Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 541.319,10 ευρώ, με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους 0,70 ευρώ ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, ενέκρινε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Alpha Trust Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε., η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέλθει στο ποσό των 231.993,90 ευρώ και θα διαιρείται σε 773.313 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

Επίσης, εγκρίθηκε τροποποίηση στο θέμα του χειρισμού των ιδίων μετοχών που αποκτήθηκαν και/ή θα αποκτηθούν, και πλέον σκοπός απόκτησης είναι η διάθεση των ιδίων μετοχών σε μέλη του προσωπικού και συζύγους αυτών. Η  Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει ότι ελάχιστη τιμή διάθεσης των ιδίων μετοχών στα μέλη του προσωπικού και συζύγους αυτών θα είναι τουλάχιστον € 11,66 ανά μετοχή. Σημειώνεται ότι στην παραπάνω ορισθείσα ελάχιστη τιμή διάθεσης συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα και οι προμήθειες που κατεβλήθησαν για την απόκτησή τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα θέματα ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν είναι:

Τροποποίηση των από 3.6.2015 και από 7.6.2017 αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περί “Λήψη απόφασης για αγορά ιδίων μετοχών, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3604/2007”, ως προς τον χειρισμό των ιδίων μετοχών που αποκτήθηκαν και/ή θα αποκτηθούν δυνάμει των άνω αποφάσεων.

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 541.319,10 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής  αξίας της μετοχής, η οποία θα κατέλθει από € 1,00 σε € 0,30 η κάθε μία, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους, και εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.

Απόφαση για την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις.

Διάφορες ανακοινώσεις.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here