Η ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. σε συνέχεια της επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλες τις εισηγμένες εταιρείες στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα βασικά οικονομικά μεγέθη του γ΄ τριμήνου 2020 και του εννεαμήνου του 2020.

Αναλυτικά:

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε € 8.950 χιλ. κατά το γ΄ τρίμηνο του 2020 και σε € 24.625 χιλ. κατά την περίοδο 01.01.2020 – 30.09.2020, έναντι € 9.299 χιλ. και € 26.765 χιλ. των αντίστοιχων περιόδων της χρήσης του 2019, παρουσιάζοντας μεταβολή -4% και -8% αντίστοιχα.

Τα ενοποιημένα κέρδη του Ομίλου προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε € 413 χιλ κατά το γ΄ τρίμηνο και σε € 1.364 χιλ κατά την περίοδο 01.01.2020 – 30.09.2020 έναντι € 470 χιλ. και € 1.994 χιλ. της αντίστοιχης περιόδου της χρήσης 2019, παρουσιάζοντας μεταβολή -12% και -32% αντίστοιχα.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε € 719 χιλ κατά το γ΄ τρίμηνο του 2020 και σε € 2.173 χιλ. κατά την περίοδο 01.01.2020 – 30.09.2020 έναντι € 699 χιλ. και € 2.890 χιλ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2019, παρουσιάζοντας μεταβολή 3% και -25% αντιστοίχως.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων του Ομίλου κατά το γ΄ τρίμηνο του 2020 ανήλθαν σε € 392 χιλ. και σε € 821 χιλ. για την περίοδο 01.01.202 – 30.09.2020 έναντι ζημιών € 123 χιλ. και κερδών € 414 χιλ. των αντίστοιχων περιόδων του 2019..

Επισημαίνεται ότι κατά το εννεάμηνο της συγκριτικής περιόδου, τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα είχαν επιβαρυνθεί από το μη επαναλαμβανόμενο έξοδο ποσού € 1.125 χιλ. που αφορούσε την εξόφληση των δανείων της πρώην ΑΤΕBank.

Ο δανεισμός του Ομίλου Εβροφάρμα κατά την 30/09/2020 ήταν € 17,13 εκατ. έναντι € 17,48 εκατ. την 31/12/2019. Σημειώνεται ότι από αρχή του τρέχοντος έτους και με τη σύναψη του νέου ομολογιακού δανείου, το σύνολο σχεδόν του τραπεζικού δανεισμού έχει καταστεί μακροπρόθεσμο.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου Εβροφάρμα κατά την 30/09/2020 ήταν € 103 χιλ. έναντι € 106 χιλ. την 31/12/2019

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου Εβροφάρμα την 30/09/2020 ανήλθαν στα € 12,53 εκατ. έναντι 11,87 εκατ. κατά την 31/12/2019.

Η πανδημία Covid-19 που έχει προκαλέσει αβεβαιότητα και αναταραχή της αγοράς παγκοσμίως καθώς επίσης και την λήψη έκτακτων περιοριστικών μέτρων , επηρέασε αρνητικά έστω και σε χαμηλό βαθμό τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου κατά το εννεάμηνο του 2020.

Η Διοίκηση λαμβάνει διαρκώς όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας όλων των τμημάτων, με κύριο γνώμονα την εξυπηρέτηση των συνεργατών του Ομίλου, την ασφάλεια των εργαζομένων και της ουσιαστικής προσαρμογής στις νέες ιδιαίτερες συνθήκες που επιβάλει η κυβέρνηση στα πλαίσια του περιορισμού της εξάπλωσης του Covid-19.

Με βάση τα έως τώρα δεδομένα και τις εξελίξεις αναφορικά με την αντιμετώπιση της νόσου στο προσεχές μέλλον καθώς και τη διαρκή έντονη επισκόπηση της Διοίκησης στις προτάσεις και εισηγήσεις των αρμόδιων φορέων , υπάρχει η πεποίθηση ότι η πανδημία θα επηρεάσει σε χαμηλό όμως βαθμό την πορεία του Ομίλου.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here