Από τις 08 Απριλίου 2019 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 8.723.237 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Forthnet, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 2.616.971,10 ευρώ.

Η ΑΜΚ προέκυψε από τη μετατροπή 8.723.237 μετατρέψιμων ομολογιών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης με τιμή μετατροπής 0,30 ευρώ ανά ομολογία, από το υφιστάμενο μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο εκδόσεως της Εταιρείας συνολικής ονομαστικής αξίας € 70.124.679,90 και ημερομηνία έκδοσης 11.10.2016, δυνάμει του οποίου εκδόθηκαν 233.748.933 μετατρέψιμες ομολογίες.

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 51.773.224,20 ευρώ και είναι διαιρεμένο σε 172.577.414 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30€) η κάθε μια. Ομοίως, ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ανέρχεται σε 172.577.414.

Σε συνέχεια της ως άνω μετατροπής, οι εναπομείνασες ομολογίες του ΜΟΔ ανέρχονται σε 171.268.704.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here