτό να ενασκούν τα δικαιώματα ψήφου που κατέχουν και τους αντιστοιχούν ως μέτοχοι της Τράπεζας σε μία κοινά αποδεκτή βάση και με κοινή αντίληψη.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here