Στις 10 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, τη μη διανομή μερίσματος.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, καλούνται οι Μέτοχοί της σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 10 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο 1ο χλμ Λεωφόρου Κορωπίου Βάρης και Δημοκρίτου, στο Δήμο Κορωπίου Αττικής, Τ.Κ. 19400, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων:

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2017, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ μετά από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ανωτέρω Οικονομικών καταστάσεων.

2. Μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση 2017 (01/01/2017-31/12/2017).

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2017-31/12/2017 καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

4. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1/2018-31/12/2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Έγκριση αμοιβών, παροχών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Παροχή αδείας κατ’ άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει, στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920, εταιρειών που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

7. Ενημέρωση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

8.Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η Α’ Επαναληπτική Συνέλευση θα συνέλθει στις 21 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 μ.μ. στον ίδιο τόπο και χώρο, και η τυχόν Β’ Επαναληπτική Συνέλευση, σε περίπτωση εκ νέου μη επίτευξης απαρτίας, στις 2 Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 μ.μ. στον ίδιο τόπο και χώρο, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here