Με βασικούς πυλώνες την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και την επίτευξη βιώσιμων αποτελεσμάτων, η PwC Ελλάδας διαμορφώνει τη νέα στρατηγική της σε πλήρη εναρμόνιση με το παγκόσμιο δίκτυο. Η νέα στρατηγική της PwC απαντάει στις θεμελιώδεις μεταβολές που συντελούνται παγκοσμίως αλλά και στην Ελλάδα, λόγω, μεταξύ άλλων, της εξέλιξης της τεχνολογίας, της κλιματικής αλλαγής, των αλλαγών στους γεωπολιτικούς συσχετισμούς και των συνεχιζόμενων επιπτώσεων της πανδημίας.

Το παγκόσμιο δίκτυο της PwC σχεδιάζει επένδυση ύψους US$12 δις σε βάθος πενταετίας, δημιουργώντας πέραν των 100.000 νέων θέσεων εργασίας, παράλληλα με τη συνεχή ενίσχυση των δεξιοτήτων των ανθρώπων της. Στην Ελλάδα, εκτιμάται ότι η PwC θα προχωρήσει στην πρόσληψη 600 περίπου νέων αποφοίτων και έμπειρων επαγγελματιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εντός της επόμενης διετίας.

Η στρατηγική προσέγγιση της PwC ως προς την οικοδόμηση εμπιστοσύνης ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες απαιτήσεις για περισσότερη διαφάνεια. Ως εκ τούτου, φέρνει μαζί γνώσεις και εμπειρίες που σχετίζονται με δραστηριότητες ελέγχου, φορολογίας και συμμόρφωσης με μια σειρά επιπρόσθετων δεξιοτήτων που αφορούν στην κυβερνοασφάλεια, την προστασία δεδομένων, το ESG και την τεχνητή νοημοσύνη. Παράλληλα, δίνει έμφαση στην ποιότητα, αναγνωρίζοντας επίσης ότι η πληροφόρηση και η κανονιστική συμμόρφωση αποτελούν ένα μόνο μέρος μιας ευρύτερης αλυσίδας που περιλαμβάνει την την ευθυγράμμιση των πολιτικών λειτουργίας, την ύπαρξη αυστηρών διαδικασιών, τη χρήση της σωστής τεχνολογίας καθώς και της επίδειξης σωστής νοοτροπίας από τα διοικητικά στελέχη, της δημιουργίας της κατάλληλης εταιρικής κουλτούρας και κανόνων διακυβέρνησης.

Αντίστοιχα, η επίτευξη βιώσιμων αποτελεσμάτων απαιτεί τη διαμόρφωση μια ολοκληρωμένης προσέγγισης που ξεπερνά τα στενά όρια του ψηφιακού μετασχηματισμού και επεκτείνεται στην επίτευξη ενός διευρυμένου και ολιστικού αποτελέσματος. Έτσι, η PwC, αξιοποιεί τις γνώσεις και την εμπειρία των στελεχών της σε θέματα ανάπτυξης στρατηγικής, digital και cloud, δημιουργίας επιχειρηματικής αξίας, διαχείρισης αλλαγών, οργάνωσης ανθρώπινου δυναμικού, ESG, εταιρικών συναλλαγών και φορολογικών και νομικών συμβουλών για να βοηθήσει τους πελάτες της να επιτύχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

The New Equation για την Ελλάδα

Οι δεσμεύσεις της PwC Ελλάδας στο πλαίσιο της παγκόσμιας στρατηγικής εστιάζουν σε τέσσερις βασικούς πυλώνες:

ESG και δέσμευση για Net Zero
Με γνώμονα τη σπουδαιότητα της ενσωμάτωσης των κριτηρίων που αφορούν στο περιβάλλον, στην κοινωνία και στη διακυβέρνηση (ESG), η PwC βρίσκεται δίπλα στην αγορά και στις εταιρείες που επιδιώκουν μεγαλύτερη διαφάνεια και βιώσιμη ανάπτυξη.

Ως εκ τούτου, συμβάλλει στην ανάδειξη του ESG σε προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις, ενώ μοιράζεται γνώση και εμπειρία μέσω των έμπειρων στελεχών της και διαφορετικών καναλιών επικοινωνίας, συνολικά με την αγορά. Σε επίπεδο παγκόσμιου δικτύου, αξίζει να σημειωθεί ότι πρόσφατα ανακοινώθηκε το ESG Academy, για την εκπαίδευση των στελεχών της PwC ως προς την εφαρμογή των αρχών του ESG. Παράλληλα, ενδυναμώνονται τα ESG Centres of Excellence στοχεύοντας στην ενίσχυση των γνώσεων εξειδικευμένων στελεχών της αγοράς σε θέματα που άπτονται του ESG και συγκεκριμένα για τον κλιματικό κίνδυνο και την εφοδιαστική αλυσίδα.

Πέραν των παραπάνω, η PwC Ελλάδας δεσμεύεται για τη δημιουργία εξειδικευμένης τεχνολογίας που υποστηρίζει την ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG στη λειτουργία των οργανισμών με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η ανάπτυξη και εισαγωγή στην αγορά της πλατφόρμας ESG Intelligence, για τη συγκέντρωση επιχειρηµατικών πληροφοριών (business intelligence) υψηλής τεχνολογίας, που στόχο έχει την παρακολούθηση των προτύπων ESG για τους οργανισμούς.

Τα παραπάνω αποτελούν μέρος ενός στρατηγικού συνόλου δράσεων που διαρκώς εμπλουτίζεται σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο. Επιπρόσθετα, η PwC έχει δεσμευτεί, για την επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 2030 και σύμφωνα με επιστημονικά κριτήρια τεκμηριωμένης μεθοδολογίας. Στο πλαίσιο αυτό, η πρωτοβουλία SBTi ανακοίνωσε πρόσφατα την επικύρωση των στόχων της PwC για την μείωση των αερίων του θερμοκηπίου κατά 50% σε απόλυτους αριθμούς από τα επίπεδα του 2019 έως το 2030. Η PwC Ελλάδας υλοποιεί ήδη ένα άρτια σχεδιασμένο πλάνο που στηρίζεται σε συγκεκριμένους πυλώνες για την επίτευξη του στόχου.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Καινοτομία
Η PwC υποστηρίζει τη μετάβαση στη ψηφιακή εποχή για την αγορά και για τους ανθρώπους της. Συγκεκριμένα επενδύει συνεχώς σε νέες δεξιότητες και καινοτομία και αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες για την ανάπτυξη νέων εργαλείων, δημιουργώντας έτσι λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών και της κοινωνίας. Τα εργαλεία που δημιουργεί είναι προσαρμοσμένα στις ξεχωριστές ανάγκες και στηρίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη (AI), σε μεθοδολογίες προηγμένων αναλύσεων (Data & Analytics) και Big Data Machine Learning (ML) ενώ παράλληλα φέρνουν κοντά τον ανθρώπινο παράγοντα με την τεχνολογία.

Σε αυτό το πλαίσιο, η PwC Ελλάδας ανακοίνωσε πρόσφατα τη δημιουργία του Technology Innovation Hub στην Πάτρα, που έχει στόχο την αξιοποίηση του τοπικού οικοσυστήματος τεχνολογίας για την ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων και το σχεδιασμό δράσεων που προωθούν και ενισχύουν την ένταξη των πλέον εξελιγμένων λύσεων τεχνολογίας στην κοινωνική και επιχειρηματική δραστηριότητα.

Επιπλέον, ακολουθεί πλάνο εσωτερικού μετασχηματισμού με στόχο την αναβάθμιση του συνόλου των παρεχόμενων υπηρεσιών και την προώθηση κουλτούρας καινοτομίας και αναβάθμισης δεξιοτήτων για το σύνολο των εργαζομένων.

Ανασχεδιασμός του ελέγχου και τεχνολογία
Καθώς τα δεδομένα της εποχής επιτάσσουν ένα νέο πλαίσιο που αφορά σε περισσότερους τύπους δεδομένων, ανίχνευση διευρυμένων ρίσκων καθώς και την πλήρη ενσωμάτωση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, η PwC Ελλάδας επενδύει στον ανασχεδιασμό και ανανέωσης του ελεγκτικού της έργου μέσα από την αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Η τεχνολογική επένδυση έρχεται να συμπληρώσει τη διαρκή εστίαση στην ποιότητα που υποστηρίζεται από την αυστηρή μεθοδολογία που ακολουθείται, και την εκπαίδευση που παρέχεται σε όλα τα τμήματα και επίπεδα της εταιρείας. Σε διεθνές επίπεδο, η PwC ανακοίνωσε την επένδυση US$1 δις για την επιτάχυνση της τεχνολογικής ανάπτυξης που θα υποστηρίξει τον σκοπό αυτό.

Οι άνθρωποι της εταιρείας στο επίκεντρο
Κινητήριο δύναμη της PwC αποτελούν οι άνθρωποί της. Πρόκειται για μια ποικιλόμορφη κοινότητα που φέρνει κοντά στελέχη με διαφορετική εμπειρία, γνώσεις, ανάγκες, ηλικία, φύλο κ.λπ. Η PwC δεσμεύεται για την επένδυση στην μετεξέλιξη της εταιρικής της κουλτούρας σε ακόμα πιο ανθρωποκεντρική και ποικιλόμορφη και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του συνόλου των εργαζομένων στο πλαίσιο του ψηφιακού της μετασχηματισμού.

Προσαρμόζουμε το παγκόσμιο πρόγραμμα μας «New World New Skills» και το προωθούμε στην Ελλάδα, μέσα από μια σειρά παρεμβάσεων για τον ταχύτερο μετασχηματισμό της PwC αλλά και των πελατών μας. Το πρόγραμμα επιδιώκει να δώσει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να σχεδιάσουν με πιο στοχευμένο τρόπο, χρησιμοποιώντας την δύναμη των δεδομένων, την μετάβαση περισσότερων ανθρώπων σε ένα νέο κόσμο με νέες και αναγκαίες δεξιότητες για να πλοηγηθούν στον ψηφιακό κόσμο και να επιτύχουν στο μέλλον.

O Μάριος Ψάλτης, CEO PwC Ελλάδας, δήλωσε σχετικά: «Σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον, οι οργανισμοί που θα βγουν κερδισμένοι θα είναι αυτοί που θα μπορέσουν να δημιουργήσουν έναν ενάρετο κύκλο οικοδόμησης εμπιστοσύνης και δημιουργίας βιώσιμων αποτελεσμάτων. Οι δυνατότητες που δίνει ο συνδυασμός των δεξιοτήτων των ανθρώπων μας, η δέσμευση μας για επιπρόσθετες επενδύσεις και η προσήλωση μας στην ποιότητα, μπορεί να βοηθήσει τους πελάτες μας να πετύχουν αυτό τον στόχο, δημιουργώντας επιπρόσθετη αξία όχι μόνο για τους μετόχους τους αλλά και την ευρύτερη κοινωνία».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here