Το αναθεωρημένο επιχειρηματικό σχέδιο της Alpha Financial Services παρουσίασε ενώπιον 300 και πλέον επενδυτών, διαχειριστών κεφαλαίων και αναλυτών, το σύνολο της διοίκησης της με προεξάρχοντα τον Διεύθυνοντα ΣύμβουλοΒασίλη Ψάλτη, στο πλαίσιο του Investor Day.

Ο Βασίλης Ψάλτης δεσμεύθηκε ότι θα παρουσιάσει:

 • απόδοση ιδίων κεφαλαίων μεγαλύτερη του 12% μέχρι το 2025,
 • ανάπτυξη των κερδών ανά μετοχή μεγαλύτερη του 20% ετησίως το διάστημα από το 2022 έως το 2025
 • ίδια κεφάλαια υψηλότερα των 7 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2025.

Η δημιουργία νέου κεφαλαίου αναμένεται να φτάσει τα 2,3 δισ. έως το 2025.

Στο σκέλος των χρηματοδοτήσεων, ο στόχος είναι νέες χρηματοδοτήσεις ύψους 10 δισ. ευρώ και καθαρή πιστωτική επέκταση 5 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, η τράπεζα στοχεύει σε εντυπωσιακή αύξηση της πιστωτικής επέκτασης κατά 25% την τριετία 2023 – 2025 και περαιτέρω μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της.

Όσον αφορά τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια, ο δείκτης ΝPE υποχώρησε στο 7,6% στο τέλος Μαρτίου 2023 δηλαδή 3 δισ. ευρώ Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα από τα οποία το 81% αφορά σε καθυστερούμενα δάνεια με εξασφαλίσεις, κυρίως ιδιωτών.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ της ALPHA BANK

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ_Investor Day (1)

ΑΝΑΠΤΥΞΗ:

Αύξηση κερδών ανά μετοχή (EPS) >20% σε ετήσια βάση (CAGR) σε >€0,3 έως το 2025

Αύξηση των εσόδων κατά περίπου 5% σε ετήσια βάση (CAGR) σε €2,3 δισ. έως το 2025

ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ:

Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (RoTE) >12% το 2025 υποστηριζόμενη από υψηλότερη κερδοφορία και βελτιωμένη κατανομή κεφαλαίου και:

 • Αύξηση του Καθαρού Εσόδου Τόκων κατά περίπου 9% σε ετήσια βάση (CAGR)
 • Μείωση του κόστους κατά περίπου 3% σε ετήσια βάση (CAGR)
 • Μείωση του Δείκτη Εξόδων προς Έσοδα κατά περίπου 14 ποσοστιαίες μονάδες, σε περίπου 40% το 2025 (Ελλάδα < 35%)
 • Περαιτέρω μείωση του Κόστους Πιστωτικού Κινδύνου σε < 70 μονάδες βάσης
 • Απόδοση Κεφαλαίων κατηγορίας 1 (RoCET1) σε επίπεδο Ομίλου >16% μέχρι το 2025 (σε σχέση με 10% το 2022)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ισχυρή δημιουργία κεφαλαίων ύψους €2,3 δισ. ως αποτέλεσμα της οργανικής δημιουργίας κεφαλαίων ύψους €1,9 δισ. και μετατροπής €0,4 δισ. αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (DTA) και

 • Αύξηση της Ενσώματης Λογιστικής Αξίας σε επίπεδο Ομίλου στα >€7 δισ. το 2025
 • Αποδέσμευση κεφαλαίων από ΜΕΑ και άλλα μη τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία που θα κατευθυνθούν σε κερδοφόρες δραστηριότητες Αύξηση του Δείκτη FL CET1 στο περίπου 16% το 2025

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΞΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

€1,4 δισ. κεφάλαια πάνω από τον στόχο CET1 της Διοίκησης – επιτρέποντας τη διανομή μερισμάτων στους Μετόχους

και

 • Οργανική δημιουργία κεφαλαίων συνολικού ύψους €2,3 δισ. και δημιουργία αξίας για τους Μετόχους
 • Πρόβλεψη καταβολής μερίσματος ύψους 30 μ.β. επί του ετήσιου μέσου όρου των Σταθμισμένων ως προς τον Κίνδυνο Στοιχείων Ενεργητικού (RWA)

Όπως δήλωσε ο CEO της τράπεζας, Βασίλης Ψάλτης

 • «H ισχυρή δυναμική της Αlpha Bank βασίζεται στη μοναδική ταυτότητά μας, στην αποδεδειγμένη ικανότητά μας να υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας, στην υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, και στις θετικές προοπτικές που ανοίγονται για τις οικονομίες της Ελλάδας, της Ρουμανίας και της Κύπρου.
 • Σηματωρός για την Στρατηγική μας είναι ο νέος Σκοπός μας. Ρόλος μας είναι να στεκόμαστε στο πλευρό των Πελατών μας, να αναγνωρίζουμε και να εμπιστευόμαστε τις ικανότητες και τους στόχους τους, και να τους υποστηρίζουμε ώστε να υλοποιούν τα σχέδιά τους μέσα από νέες ευκαιρίες και συνεργασίες που δημιουργούμε για αυτούς.
 • Ο Σκοπός μας στην Alpha Bank είναι “Στηρίζουμε την Πρόοδο στη ζωή και την επιχειρηματικότητα για ένα καλύτερο Αύριο”. Πλέον, όλες οι προτεραιότητές μας απορρέουν από αυτόν τον Σκοπό. Θα αξιοποιήσουμε την αναπτυξιακή δυναμική των τραπεζικών εργασιών μας εντός και εκτός Ελλάδας για να αυξήσουμε τα έσοδά μας κατά 5% ετησίως και τα δάνειά μας κατά σχεδόν 25% έως το 2025, επιτυγχάνοντας Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων πλέον του 12% κατά την ίδια περίοδο.
 • Αναμένουμε οργανική δημιουργία κεφαλαίων άνω των €2,3 δισ., τόσο για τη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών μας σχεδίων όσο και για τη δημιουργία αξίας για τους Μετόχους μας, ανοίγοντας τον δρόμο για καταβολή μερισμάτων και διανομές.
 • Είμαστε η πρώτη ελληνική τράπεζα που συμμετέχει στην παγκόσμια πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών Net Zero Banking Alliance, έχοντας αναλάβει επισήμως τη δέσμευση για μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050, ενώ παράλληλα θα αξιοποιήσουμε τη στρατηγική και τις επιδόσεις μας σε θέματα ESG για τη δημιουργία αξίας και την ενίσχυση της συνεισφοράς μας στην Κοινωνία. Τέλος, έχουμε θέσει σαφείς στρατηγικές προτεραιότητες, με θεμέλιο τη συνεχή επένδυση στην ψηφιακή τεχνολογία και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μας, ώστε να ανταποκριθούμε στις δεσμεύσεις για τις επιδόσεις της Τράπεζας και να μεγεθύνουμε την αξία για τους Μετόχους μας»

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here