Τα οικονομικά αποτελέσματα πρώτου τριμήνου παρουσίασε η Alpha Bank.

Σύμφωνα με αυτά:

 • Το Καθαρό Έσοδο Τόκων συνέχισε να ενισχύεται, μολονότι με μειωμένο ρυθμό (+6,4% σε τριμηνιαία βάση ή 8,9% σε επαναλαμβανόμενη βάση), ως αποτέλεσμα της αύξησης των επιτοκίων. Το υψηλότερο κόστος καταθέσεων και χρηματοδότησης περιόρισε μερικώς τη θετική επίπτωση από την ανατιμολόγηση των δανείων.
 • Το Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο ανήλθε σε 2,2% για το α’ τρίμηνο 2023.
 • Τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες ανήλθαν σε €87,9 εκατ., μειωμένα κατά 9,6% σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα της μείωσης των προμηθειών χορηγήσεων και της χαμηλότερης συνεισφοράς των εργασιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου.
 • Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν κατά 9,5% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε €233,3 εκατ., ως αποτέλεσμα των χαμηλότερων Γενικών Διοικητικών Εξόδων, τα οποία ήταν αυξημένα το προηγούμενο τρίμηνο λόγω εποχικότητας, εξαιτίας των υψηλότερων εξόδων προβολής και διαφήμισης, της αύξησης των επενδύσεων σε υποδομές πληροφορικής καθώς και των αμοιβών τρίτων.
 • Το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων αυξήθηκε κατά 16,2% σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης των εσόδων και της βελτίωσης της αποδοτικότητας.
 • Το Κόστος Πιστωτικού Κινδύνου διαμορφώθηκε σε 75 μονάδες βάσης το α’ τρίμηνο, λαμβανομένων υπόψη των ζημιών απομείωσης ύψους €59 εκατ. καθώς και των εξόδων διαχείρισης καθυστερήσεων ύψους €13 εκατ., επίδοση καλύτερη από τον στόχο των 85 μονάδων βάσης για το 2023, αντανακλώντας την εξυγίανση του χαρτοφυλακίου ΜΕΑ.
 • Τα Κέρδη μετά από Φόρους ανήλθαν σε €111,2 εκατ. Τα Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη μετά από Φόρους, τα οποία ανήλθαν σε €162 εκατ. το α’ τρίμηνο 2023, είναι τα Καθαρά κέρδη / (Ζημιές) μετά το φόρο εισοδήματος ύψους €111 εκατ. μη συμπεριλαμβανομένων: α) των μη επαναλαμβανόμενων λειτουργικών εξόδων ύψους €38 εκατ., σχετιζόμενων κυρίως με το Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης Προσωπικού (VSS), β) της επίπτωσης των συναλλαγών ΜΕΑ ύψους €23 εκατ. και γ) των σχετιζόμενων με τα παραπάνω φόρων, ύψους €11 εκατ.
 • Ο Δείκτης Απόδοσης Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) με βάση τα Προσαρμοσμένα Κέρδη μετά από Φόρους διαμορφώθηκε σε 11,1%. Οι επιδόσεις σε λειτουργικό επίπεδο αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω την κερδοφορία σε περίπου 9% το 2023 από 7,6% το προηγούμενο έτος.
 • Περαιτέρω πρόοδος επετεύχθη ως προς τους στόχους ενίσχυσης των εποπτικών κεφαλαίων, με τον Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1, με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ (FL CET1), να ανέρχεται σε 12,8%2, ενισχυμένος κατά 30 μονάδες βάσης το α’ τρίμηνο, λαμβανομένης υπόψη της πρόβλεψης για διανομή μερίσματος σε ποσοστό 20% των ετήσιων κερδών. Οι Κεφαλαιακοί Δείκτες αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω το 2023 κατά 60 μονάδες βάσης από τις προγραμματισμένες συνθετικές τιτλοποιήσεις.
 • Η έκδοση Τίτλων AT1 ύψους €400 εκατ. τον Φεβρουάριο 2023 βελτιστοποιεί την κεφαλαιακή δομή της Τράπεζας, ενώ παράλληλα ενισχύει τον ισολογισμό, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για καταβολή μερισμάτων.
 • Το Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού (VSS) που ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον Φεβρουάριο 2023 στην Ελλάδα, αναμένεται να οδηγήσει σε σταδιακή αποχώρηση περίπου 500 Εργαζομένων, με εκτιμώμενο όφελος ύψους περίπου €20 εκατ. σε ετήσια βάση, ενισχύοντας περαιτέρω τη λειτουργική αποδοτικότητα.
 • Το χαρτοφυλάκιο Εξυπηρετούμενων Δανείων μειώθηκε κατά €0,4 δισ. σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε €31,1 δισ., ως αποτέλεσμα των αποπληρωμών στα επιχειρηματικά δάνεια. Σε ετήσια βάση, το χαρτοφυλάκιο Εξυπηρετούμενων Δανείων σημείωσε αύξηση 5%. Οι προϋποθέσεις για την αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου παραμένουν ισχυρές μεσοπρόθεσμα.
 • Οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά €0,5 δισ. σε τριμηνιαία βάση, και ανήλθαν σε €50,2 δισ. λόγω εποχικότητας και αποπληρωμών επιχειρηματικών δανείων. Τα υπό Διαχείριση Περιουσιακά Στοιχεία αυξήθηκαν κατά €0,4 δισ. σε τριμηνιαία βάση. Οι προθεσμιακές καταθέσεις ενισχύθηκαν κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες σε τριμηνιαία βάση, αντιπροσωπεύοντας το 20% των εγχώριων καταθέσεων.
 • Ισχυρή ρευστότητα με Δείκτη Δανείων προς Καταθέσεις σε 76% και Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) σε 164%, μετά την αποπληρωμή ύψους €4 δισ. του Προγράμματος Στοχευμένων Πράξεων Μακροπρόθεσμης Αναχρηματοδότησης (TLTRO) το α’ τρίμηνο 2023.
 • Ο Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων του Ομίλου διαμορφώθηκε στο 7,6%, μειωμένος κατά 20 μονάδες βάσης σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα των μειωμένων εισροών, της βελτίωσης της ποιότητας του Δανειακού χαρτοφυλακίου και της επαναφοράς των ρυθμισμένων πιστοδοτήσεων σε ενήμερη κατάσταση που έχει ήδη δρομολογηθεί. Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα του Ομίλου ανήλθαν σε €3,0 δισ. εκ των οποίων ποσοστό 81% αφορά σε ΜΕΑ με εξασφαλίσεις, κυρίως Ιδιωτών. Ο Δείκτης Κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ανήλθε σε 40%.