Γράφει η «ξενοδόχος»

 

Σε νέες αγορές προκειμένου να καλύψουν τις απώλειες λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία έχουν στραφεί οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν στην περιοχή, σε μία προσπάθεια να βρουν διέξοδο στα προβλήματα που δημιούργησε ο πόλεμος.

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) σε συνεργασία με την Palmos Analysis πραγματοποίησε την πρώτη πανελλαδική έρευνα για τις:

  • “Επιπτώσεις του πο­λέμου Ρωσίας-Ουκρανίας στις ελληνικές επιχειρήσεις και στον τουρισμό”.

Η έρευνα διεξήχθη πανελλαδικά, την περίοδο Μαΐου-Ιουνίου 2022, και όπως προέκυψε για τους Ρώσους τουρίστες εξωτερικού, πρόκειται για υψηλότερης κοινωνικο-οικονομικής τάξης άτομα.

Η ασφάλεια του προορισμού, η σχέση τιμής – αξίας (value for money) και το δίπτυχο “ήλιος & θάλασσα” είναι τα βασικά κρι­τήρια επιλογής προορισμού διακοπών στο εξωτερικό, ενώ οι σχέσεις της Ρωσίας με τη  χώρα προορισμού αξιολογείται πολύ πιο χαμηλά.

Οργανώνουν τις διακοπές τους στο εξωτερικό κυρίως μέσω τουριστικών γραφείων και η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των δημοφιλέστερων προορισμών του εξω­τερικού για την πραγματοποίηση των διακοπών τους.

  • «Αναμένεται να υπάρξει ση­μα­ντική μείωση στη ροή Ρώσων τουριστών προς το εξωτερικό, λόγω του πολέμου και το πλήγ­μα από τις μειωμένες ροές κατά τη φετινή σεζόν φαίνεται να αφορά κυρίως στις ευρωπαϊκές χώρες της Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.
  • Μεσο-μακροπρόθεσμα, ωστόσο, δεν διαφαίνεται μέχρι στιγμής κάποια σοβαρή επίπτωση στην ει­κόνα της Ελλάδας, ως τουριστικού προορισμού, από την επιδείνωση των σχέ­σεων των δύο χωρών, λόγω του πολέμου»…

 

Γε­νικά, η συμμετοχή Ρώσων/Ουκρανών τουριστών στην πελατειακή βάση των τουριστι­κών επιχειρήσεων είναι μικρή και αναμένεται πολύ μικρή επίδραση στη βιωσιμότητα των τουριστικών επιχειρή­σεων από την ανακοπή του τουριστικού ρεύματος από τις δύο εμπό­λεμες χώρες.

Ήδη, οι τουριστικές επιχειρήσεις προσδοκούν αναπλήρωση των ό­ποιων απωλειών, μέσω στόχευσης σε άλλες αγορές του εξω­τερικού, αλλά και στην εσω­τερική αγορά, ενώ εκτιμούν ότι θα υπάρξει αποκατάσταση της ροής του­ριστών από Ρωσία/Ουκρανία, εφόσον τερματιστεί η πολεμική σύγκρουση, από την επόμενη κιόλας σεζόν.

Παράλληλα, καταγράφεται σημαντική αύξηση του κόστους λειτουργίας για τις τουριστικές επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να αναμένεται αύξηση τιμών των υπη­ρεσιών τους, λίγο πάνω από τα επίπεδα του τρέχοντος πληθωρισμού, για την αντι­με­τώ­πιση αυξημένου κόστους ενέργειας και πρώτων υλών κτλ.

Ωστόσο, οι τάσεις αύξη­σης των τιμών εμφανίζονται πιο ήπιες σε καταλύματα και τουριστικά γραφεία, λόγω “κλειδω­μένων” συμφωνιών.

Τέλος, η επιδότηση του κόστους ενέργειας καταγράφεται και εδώ ως το δημοφιλέστερο μέτρο στήριξης από την Πολιτεία.

Γενικότερα όσον αφορά τις εμπορικές συναλλαγές με Ρωσία/Ουκρανία καταγράφεται κάθετη πτώση εισαγω­γι­κής και εξαγωγικής δραστηριότητας σε σχέση με τις δύο εμπόλεμες χώρες με έμφαση των προβλημάτων στη Βόρεια Ελλάδα και σε συγκεκριμένους κλάδους δραστηριότη­τας.

Ωστόσο, ο κίνδυνος “σκληρών” συνεπειών, όπως απολύσεις, αναστολή λειτουρ­γίας κτλ., είναι περιορισμένος και εντοπίζεται κυρίως στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και σε συγκεκριμένους κλάδους.

Προκειμένου να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, οι επιχει­ρή­σεις με εισαγωγική/εξαγωγική δραστηριότητα με Ρωσία/Ουκρανία προχωρούν στην αναζήτηση εναλλακτικών χωρών ή εναλλακτικών ο­δών­/­ τρόπων για την εισαγωγή/­εξαγωγή προϊόντων ή στη διοχέτευση των προϊόντων τους στην εσωτερική αγο­ρά.

Πα­ράλ­ληλα, καταγράφεται τάξη αύξησης των τιμών των προϊόντων τους πάνω από τα επίπεδα του τρέχοντος πληθωρισμού για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους, λόγω των μεγάλων αυξήσεων στα κόστη ενέργειας και πρώτων υλών κτλ.

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here