Η Τράπεζα Πειραιώς απέκτησε σήμερα μέσω της θυγατρικής της STRIX, ποσοστό 79,38% της ναυτιλιακής εταιρίας Attica Συμμετοχών από την εισηγμένη MIG, ενώ διέγραψε οφειλή 443,8 εκατ. ευρώ της MIG.

Με την ανταλλαγή, η Τράπεζα Πειραιώς αποκτά κυριαρχικό ποσοστό στην Attica Συμμετοχών, ενώ διαγράφει τις οφειλές από ομολογίες και απαιτήσεις από τόκους για περιόδους 16.5.2022 και την 28.4.2022 αντίστοιχα. Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Σε συνέχεια των Ανακοινώσεων της ημερ. 13.12.2022, 15.12.2022, 6.3.2023 (2) και 24.4.2023, η «MΙG Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών» (εφεξής «η Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε σήμερα η συναλλαγή μεταξύ της Εταιρείας και της «STRIX Holdings L.P.», ήτοι:

α) η ανταλλαγή 22.241.173 μετοχών που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10,306% του μετοχικού κεφαλαίου της ATTICA GROUP, τις οποίες κατέχει άμεσα η Εταιρεία, και του συνόλου των μετοχών της κατά 100% θυγατρικής «MΙG SHIPPING S.A.», η οποία κατέχει 149.072.510 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 69,077% του μετοχικού κεφαλαίου της ATTICA GROUP, με το σύνολο των ομολογιών του από 14.5.2021 κοινού ομολογιακού δανείου (ΚΟΔ) έκδοσης της Εταιρείας και του από 31.7.2017 μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου (ΜΟΔ) έκδοσης της Εταιρείας συνολικού τρέχοντος ανεξόφλητου κεφαλαίου ονομαστικής αξίας €443,8 εκατ., και

β) η τροποποίηση των Προγραμμάτων των ως άνω ομολογιακών δανείων της Εταιρείας, προκειμένου να προβλεφθεί ρητώς ότι το σύνολο των ως άνω ομολογιών του ΚΟΔ και του ΜΟΔ της Εταιρείας δεν θα αποφέρουν τόκο για τις τρέχουσες εκτοκιστικές περιόδους, οι οποίες εκκίνησαν την 16.5.2022 και την 28.4.2022 αντίστοιχα.

Κατόπιν της απόκτησης του συνόλου των ομολογιών του ΚΟΔ και του ΜΟΔ, η Εταιρεία προέβη σύμφωνα με το άρθρο 62 παρ. 2 εδ. α’ του Ν. 4548/2018 σε ακύρωση του συνόλου των ιδίων ομολογιών που απέκτησε, με αποτέλεσμα την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του δανεισμού της, συνολικού ύψους €443,8 εκατ».