• Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 6,4%, στα 12,5 δις. ευρώ (από 11,7)
  • Τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) μειώθηκαν κατά 9,3%, στα 559 εκ. ευρώ (από 616)σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2019
  • Τα καθαρά έσοδα του Ομίλου κυμάνθηκανστο ίδιο επίπεδο με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, στα 223 εκ. ευρώ(από 235)
  • Οι σχετιζόμενες με τον Κορονοϊό, ζημιές ανήλθαν στα 313 εκ. ευρώενώ οι ζημιές από επενδύσεις στα 60 εκ. ευρώ
  • Όλοι οι τομείς δραστηριοτήτων του Ομίλου επηρεάστηκαν από την πανδημία του Κορονοϊου
  • Ωστόσο, οι οικονομικοί δείκτες αποτυπώνουν την ισχυρή αντοχή του Ομίλου
  • Ο Όμιλος Talanx παραμένει πλήρως λειτουργικός και παρέχει όλες τις υπηρεσίες του σε πελάτες και συνεργάτες χάρη στην εξ αποστάσεως εργασία και στην επαγγελματική διαχείριση κρίσεων
  • Οι προβλέψεις για το 2020 αναιρέθηκαν την 21η Απριλίου λόγω της αβεβαιότητας που προκλήθηκε από την πανδημία του Κορονοϊου.

Η κρίση του Κορονοϊου επηρέασε τόσο το underwriting του Ομίλου Talanx όσο και τις επενδύσεις κατά το πρώτο τρίμηνο του νέου οικονομικού έτους. Οι  ζημιές τόσο στις πρωτασφαλιστικές όσο και στις αντασφαλιστικές εργασίες αυξήθηκαν από 137 εκ. ευρώ κατά την ίδια περίοδο του 2019, σε 435 εκ. ευρώ, υπερβαίνοντας ουσιαστικά τις προβλέψεις που υπήρχαν και το αντίστοιχο αποθεματικό για μεγάλες ζημιές κατά 278 εκ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο. Όλοι οι τομείς δραστηριοτήτων του Ομίλου επηρεάστηκαν από τις συνέπειες της πανδημίας και της «οικονομικής απραγίας» (lockdown) που ακολούθησε.

Ταυτόχρονα, ο Talanx επέδειξε το υψηλό επίπεδο αντοχής του σε περίοδο κρίσηςκαθώς αντιμετώπισε τις εξαιρετικές προκλήσεις που προέκυψαν από το «κλείδωμα του Κορονοϊού» με αποτέλεσμα τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα να αυξηθούν κατά 6,4% σε 12,5 δις. ευρώ (από 11,7). Τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) ανήλθαν στα 559 εκ. ευρώ (από 616). Τα καθαρά έσοδα του Ομίλου κυμάνθηκαν περίπου στο ίδιο επίπεδο  με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, στα 223 εκ. ευρώ (από 235).Συνολικά, η πανδημία  επηρέασε τα καθαρά έσοδα του Ομίλου κατά 133 εκ. ευρώ, μετά τους φόρους, εκ των οποίων 48 εκ. ευρώ αφορούσαν καθαρά έσοδα από επενδύσεις, 85 εκ. ευρώ αφορούσαν ζημίες σχετιζόμενες με τον Κορονοϊό, και 5 εκ. ευρώ αφορούσαν απομειώσεις της παρούσας αξίας των μελλοντικών κερδών (PVFP). Ο δείκτης Solvency II πριν από τα μεταβατικά μέτρα στις 31 Μαρτίου 2020, παρέμεινε στα επίπεδα στόχου (150% έως 200%).

«Η πανδημία του Κορονοϊού έχει ωθήσει  άτομα και επιχειρήσεις σε πολλές χώρες του κόσμου στα όριά τους. Έχουμε να βιώσουμε τέτοια κρίση από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε αυτήν τη δύσκολη στιγμή, οι σκέψεις μας είναι με όλους όσους έχουν χάσει τους αγαπημένους τους ή υποφέρουν προσωπικά από τις επιπτώσεις της πανδημίας. Καθώς είμαστε ένας μεγάλος ευρωπαϊκός ασφαλιστικός όμιλος, επηρεαστήκαμεεπίσης και εμείς από αυτήν την κρίση, τόσο στο underwriting όσο και στις επενδύσεις. Η επαγγελματική  διαχείριση της κρίσης και η ικανότητα μας περισσότερο από το 90% του προσωπικού μας να εργαστεί με τηλε-εργασία σημαίνει ότι ήμασταν και είμαστε πλήρως λειτουργικοί ανά πάσα στιγμή και μπορούμε να παρέχουμε στους συνεργάτες και τους πελάτες μας όλο το εύρος των υπηρεσιών μας», δήλωσε ο TorstenLeue, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου. «Εισήλθαμε  σε αυτήν την κρίση  από  θέση ισχύος. Τώρα εστιάζουμε στη διατήρηση αυτής της δύναμης και της αντοχής, ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τους ασφαλισμένους μας, τους συνεργάτες, τους υπαλλήλους μας και τους ανθρώπους στις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε αλλά και να συνεχίσουμε να παρέχουμε ασφαλιστικές υπηρεσίες στο διηνεκές. Αυτό ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη στρατηγική μας: «Μαζί φροντίζουμε για το αναπάντεχο και υποστηρίζουμε την επιχειρηματικότητα».

Οιμεγάλες ζημίες κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020 αυξήθηκαν σε σχέση με το 2019 στα 435 εκ. ευρώ (από 137) εκ των οποίων 313 εκ. ευρώ αφορούσαν έξοδα μεγάλων ζημιών λόγω της πανδημίας του Κορονοϊού πριν τη χρήση του αποθεματικού. Οι αντασφάλειες   ανήλθαν  στα 220 εκ. ευρώ περίπου, ενώ  οι πρωτασφάλειες στο υπόλοιπο. Η πανδημία και το «κλείδωμα» οδήγησαν κυρίως στο κλείσιμο μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων και στην ακύρωση πολλών εκδηλώσεων που είναι ασφαλισμένες από εμάς.  Η κατάσταση επιδεινώθηκε από τον αντίκτυπο πολλών άλλων μεγάλων ζημιών όπως οι πυρκαγιές και  το χαλάζι στην Αυστραλία, οι  τυφώνες «Ciara», «Elsa» και «Sabine» στην Ευρώπη και ο ανεμοστρόβιλος «Nashville» στις ΗΠΑ. Συνεπώς, το τεχνικό αποτέλεσμα ανήλθε σε – 425 εκ. ευρώ (από –357). Κάνοντας χρήση  του, σε διαφορετική περίπτωση αχρησιμοποίητου αποθεματικού ζημιών, ο μικτός δείκτης αυξήθηκε το πρώτο τρίμηνο κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες σε 99,8% (από 96,8%).

Επιπλέον, τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις του Ομίλου μειώθηκαν αναλογικά με το πρώτο τρίμηνο του 2019 εξαιτίας του αντίκτυπου της πανδημίας του Κορονοϊού στις κεφαλαιαγορές, φτάνοντας στα  903 εκ. ευρώ (από 988), σημειώνοντας δηλαδή μείωση 8,6%. Το ποσοστό των καθαρών εσόδων από επενδύσεις  μειώθηκε στο 2,7% (από 3,2%). Η μείωση προκλήθηκε κυρίως από μη υλοποιηθείσες ζημίες επί των περιουσιακών στοιχείων του ομίλου  τα οποία μετρήθηκαν στην εύλογη αξία των έκτακτων καθαρών εσόδων από επενδύσεις.

Τα λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤ) μειώθηκαν κατά 9,3% σε 559 εκ. ευρώ (από  616), επηρεασμένα επίσης από τις απομειώσειςτης παρούσας αξίας των μελλοντικών κερδών (PVFP )που σχετίζονται με τον Κορονοϊό.  Ωστόσο, τα καθαρά έσοδα του Ομίλου παρέμειναν περίπου στο ίδιο επίπεδο με το προηγούμενο έτος, στα 223 εκ. ευρώ (από 235), παρά τις προαναφερθείσες αρνητικές επιπτώσεις του Κορονοϊού.

Βιομηχανικές Ασφαλίσεις: Το πρόγραμμα “20/20/20” έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Υπήρξε υπέρβαση του προϋπολογισμού  για μεγάλες ζημιέςλόγω των  σχετικών με Κορονοϊό απαιτήσεων αποζημίωσης.

Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του Τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων αυξήθηκαν κατά 12,2% τους πρώτους τρεις μήνες του 2020, φτάνοντας στα 2,6 δις. ευρώ (από 2,3). Περί τα δύο τρίτα της αύξησης των 279 εκ. ευρώ οφείλονται στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της HDI Global Speciality, με επιπλέον αύξηση να προέρχεται από τους κλάδους ασφάλισης αστικής ευθύνης και περιουσίας. Τα καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 14,5%, στα 726 εκ. ευρώ (από 634), λόγω  του μεγάλου ποσοστού ανανεωσιμότητας στον κλάδο των «ειδικών κινδύνων» μεταξύ άλλων. Ο Τομέας Βιομηχανικών Ασφαλίσεων συνέχισε συστηματικά τα μέτρα αναδιάρθρωσης και ενίσχυσης της κερδοφορίας του, επιτυγχάνοντας  αύξηση του τεχνικού αποτελέσματος σε  –11 εκ. ευρώ (από  –18) παρά τα 34 εκ. ευρώ των αρνητικών επιπτώσεων από την κρίση του Κορονοϊού. Ο κατά αναλογία προϋπολογισμόςτων αποθεμάτωνγια μεγάλες ζημιές ξεπεράστηκε κατά 8 εκ. ευρώ λόγω της πανδημίας του Κορονοϊού.Ομικτόςδείκτης ανήλθε στο 101,6% (από 102,9%). Χωρίς τις ζημίες που σχετίζονται με τον Κορονοϊό, ο μικτός δείκτης θα ανερχόταν περίπου στο 100%.Τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις επλήγησαν επίσης από τις επιπτώσεις της πανδημίας του Κορονοϊού στις κεφαλαιαγορές και μειώθηκαν σχεδόν κατά το ήμισυ, στα 34 εκ. ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤ) του Τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων μειώθηκαν κατά περίπου 15%, στα 30 εκ. ευρώ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020 ενώ η συμβολή του τμήματος στα καθαρά έσοδα του Ομίλου μειώθηκε κατά 23,7%, στα 17 εκ. ευρώ (από 23).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here