Μεγέθη που επιβεβαιώνουν τη θέση της στην κορυφή ως η μεγαλύτερη πολυεθνική ασφαλιστική εταιρία στην Ελλάδα κατέγραψε η NN Hellas, σύμφωνα με τα αποτελέσματα για το 2020. Ειδικότερα, αν και δραστηριοποιείται μόνο στους κλάδους κλάδους ασφάλισης Ζωής και Υγείας, ανέβηκε στη 2η θέση ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων από την 3η το 2019, στο σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς.

Βάσει των στοιχείων, τόσο τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα όσο και τα ακαθάριστα δεδουλευμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν, παρά την πανδημία COVID-19, την ώρα που η ασφαλιστική αγορά συνολικά συρρικνώθηκε κατά 4% πέρυσι. Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν περισσότερο από 50%, κατά 5.4 εκ. ευρώ σε σύγκριση με το 2019, και ανέρχονται σε 15.6 εκ. ευρώ.

Κινητήριος μοχλός ανόδου Unit Linked και Υγεία

Πιο αναλυτικά, τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα το 2020 αυξήθηκαν κατά 4 εκ. ευρώ, φτάνοντας τα 471 εκ. ευρώ. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως τα ασφάλιστρα των προϊόντων Unit/Index-Linked και Υγείας, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από τα μειωμένα ασφάλιστρα συμβολαίων διαχείρισης συνταξιοδοτικών κεφαλαίων (DAF) λόγω εφάπαξ καταβολών το 2019, οι οποίες δεν επαναλήφθηκαν το 2020, και των χαμηλότερων ασφαλίστρων από παραδοσιακά προϊόντα, για τα οποία δεν εγγράφεται νέα παραγωγή.

Τα ακαθάριστα δεδουλευμένα ασφάλιστρα σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ αυξήθηκαν κατά 15%, από 403 εκ. ευρώ το 2019 σε 465 εκ. ευρώ το 2020.

Η αύξηση των κερδών προ φόρων οφείλεται σε νέες πωλήσεις, στη βελτίωση της διατηρησιμότητας του χαρτοφυλακίου και στη βελτίωση των περιθωρίων. Τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα 10 εκ. ευρώ βελτιωμένα και πάλι σημαντικά (+163%) σε σχέση με το 2019.

Αναφορικά με τα στοιχεία του ισολογισμού, το συνολικό ενεργητικό στις 31 Δεκεμβρίου 2020 ανήλθε σε 2,2 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 11% ή 222 εκ. ευρώ σε σύγκριση με το 2019, κυρίως λόγω της αύξησης του επενδυτικού χαρτοφυλακίου κατά 141 εκατ. ευρώ μέσω αυξημένων πωλήσεων Unit/Index-linked προϊόντων και της υψηλής απόδοσης των επενδύσεων.

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας αυξήθηκαν κατά 59 εκατ. ευρώ.

Η μεταβολή αυτή, εκτός από τα κέρδη των 10 εκ. ευρώ μετά φόρων της περιόδου, περιλαμβάνει επίσης μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ύψους 29 εκ. ευρώ, καθώς και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 20 εκατομμύρια από τον Όμιλο NN, λόγω της μεταβλητότητας των αγορών προερχόμενης από την πανδημία Covid-19.

Από το 2016 η εταιρία έχει προχωρήσει σε καίριες δομικές αλλαγές και έχει επιτύχει θετικά παραγωγικά και οικονομικά μεγέθη, επιτυγχάνοντας το όραμά της να γίνει πρότυπη εταιρία και ενισχύοντας συνεχώς τη θέση της στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.

Ως αποτέλεσμα των αλλαγών αυτών, οι διαδικασίες λειτουργίας και η εταιρική διακυβέρνηση καθώς και τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρίας βελτιώθηκαν σημαντικά.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here