του Θεοκλή Βασιλειάδη 

Υπάρχει ανάγκη για τη δημιουργία ενός συστήματος με σκοπό και δυνατότητα, την αξιολόγηση της επίπτωσης των επιδοτήσεων στις επιχειρήσεις  και στη συνέχεια για την ανάπτυξη Συστήματος υποστήριξης των νέων επιδοτήσεων, για την ορθολογική κατανομή αφ’ ενός και την αύξηση της αποτελεσματικότητας των δημοσίων πόρων αφ’ ετέρου.

 

Πώς αιτιολογείται αυτή η αναγκαιότητα;

Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν δοθεί και εξακολουθούν να δίδονται τεράστια κονδύλια σε επιδοτήσεις επιχειρήσεων, χωρίς ωστόσο να ακολουθούνται από μελέτες απολογισμού της ωφέλειας που προέκυψε απο την ολοκλήρωση των επενδύσεων στις επιχειρήσεις που έλαβαν την επιδότηση. Αυτό έχει ως συνέπεια, την έλλειψη χαρτογράφησης προτεραιοτήτων στην επιδότηση των πλέον κατάλληλων επιχειρήσεων, με σκοπο το μέγιστο δυνατό αποτύπωμα των επιδοτήσεων στην Ελληνικη οικονομια.

Ένα χρήσιμο εργαλείο για τη λύση του παραπάνω προβλήματος θα ήταν κάποιο μηχανικό σύστημα αξιολόγησης του αποτυπώματος των επιδοτήσεων, την κατάσταση της επιχείρησης πριν και μετά την επένδυση, τη σύνδεση των μεταβολών των βασικών μεγεθών των επιχειρήσεων και τη μέτρηση των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών, όπως η αύξηση της απασχόλησης, η αύξηση της παραγωγικότητας, της αποδοτικότητας κ.α.

 

Η λύση – πρόταση που καταγράφει η Specisoft

 

Ως λύση για το ζήτημα της αξιολόγησης του αντίκτυπου την επιδοτήσεων ΕΣΠΑ στις επιχειρήσεις θα μπορούσε να θεωρηθεί η ανάπτυξη ενός ευφυούς λογισμικού συστήματος. Τα βασικά χαρακτηριστικά του θα έπρεπε να είναι η ικανότητα ανάλυσης δείγματος των στοιχείων των επιχειρήσεων που εντάχθηκαν σε κάποιο πρόγραμμα – πριν και μετά την επένδυση – και η αξιολόγηση της επίπτωσης των επιδοτήσεων σε βασικά ΚΑΔ / Περιφέρεια.

Εξίσου χρήσιμο και αποδοτικό θα ήταν το λογισμικό να αξιολογεί τα ανωτέρω μηχανικά και να εκτυπώνει ολοκληρη μελέτη με υπολογισμους, αξιολόγηση expert, καθως και τα συμπεράσματα της αξιολόγησης. Παράλληλα, απαιτείται αποθήκευση των βασικών παραμέτρων σε αποθήκη δεδομένων (Data Ware House) καθώς και μεγεθών, όπως η μεταβολή της απασχόλησης, της προστιθεμενης αξίας, των κερδών κ.α. με σκοπό την περεταίρω αξιοποίηση με δόμηση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Για την περαιτέρω αξιοποίηση των παραπάνω, θα ήταν αναγκαία η ανάπτυξη μανθάνοντος, expert συστήματος με μεθόδους machine learning και τεχνητής νοημοσύνης γενικότερα (clustering, classification, rule induction, neural Networks), καθώς και η ανάπτυξη ειδικού Module του λογισμικου, με σκοπό την υλοποίηση και θέση σε λειτουργία του ανωτέρω ευφυους συστήματος με δυνατότητες υποστήριξης των αποφάσεων των φορέων, μεταξύ άλλων και με χρήση μεθόδων βελτιστοποίησης εισοδήματος, θεσεων εργασίας  κ.α.

 

Οι παραπάνω προτάσεις βασίζονται σε μελέτες και στοιχεία από πραγματικές περιπτώσεις επιχειρήσεων.

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΧΧΧΧΧ
           
 
ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Έτος : 2011
        ΟΡΙΑ
α/α ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ – ΟΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 2009
1 Πωλήσεις Αύξηση Πωλήσεων από προηγούμενη χρήση Αύξηση:    16,38% (Χ) (Χ)
2 Πάγιο Ενεργητικό < 50% του Ενεργητικού 18,58% (Χ) (Χ)
3 Κεφάλαιο Κίνησης Να είναι Θετικό 8.404.647,50€ (Χ) (Χ)
4 Μεταβολή Βραχυχρονίων υποχρεώσεων Μεταβολή % βραχυχρονίων υποχρεώσεων να είναι μικρότερη από την μεταβολή % των πωλήσεων Μετ. Βραχ:    -4,77% Μετ. Πωλ.:    16,38% (Χ) (Χ)
5 Σχέση Εισπράξεων και Πληρωμών Ο χρόνος Είσπραξης να είναι μικρότερος από τον χρόνο Πληρωμών Χρόνος Είσπρ.:   157,85 Χρόνος Πληρ.:   137,99 (Χ) (Χ)
6 Αποθέματα Ο χρόνος παραμονής των αποθεμάτων στην επιχείρηση να είναι μικρότερος των 180 ημερών Τιμή:   93,25 (Χ) (Χ)
7 Κέρδη προ τόκων και φόρων Να είναι θετικά Τιμή:   1.028.772,53€ (Χ) (Χ)
8 Κέρδη προ φόρων Να είναι θετικά Τιμή:   950.136,04€ (Χ) (Χ)
9 Χρεωστικοί Τόκοι Να απορροφούν λιγότερο από το 30% των Κερδών προ τόκων και φόρων Τιμή:    7,64% (Χ) (Χ)
10 Βραχυπρόθεσμος Τραπεζικός Δανεισμός Να καλύπτεται πλήρως από τα θεωρούμενα ως ρευστοποιήσιμα στοιχεία του Ενεργητικού Βραχ. τραπ. υπ. =  0,42€ Ρευστ. Στοιχ. =  8.648.389,31 (Χ) (Χ)
11 Λειτουργική Ταμιακή Ροή Να είναι Θετική Τιμή:   1.160.149,31€ (Χ) (Χ)
12 Λειτουργική Ταμιακή Ροή σε σχέση με τα καθαρά Κέρδη Η λειτουργική Ταμιακή Ροή να καλύπτει σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50 % των καθαρών Κερδών μετά από φόρους. Λειτ. Ταμ. Ροή/Καθ. Κέρ. μετά φόρ.:    129,44% (Χ) (Χ)
13 Δείκτης Γενικής Ρευστότητας Να είναι > 1. 5 Τιμή:   5,16 (Χ) (Χ)
14 Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας Να είναι > 1 Τιμή:   4,48 (Χ) (Χ)
15 Σχέση Ιδίων προς Ξένα Κεφάλαια Να μην είναι μικρότερη του 33, 3 % Τιμή:   419,72 (Χ) (Χ)

 

(Χ): Εντός Ορίων

(Χ): Εκτός Ορίων

 

 

           
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΥΥΥΥΥΥ
           
 
ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Έτος : 2011
        ΟΡΙΑ
α/α ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ – ΟΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 2009
1 Πωλήσεις Αύξηση Πωλήσεων από προηγούμενη χρήση Αύξηση:    14,74% (Χ) (Χ)
2 Πάγιο Ενεργητικό < 50% του Ενεργητικού 65,59% (Χ) (Χ)
3 Κεφάλαιο Κίνησης Να είναι Θετικό 347.184,07€ (Χ) (Χ)
4 Μεταβολή Βραχυχρονίων υποχρεώσεων Μεταβολή % βραχυχρονίων υποχρεώσεων να είναι μικρότερη από την μεταβολή % των πωλήσεων Μετ. Βραχ:    -7,56% Μετ. Πωλ.:    14,74% (Χ) (Χ)
5 Σχέση Εισπράξεων και Πληρωμών Ο χρόνος Είσπραξης να είναι μικρότερος από τον χρόνο Πληρωμών Χρόνος Είσπρ.:   44,53 Χρόνος Πληρ.:   55,09 (Χ) (Χ)
6 Αποθέματα Ο χρόνος παραμονής των αποθεμάτων στην επιχείρηση να είναι μικρότερος των 180 ημερών Τιμή:   1,93 (Χ) (Χ)
7 Κέρδη προ τόκων και φόρων Να είναι θετικά Τιμή:   134.806,65€ (Χ) (Χ)
8 Κέρδη προ φόρων Να είναι θετικά Τιμή:   127.627,75€ (Χ) (Χ)
9 Χρεωστικοί Τόκοι Να απορροφούν λιγότερο από το 30% των Κερδών προ τόκων και φόρων Τιμή:    5,33% (Χ) (Χ)
10 Βραχυπρόθεσμος Τραπεζικός Δανεισμός Να καλύπτεται πλήρως από τα θεωρούμενα ως ρευστοποιήσιμα στοιχεία του Ενεργητικού Βραχ. τραπ. υπ. =  0,00€ Ρευστ. Στοιχ. =  582.221,50 (Χ) (Χ)
11 Λειτουργική Ταμιακή Ροή Να είναι Θετική Τιμή:   408.148,29€ (Χ) (Χ)
12 Λειτουργική Ταμιακή Ροή σε σχέση με τα καθαρά Κέρδη Η λειτουργική Ταμιακή Ροή να καλύπτει σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50 % των καθαρών Κερδών μετά από φόρους. Λειτ. Ταμ. Ροή/Καθ. Κέρ. μετά φόρ.:    401,48% (Χ) (Χ)
13 Δείκτης Γενικής Ρευστότητας Να είναι > 1. 5 Τιμή:   2,01 (Χ) (Χ)
14 Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας Να είναι > 1 Τιμή:   1,97 (Χ) (Χ)
15 Σχέση Ιδίων προς Ξένα Κεφάλαια Να μην είναι μικρότερη του 33, 3 % Τιμή:   499,41 (Χ) (Χ)

 

(Χ): Εντός Ορίων

(Χ): Εκτός Ορίων

 

{o κ. Θεοκλής Βασιλειάδης είναι Πρόεδρος και Δνων Σύμβουλος της Specisoft}