Η Forthnet ανακοίνωσε ότι από την 23.12.2020 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (στο εξής το “Χ.Α.”) των 85.181.719 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης (στο εξής “Νέες Μετοχές”), που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά είκοσι πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια δεκαπέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτά (25.554.515,70€) λόγω μετατροπής 85.181.719 μετατρέψιμων ομολογιών, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης με τιμή μετατροπής €0,30 ανά ομολογία, από το υφιστάμενο μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο εκδόσεως της Εταιρείας συνολικής ονομαστικής αξίας € 70.124.679,90 και ημερομηνία έκδοσης 11.10.2016 (στο εξής το “ΜΟΔ”), δυνάμει του οποίου εκδόθηκαν 233.748.933 μετατρέψιμες ομολογίες, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στις από 11.10.2016, 27.06.2017, 29.08.2017, 26.09.2017, 15.11.2017, 27.12.2017, 28.02.2018, 28.03.2018, 10.05.2018, 21.05.2018, 05.02.2019, 27.02.2019, 10.12.2019, 10.09.2020, 30.09.2020 και 03.12.2020 ανακοινώσεις της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν τρία εκατομμύρια εξήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια ογδόντα πέντε ευρώ και ενενήντα λεπτά (103.064.385,90 €) και είναι διαιρεμένο σε τριακόσια σαράντα τρία εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα τρεις (343.547.953) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30€) η κάθε μια. Ομοίως, ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσια σαράντα τρία εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες εννιακόσια πενήντα τρία (343.547.953).

Σε συνέχεια της ως άνω μετατροπής, οι εναπομείνασες ομολογίες του ΜΟΔ ανέρχονται σε 298.165, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,128% του συνόλου των εκδοθεισών μετατρέψιμων ομολογιών.

Η ανωτέρω αύξηση, που δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας (άρθ. 71 παρ. 4 σε συνδ. με άρθ. 4 παρ. 4 Ν. 4548/2018), πιστοποιήθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρείας με την με αρ. 542/01.12.2020 απόφασή του και καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης την 14.12.2020 (αριθμός ανακοίνωσης 2279753).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here