Εγκρίθηκαν από τη γενική συνέλευση με ψήφους που ξεπέρασαν το 96% οι προτάσεις του ΤΑΙΠΕΔ για τις αλλαγές στο καταστατικό των ΕΛΠΕ. Το προνόμιο του Δημοσίου για διορισμό 4 μελών θα ισχύει όσο κατέχει 35% των μετοχών.

Με απευθείας διορισμό από το Δημόσιο θα εκλέγονται τα τέσσερα από τα έντεκα μέλη της διοίκησης των ΕΛΠΕ και όχι απευθείας από τη γενική συνέλευση, όπως είχε προτείνει η διοίκηση του ομίλου. Οι σχετικές προτάσεις του ΤΑΙΠΕΔ εγκρίθηκαν από τη γενική συνέλευση των μετόχων με ποσοστό που ξεπέρασε το 96%.

Η πρόταση του ΤΑΙΠΕΔ που εγκρίθηκε από τη συνέλευση προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι:

  • Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από έντεκα (11) μέλη (σ.σ. προηγουμένως ήταν 13) και τα οποία διακρίνονται σε εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του και αν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό.
  • Από τα έντεκα (11) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: α) τέσσερα (4) μέλη διορίζονται από το Δημόσιο για λογαριασμό του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 11 του παρόντος άρθρου, β) τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, χωρίς την συμμετοχή του ΤΑΙΠΕΔ (ή οποιουδήποτε συνδεδεμένου φυσικού ή νομικού προσώπου), εφόσον ασκήθηκε το δικαίωμα απευθείας διορισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2(α) του παρόντος άρθρου.
  • Ως προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο αναρτά στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας είκοσι (20) το αργότερο ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, την σχετική εισηγητική απόφασή του, την προηγούμενη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, καθώς και ενημέρωση ως προς το κάθε υποψήφιο μέλος, σχετικά με τα εξής: α) Την αιτιολόγηση της πρότασης του υποψήφιου μέλους, β) Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου μέλους, το οποίο περιλαμβάνει ιδίως πληροφορίες σχετικά με την παρούσα ή προηγούμενη δραστηριότητά του, καθώς και τη συμμετοχή του σε θέσεις διευθυντικών στελεχών άλλων εταιρειών ή συμμετοχή του σε άλλα διοικητικά συμβούλια και επιτροπές Διοικητικών Συμβουλίων νομικών προσώπων, γ) τη διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλόλητας των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την πολιτική καταλληλόλητας της Εταιρείας, και, εφόσον ο υποψήφιος προτείνεται για εκλογή ως ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, την πλήρωση των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας που ορίζονται στο νόμο εταιρικής διακυβέρνησης.
  • Η εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο ανά φύλο, σε ποσοστό, δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση κλάσματος το ποσοστό αυτό στρογγυλοποιείται στον προηγούμενο ακέραιο αριθμό. Σε κάθε περίπτωση, τα εκλεγόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα είναι λιγότερα από δύο (2) ανά φύλο.
  • To Δημόσιο θα έχει το δικαίωμα να διορίζει τέσσερα (4) από τα έντεκα (11) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το εδάφιο (α) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον διατηρεί αμέσως ή εμμέσως δια του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, τουλάχιστον ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας. Το εδάφιο (α) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου δύναται να τροποποιηθεί εφόσον έχει ληφθεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας στην οποία θα παρίστανται ή θα αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ήμισυ πλέον μιας του συνόλου των μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας και με πλειοψηφία του ημίσεος πλέον μιας του συνόλου των μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας.
  • Εάν η συμμετοχή του Δημοσίου στην Εταιρεία κατέλθει του ποσοστού του τριάντα πέντε τοις εκατό(35%) των μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας το εδάφιο (α) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου θα δύναται να τροποποιηθεί οποτεδήποτε, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας η οποία θα λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here