Η συγκυρία είναι θετική, το ενδιαφέρον για την Ελληνική Οικονομία αυξάνεται και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, έχει πλέον τη δυνατότητα να ρευστοποιήσει τις τραπεζικές μετοχές που διαθέτει στο χαρτοφυλάκιο του, αποκομίζοντας σημαντικά κεφαλαιακά οφέλη για το Δημόσιο.

Οι διοικήσεις των συστημικών τραπεζών ανησυχούν μήπως αυτή η ρευστοποίηση των μετοχών του ΤΧΣ προκαλέσει σημαντικές μετοχικές ανακατατάξεις, μήπως δηλαδή εμφανιστεί ξαφνικά στο μετοχολόγιο τους ένας νέος ισχυρός μέτοχος.

  • Γι’ αυτό κάποιοι εισηγούνται την απευθείας διάθεση των τραπεζικών μετοχών που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) στο ευρύ επενδυτικό κοινό μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Έτσι περιορίζεται η πιθανότητα να εισέλθει ένας μεγάλος επενδυτής με σημαντικό ποσοστό στο μετοχικό τους κεφάλαιο και ενδεχομένως στη διοίκηση.

Η απευθείας διάθεση των τραπεζικών μετοχών μέσω Χρηματιστηρίου, εξασφαλίζει μεγαλύτερη ευελιξία και ταχύτερες διαδικασίες στο Σχέδιο Αποεπένδυσης του ΤΧΣ, ανεβάζοντας ταυτόχρονα το επενδυτικό ενδιαφέρον για τη Λεωφόρο Αθηνών.

Στο Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με το ΤΧΣ εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο ενός συνδυασμού ιδιωτικής τοποθέτησης κάποιου ποσοστού και δημόσιας προσφοράς για το μεγαλύτερο, ειδικά για τις τράπεζες όπου το ΤΧΣ κατέχει μεγάλα μερίδια.

Η τελική απόφαση θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τον νόμο για το ΤΧΣ που προβλέπει διαγωνιστικές διαδικασίες, τον ορισμό Συμβούλου Διάθεσης για κάθε τράπεζα και τη σύμφωνη γνώμη του υπουργείου Οικονομικών για το ύψος της τιμής διάθεσης.

Για τον λόγο αυτό, δεν αναμένεται να ληφθεί απόφαση ή να προχωρήσει κάποια διαδικασία πριν από την ολοκλήρωση των εκλογών …