Πληροφορούμαστε ότι χρηματιστηριακός παράγων-και μάλιστα πρόεδρος σε κάποια από τις Ενώσεις/Φορείς μετόχων/επενδυτών του ΧΑ προχώρησε τελευταία στην εξ’ ολοκλήρου εξαγορά ισχυρής ΕΛΔΕ της Αρκαδίας.
  • Ο ίδιος σχεδιάζει μέσω της συνένωσης δυνάμεων και άλλων ανάλογων ενεργειών να συγκροτήσει ΑΕΠΕΥ, με στόχο- πέραν των άλλων- να προωθήσει τα συμφέροντα τοπικών επιχειρήσεων του νομού, έχοντας ως σκοπό μέχρι την είσοδο των μεγαλύτερων σε κάποια από τις αγορές του ΧΑ.
Κυρίως η ΕΝαλλακτική αλλά και η Παράλληλη Αγορά προσφέρονται για Μεσαιο-Μικρές εταιρείες με υγιείς ισολογισμούς και βασικούς μετόχους οι οποίοι βλέπουν θετικά την χρηματιστηριακή προοπτική.