Με αφορμή την έκδοση της ICAP “Leading Women in Business“, που έχει ως αντικείμενο τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα και Ηγεσία, η Διεύθυνση Οικονομικών Ερευνών και Κλαδικών Μελετών του Ομίλου, πραγματοποίησε Μελέτη για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα, η οποία μεταξύ άλλων, παρουσιάζει συγκεντρωτικά, ορισμένα βασικά διαρθρωτικά στοιχεία και οικονομικά μεγέθη για τις τρεις (3) παρακάτω ομάδες-εταιρειών:

Α. Σύνολο Εταιρειών: Αφορά 37.750 επιχειρήσεις προερχόμενες από όλους τους κλάδους δραστηριότητας, οι οποίες έχουν αντληθεί από τη βάση δεδομένων της ICAP και έχουν διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία για τη χρήση 2018.Επισημαίνεται ότι, για ένα μικρό ποσοστό αυτών και συγκεκριμένα μόνο για το 11% (4.151 επιχειρήσεις) υπήρχαν διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία και για τη χρήση 2019 μέχρι την περίοδο σύνταξης της παρούσης ανάλυσης.

Β. Εταιρείες που Διοικούνται από Γυναίκες: Στο παραπάνω σύνολο (37.750 εταιρείες) περιλαμβάνονται 9.468 εταιρείες οι οποίες διοικούνται από γυναίκες (Διευθύνουσα Σύμβουλος, ή Διαχειρίστρια).

Γ. Top 500 LWiB: Αναφέρεται στις 500 μεγαλύτερες εταιρείες με βάση το συνολικό κύκλο εργασιών τους την περίοδο 2018 – 2019* οι οποίες διοικούνται από Γυναίκες και παρουσιάζονται αναλυτικά στην παρούσα έκδοση. Οι εταιρείες αυτές προέκυψαν από το δείγμα των (παραπάνω) 9.468 εταιρειών.

Στο συνολικό δείγμα των επιχειρήσεων (37.750), το ποσοστό αυτών που διευθύνονται από γυναίκες-ανώτατα στελέχη ανήλθε σε 25,1% το 2020 (9.468 εταιρείες), ποσοστό αυξημένο συγκριτικά με προηγούμενες αντίστοιχες έρευνες (2019:24,9%, 2018:24,2%, 2017:23,6%,
2016:21,1%, 2015:19,6%).

Από τα προαναφερόμενα, διαπιστώνεται περαιτέρω διεύρυνση της διείσδυσης των γυναικών στις υψηλόβαθμες θέσεις του ελληνικού εταιρικού τομέα, το δε ποσοστό συμμετοχής τους αυξήθηκε κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε μία εξαετία.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των εταιρειών που διευθύνονται από γυναίκες εξακολουθεί να εντοπίζεται στις πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις, με βάση την επίσημη κατηγοριοποίηση που ακολουθείται στην Ε.Ε. Συγκεκριμένα, μεταξύ του συνόλου των εταιρειών που διοικούνται από γυναίκες το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής εντοπίζεται στις επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο από €2 εκατ. (26,9%) και με αριθμό προσωπικού μικρότερο από 10 άτομα (25,8%).

Θα πρέπει, ωστόσο, να τονισθεί ότι όσο αυξάνεται το μέγεθος των εταιρειών (βάσει ετήσιου κύκλου εργασιών και απασχολουμένων), το ποσοστό συμμετοχής των εταιρειών που διοικούνται από γυναίκες στο αντίστοιχο σύνολο των εταιρειών του δείγματος, βαίνει μειούμενο.

Εστιάζοντας στις «Top 500» εταιρείες που διευθύνονται από γυναίκες-ανώτατα στελέχη, διαπιστώνεται ότι το 47,6% αυτών αφορά τις εταιρείες με κύκλο εργασιών μεταξύ €10 εκ. και €50 εκ.

Ακολουθεί η κατηγορία εταιρειών με πωλήσεις από €2 εκ. έως €10 εκ. αποσπώντας αντίστοιχο μερίδιο 43,8%.

Από τα ανωτέρω στοιχεία διαπιστώνεται ότι, η συντριπτική πλειοψηφία (91,4%) των μεγαλύτερων εταιρειών που διευθύνονται από γυναίκες-ανώτατα στελέχη χαρακτηρίζονται, με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ως μικρομεσαίου μεγέθους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 84,6% των 500 μεγαλύτερων εταιρειών στη χώρα μας που διευθύνονται από γυναίκες – ανώτατα στελέχη είναι ανώνυμης μορφής (Α.Ε.).

Επιπλέον οι περισσότερες εταιρείες που διοικούνται από γυναίκες (ως ποσοστό συμμετοχής τους στο αντίστοιχο σύνολο) ανήκουν στον τομέα του Τουρισμού (31,2%) και ακολουθούν οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο κλάδο του Εμπορίου (25,4%).

Εστιάζοντας στο δείγμα των 500 μεγαλύτερων εταιρειών διαπιστώνεται ότι το 45,0% αυτών δραστηριοποιείται στο Εμπόριο και ακολουθεί η κατηγορία των εταιρειών που ανήκουν στον Βιομηχανικό κλάδο (27,2%). Χαρακτηριστικό είναι ότι, μόνο το 9,2% των μεγαλύτερων επιχειρήσεων που διοικούνται από γυναίκες δραστηριοποιούνται στον τομέα του Τουρισμού.

Πέραν των προαναφερθέντων, έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων που διοικούνται από γυναίκες.

Από τα ομαδοποιημένα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων των τριών ομάδων επιχειρήσεων, προκύπτουν ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Ειδικότερα:

Ι. Η ομάδα των εταιρειών που διοικούνται από γυναίκες παρουσίασε αύξηση των συνολικών πωλήσεων (κύκλος εργασιών) κατά 7,9% το 2018 σε σχέση με το 2017, ενώ το σύνολο των εταιρειών της έρευνας κατέγραψε ελαφρώς υψηλότερη αύξηση (9,1%) την ίδια χρονική περίοδο. Επίσης, ο κύκλος εργασιών τους απέσπασε το 10,8% των συνολικών πωλήσεων όλων των εταιρειών του δείγματος, το 2018.
ΙΙ. Οι εταιρείες που διοικούνται από γυναίκες βελτίωσαν σημαντικά την κερδοφορία τους, αφού παρουσίασαν συνολικά κέρδη (προ φόρου) ύψους €866 εκατ. το 2018, αυξημένα κατά 14,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Εντυπωσιακή αύξηση κερδών (κατά 38,4%) κατέγραψε και το σύνολο των εταιρειών της έρευνας το έτος 2018.

Ωστόσο, εάν από το συνολικό δείγμα εξαιρεθούν οι Τράπεζες – Ασφάλειες τότε το ποσοστό αύξησης των κερδών διαμορφώνεται στο 18,5%.

-Οι εταιρείες που διοικούνται από γυναίκες κατέγραψαν αξιόλογη αύξηση στα EBITDA, κατά 12,5% το 2018 σε σχέση με το 2017, ενώ στο σύνολο των εταιρειών η αύξηση ήταν οριακή (0,9%). Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι εάν από το συνολικό δείγμα εταιρειών εξαιρεθούν οι Τράπεζες – Ασφάλειες τότε καταγράφεται μείωση στα EBITDA κατά 3,9% το 2018 σε σχέση με το 2017.

– Τα κέρδη των εταιρειών που διοικούνται από γυναίκες κάλυψαν το 15,6% των κερδών (προ φόρου) του συνόλου των εταιρειών της έρευνας το 2018.

– Το σύνολο του ενεργητικού των εταιρειών που διοικούνται από γυναίκες διευρύνθηκε κατά 5,4% το 2018/2017, τα δε ίδια κεφάλαια ενισχύθηκαν κατά 4,3%. Στο σύνολο του ελληνικού εταιρικού τομέα η αύξηση του ενεργητικού ήταν οριακή (1%), ενώ τα ίδια κεφάλαια συρρικνώθηκαν κατά 2,3%, την ίδια περίοδο.

-Οι εταιρείες «Top 500 LWiB» που παρουσιάζονται στην παρούσα έκδοση, παρά το γεγονός ότι αριθμητικά αντιστοιχούν μόνο στο 5,3% της ομάδας των 9.468 εταιρειών (που διοικούνται από γυναίκες), εν τούτοις οι πωλήσεις τους καλύπτουν ποσοστό 66,0% στο συνολικό κύκλο εργασιών αυτών και τα κέρδη τους αντιπροσωπεύουν αντίστοιχα το 73,9% των συνολικών κερδών της συγκεκριμένης ομάδας εταιρειών.

Τέλος σύμφωνα με την έρευνα της ICAP, διαπιστώνεται ότι για άλλη μία χρονιά, ότι οι εταιρείες που διοικούνται από γυναίκες παρουσίασαν καλύτερες επιδόσεις σε όλους τους αριθμοδείκτες κερδοφορίας, καθώς και στον δείκτη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων, σε σύγκριση με το σύνολο των εταιρειών του δείγματος. Επίσης, σε καλύτερα επίπεδα κυμάνθηκε ο δείκτης της γενικής ρευστότητας, αλλά και η σχέση ξένων προς ίδια κεφάλαια, το 2018.

Πατήστε εδώ για να δείτε όλη την έρευνα

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here