Στις 22/5, ημέρα Τρίτη, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας “ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.” όπως ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία “ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.” που εδρεύει στην Λεωφ. Κηφισίας 274, Χαλάνδρι Αττικής, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 22/05/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στην Λεωφ. Κηφισίας, αριθμός 274, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της Ημερησίας Διατάξεως:

Θέμα 1ο : Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σε απλή και  ενοποιημένη βάση, της χρήσεως 1/1/2017 έως 31/12/2017, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2017 έως 31/12/2017

Θέμα 3ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως του 2017

Θέμα 4ο : Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τη χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

Θέμα 5ο : Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017 και προέγκριση για τις αμοιβές χρήσεως 2018.

Θέμα 6ο : Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στα στελέχη των διευθύνσεων της Εταιρίας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιριών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιριών.

Θέμα 7ο : Έγκριση της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της 27/03/2018, κατ’  άρθρο 23α για τη σύναψη σύμβασης δανείου με τη θυγατρική εταιρία με την   επωνυμία “Alter Ego Facilities Management Α.Ε.”

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here