Το Διοικητικό Συμβούλιο της SIA, σε συνεδρίασή του υπό τον Πρόεδρο του Ομίλου κ. Federico Lovadina, εξέτασε και ενέκρινε τα προσχέδια των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση που έληξε στις 31η Δεκεμβρίου 2019.

Τα αποτελέσματα που πέτυχε ο Όμιλος SIA* (στον οποίο η CDP Equity κατέχει πλειοψηφικό πακέτο μετοχών) δείχνουν σταθερή αναπτυξιακή πορεία, από άποψη πωλήσεων, μικτού λειτουργικού περιθωρίου (EBITDA) και καθαρών κερδών, σε σχέση με την χρήση του 2018, χάρη στην σταθερή συνεισφορά της μητρικής εταιρείας και της θυγατρικής P4cards, στην θετική συνεισφορά των εταιρειών που εξαγόρασε ο Όμιλος στην κεντρική και νοτιοανατολική Ευρώπη (συγκεκριμένα της New SIA Greece και της SIA Slovakia), καθώς και στην ιδιαίτερα αυξημένη άνοδο των ηλεκτρονικών συναλλαγών και του όγκου δεδομένων που διακινήθηκαν στο δίκτυο SIAnet.

Η JP Morgan ορίστηκε ως οικονομικός σύμβουλος για όλες τις επικείμενες έκτακτες συναλλαγές

H ΘΕΣΗ του ομιλου sia στις ψηφιακές πληρωμές

Το 2019, ο Όμιλος SIA επιβεβαίωσε την θέση του ως ηγετική εταιρεία υψηλής τεχνολογίας στην επεξεργασία ψηφιακών πληρωμών και στην διαχείριση των ευρωπαϊκών υποδομών συναφών υπηρεσιών, και συγκεκριμένα στους τομείς Καρτών και Εμπορικών Λύσεων, Λύσεων Ψηφιακών Πληρωμών και Λύσεων Κεφαλαιαγοράς και Δικτύων. Η γεωγραφική κάλυψη των υπηρεσιών που παρέχει ο Όμιλος SIA εκτείνεται σε πάνω από 50 χώρες της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής και της Ωκεανίας.

Ο Όμιλος SIA δραστηριοποιείται σε τρεις κύριους τομείς:

  • Κάρτες και Εμπορικές Λύσεις, τομέας ο οποίος περιλαμβάνει υπηρεσίες έκδοσης και αποδοχής καρτών πληρωμών βασιζόμενες σε τοπικά (PagoBANCOMAT) και διεθνή (Visa, MasterCard κλπ) σχήματα πληρωμών. Επίσης περιλαμβάνει νέα ψηφιακά συστήματα πληρωμών (Apple Pay, Samsung Pay, Alipay, WeChat Pay κλπ) καθώς και ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών που σχετίζονται με πληρωμές με παρουσία κάρτας και ηλεκτρονικό εμπόριο, όπως για παράδειγμα η επεξεργασία συναλλαγών και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Πέρα από την SIA, οι θυγατρικές του ομίλου οι οποίες δραστηριοποιούνται στον εν λόγω τομέα είναι η P4cards, η PforCards (Αυστρία), η SIApay, η New SIA Greece και η SIA Slovakia.
  • Λύσεις Ψηφιακών Πληρωμών, τομέας ο οποίος περιλαμβάνει δραστηριότητες που σχετίζονται με πληρωμές από λογαριασμό σε λογαριασμό, συμπεριλαμβανομένων λύσεων αποδοχής και επεξεργασίας λιανικών και εταιρικών πληρωμών (SEPA, Άμεσες Πληρωμές, εγχώριες πληρωμές) και συστημάτων εκκαθάρισης και διακανονισμού κεντρικών οργανισμών (RTGS, Automated Clearing House κλπ). Περιλαμβάνει επίσης υπηρεσίες ψηφιακών τραπεζών, πλατφόρμες εξ’ αποστάσεως τραπεζικής, PSD2, Ανοιχτή Τραπεζική και εργαλεία είσπραξης για την Δημόσια Διοίκηση. Μαζί με την SIA, οι θυγατρικές του Ομίλου με δραστηριότητα στον εν λόγω τομέα είναι η Perago (Ν. Αφρική) και η SIAadvisor. 
  • Λύσεις Κεφαλαιαγοράς και Δικτύων, τομέας ο οποίος περιλαμβάνει λύσεις δικτύων και πρόσβασης για πληρωμές του Ευρωσυστήματος, συστήματα υποδομών κινητών αξιών και εξασφαλίσεων (ESMIG), καινοτόμες λύσεις βασιζόμενες στην τεχνολογία blockchain, όπως επίσης λύσεις και υπηρεσίες για τις κεφαλαιαγορές. Οι δραστηριότητες τελούν υπό την διαχείριση της SIA.

ΚΥΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ SIA

Το 2019, οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε €733,2 εκατ. καταγράφοντας άνοδο της τάξεως των €118,4 εκατ. (+19,3%) συγκριτικά με την χρήση του 2018. Οι καθαρές πωλήσεις ανήλθαν σε €727,9 εκατ. μετά την αφαίρεση των προμηθειών της θυγατρικής SIApay.

Ο κλάδος Καρτών και Εμπορικών Λύσεων, με πωλήσεις €490,5 εκατ. αντιπροσωπεύει το 67% των συνολικών πωλήσεων, ο κλάδος Λύσεων Ψηφιακών Πληρωμών με πωλήσεις €150,8 εκατ. αντιπροσωπεύει το 21% του συνόλου πωλήσεων του Ομίλου, ενώ ο κλάδος Λύσεων Κεφαλαιαγοράς και Δικτύων δημιούργησε πωλήσεις της τάξεως των €92 εκατ. (12% των συνολικών εσόδων).

Σε γεωγραφικό επίπεδο, οι πωλήσεις στην Ιταλία ανήλθαν σε €501,3 εκατ. αυξημένες κατά €34,9 εκατ. (+7,5%) αντιπροσωπεύοντας το 68% των συνολικών πωλήσεων (76% το 2018).

Οι πωλήσεις από το εξωτερικό κατέγραψαν σημαντική άνοδο και ανήλθαν σε €231,9 εκατ., αυξημένα κατά €83,6 εκατ. (+56,3%) αντιστοιχώντας σε 32% των συνολικών πωλήσεων (24% το 2018) χάρη στην επιτυχημένη στρατηγική διεθνοποίησης που εφάρμοσε ο Όμιλος τα προηγούμενα έτη.

Αξίζει ιδιαίτερης επισήμανσης το γεγονός, ότι η SIA κατάφερε να αναλάβει ηγετική θέση στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της κεντρικής και νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως την Κροατία, την Τσεχία, την Ουγγαρία, την Ρουμανία, την Σερβία και την Σλοβακία, χώρες που απαρτίζουν μια από τις πλέον ταχέως αναπτυσσόμενες περιοχές της Ευρώπης στον τομέα των ηλεκτρονικών πληρωμών.

Τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε €479,4 εκατ., έναντι των €414,7 εκατ. το 2018 (+15,6%), εκ των οποίων €215 εκατ. σχετίζονται με έξοδα προσωπικού (+17,8% σε σχέση με την περασμένη χρονιά). Τα καθαρά λειτουργικά έξοδα μετά την αφαίρεση των προμηθειών πωλήσεων της SIApay ανήλθαν περίπου σε €474 εκατ.

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, ο Όμιλος SIA είχε 3.551 εργαζόμενους, καταγράφοντας αύξηση 2% σε σχέση με το 2018 όταν το εργατικό δυναμικό της εταιρείας αυξήθηκε κατά περίπου 1.400 εργαζόμενους, οι οποίοι προέρχονταν από τις εταιρείες που εξαγοράστηκαν στην κεντρική και νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ο μέσος όρος ηλικίας των εργαζόμενων είναι τα 43 έτη ενώ η αναλογία των γυναικών στο σύνολο του προσωπικού είναι της τάξεως του 43%.

Το 2019 σημειώθηκε αύξηση του μικτού λειτουργικού περιθωρίου (EBITDA) το οποίο ανήλθε σε €257,9 εκατ. αυξημένο κατά €56,5 εκατ. (+28,1%) ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε €138,1 εκατ., αυξημένα κατά €20,3 εκατ. σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά (+17,2%).

Τα αναπροσαρμοσμένα αποτελέσματα προ αποσβέσεων, φόρων και τόκων (EBITDA) ανήλθαν σε €275,7 εκατ. συγκριτικά με τα  €222,1 εκατ. της προηγούμενης χρονιάς (+24,1%), χάρη στην αύξηση του περιθωρίου κέρδους το οποίο ανήλθε σε 37,7% έναντι του 36,1% της περασμένης χρονιάς.

Το προ-φόρων αποτέλεσμα ήταν της τάξεως των €122,6 εκατ., αυξημένο κατά €16,8 εκατ. (+15,9%), ενώ το καθαρό κέρδος ανήλθε σε €95,3 εκατ. αυξημένο σε σχέση με το αντίστοιχο προηγούμενο των €76,4 εκατ. (+24,7%).

Κατά την διάρκεια του 2019, πραγματοποιήθηκαν καθαρές λειτουργικές επενδύσεις της τάξεως των €91 εκατ., τα οποία δαπανήθηκαν κατά κύριο λόγο προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης νέων στρατηγικών έργων και τεχνολογικών υποδομών. Κατά το τέλος της χρήσης, η καθαρή χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας έφτασε τα €812,4 εκατ. από €723,9 εκατ. (+12,2%) ως αποτέλεσμα των επενδύσεων και της υιοθέτησης νέων λογιστικών κανόνων που σχετίζονται με τις μισθώσεις.

κυρια οικονομικα αποτελεσματα της sia s.p.a

Το 2019 σημειώθηκε αύξηση των πωλήσεων της SIA, τα οποία ανήλθαν σε €443,8 εκατ., καταγράφοντας αύξηση της τάξεως των €31,9 εκατ. (+7,7%)

Το EBITDA αυξήθηκε επίσης σημαντικά στα €147,3 εκατ. από €124,5 εκατ. το 2018 (+18,3%) ομοίως με το λειτουργικό αποτέλεσμα το οποίο ανήλθε σε €110,9 εκατ. (+13,9%). Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €105,6 εκατ., αυξημένα κατά €20,9 εκατ. (+24,7%) σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, ως αποτέλεσμα των μερισμάτων που διανεμήθηκαν από τις θυγατρικές του Ομίλου και λαμβάνοντας υπόψιν τα οφέλη που προέκυψαν λόγω της νομοθεσίας περί ευρεσιτεχνιών και την υποκατάσταση του ενιαίου φόρου επιχειρήσεων της θυγατρικής P4cards.

ΤΑΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Το 2019, ο Όμιλος SIA επεξεργάστηκε ένα σύνολο 16,1 δισεκατομμυρίων συναλλαγών έκδοσης και αποδοχής στον τομέα Καρτών και Εμπορικών Λύσεων (+8,3% σε σχέση με το 2018)

Στον τομέα Λύσεων Ψηφιακών Πληρωμών, η εταιρεία επεξεργάστηκε 16,3 δισεκατομμύρια συναλλαγές σημειώνοντας οριακή μείωση (-2,2%) σε σχέση με την περασμένη χρονιά, ως αποτέλεσμα κυρίως του εξορθολογισμού των συναλλαγών μεταξύ των γερμανικών εμπορικών τραπεζών.

Στον τομέα Λύσεων Κεφαλαιαγοράς και Δικτύων, κατά την προηγούμενη χρονιά περίπου 4,5 terabytes δεδομένων διακινήθηκαν στο συνολικής έκτασης 208.000 χιλιομέτρων δίκτυο SIAnet, αυξημένα κατά 28,7% σε σχέση με το 2018, με διαθέσιμο όλο το εύρος της υποδομής και επίπεδο κάλυψης στο 100%.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΠΟΚΟΠΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ως αποτέλεσμα των επιδόσεων της εταιρείας το 2019, όπου σημειώθηκαν καθαρά κέρδη €105,6 εκατ. και με βάση τους αναπτυξιακούς στόχους και την σταθεροποίηση της κερδοφορίας μέσα στο χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί στο πλαίσιο του τριετούς Στρατηγικού Πλάνου 2020-2022, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στο περιθώριο της επικείμενης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων – η οποία προγραμματίζεται για τις 9 Απριλίου στα κεντρικά γραφεία της SIA επί της οδού Gonin 36 στο Μιλάνο – την αποκοπή κανονικού μερίσματος για την χρήση του 2019 της τάξεως των €60 εκατ., που αντιστοιχεί σε €0,35 για κάθε μια από τις 171.343.227 μετοχές της εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας επέλεξε την JP Morgan ως οικονομικό σύμβουλο ενόψει όλων των επικείμενων έκτακτων συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένης και της πιθανής δημόσιας εγγραφής της εταιρείας, για την οποία η δομή της κοινοπραξίας που θα αναλάβει την εκτέλεση των διαδικασιών θα ορισθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

νέο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ 2020-2022

Με την υλοποίηση του νέου τριετούς Στρατηγικού Πλάνου για την περίοδο 2020-2022, το οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της SIA κατά την συνεδρίασή αυτού της 6ης Φεβρουαρίου, και έχοντας την πλήρη στήριξη των μετόχων, ο Όμιλος θέτει ως στόχο την εδραίωση της θέσης του ως παίκτη με ηγετικό ρόλο στην παγκόσμια αγορά, στους κλάδους Καρτών και Εμπορικών Λύσεων, Λύσεων Ψηφιακών Πληρωμών και Λύσεων Κεφαλαιαγοράς και Δικτύων, σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και απόδοσης, ενισχύοντας περαιτέρω τον ρόλο του ως καίριας σημασίας πάροχο υπηρεσιών πληρωμών και υποδομών στην Ευρώπη, όντας σε απόλυτη συμμόρφωση με τους αυστηρούς κανονισμούς και την σχετική εξέλιξη με την πάροδο του χρόνου.

Σε όρους αγοράς, ο Όμιλος SIA έχει να επιδείξει σημαντικό ιστορικό επιτυχιών σε ό,τι αφορά στην ικανότητά του να καινοτομεί και να προσαρμόζεται στις όποιες ριζικές και ξαφνικές αλλαγές που προκύπτουν στην αγορά, χάρη στην προοδευτική αναβάθμιση των τεχνολογικών του πλατφορμών  

Έχοντας ως στόχο να φέρει εις πέρας με επιτυχία τους δύσκολους στόχους που έχουν τεθεί στο πλαίσιο του Στρατηγικού Πλάνου, ο Όμιλος SIA εστιάζει δυναμικά στην ανάπτυξη των ανθρώπων του, μέσω ειδικά σχεδιασμένων προγραμμάτων διαχείρισης ταλέντου, διαφορετικότητας, ένταξης και ευημερίας, με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση των ιδιαίτερων προσόντων του προσωπικού. 

*Επισημαίνεται ότι η ελεγκτική εταιρεία θα ολοκληρώσει σύντομα τον θεσμικό έλεγχο των οικονομικών στοιχείων όπως αυτά προκύπτουν κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here