Του Βάιου Κρόκου

Ιδιαίτερα υψηλό είναι το ενδιαφέρον για το πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» ύψους 150 εκ. ευρώ γεγονός που οδήγησε το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων να δώσει παράταση ενός μήνα για την υποβολή των αιτήσεων. Νέα καταληκτική ημερομηνία είναι η 16η Δεκεμβρίου έναντι 15 Νοεμβρίου προηγουμένως.

Συγκεκριμένα. η ένεση ρευστότητα αφορά μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Στην πρώτη περίπτωση αφορά επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο κάτω των 10 εκ. ευρώ και λιγότερους από 50 εργαζόμενους, ενώ ως πολύ μικρές επιχειρήσεις λογίζονται αυτές με ετήσιο κύκλο εργασιών κάτω των 2 εκ. ευρώ και προσωπικό ως 10 άτομα.

Δικαίωμα συμμετοχής στο καθεστώς έχουν οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

– Ατομική επιχείρηση.

– Εμπορική εταιρεία.

– Συνεταιρισμός.

– Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του 4430/2016 (Α 2015), αγροτικοί συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών, αγροτικές εταιρικές συμπράξεις του ν. 4384/2016 (Α’ 78).

–  Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.

– Επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ.

–  Δημόσιες / δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού και δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here