Συνεχίζει, όπως αποδεικνύουν και τα αποτελέσματα α’ τριμήνου, την ανοδική της πορεία η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική, μετά και από ένα πολύ επιτυχημένο 2022, με αύξηση κερδοφορίας +79% και αύξηση συνολικής παραγωγής +31%.

Η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική με δείκτη αποδοτικότητας 28% επί των ιδίων κεφαλαίων της (ROE) για τη χρήση του 2022 επιβεβαίωσε για άλλη μια χρονιά τις διαχρονικά υψηλές επιδόσεις της και απέδειξε ότι η «Ποιότητα Ανταμείβεται» με την Εταιρεία, ανάμεσα σε 27 ασφαλιστικές εταιρείες, μέλη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, με έδρα την Ελλάδα, να κατατάσσεται:

α) στην 2η θέση με την απόδοση κερδών επί της παραγωγής να ανέρχεται σε 27%,

β) στην 3η θέση με την ποσοστιαία μεταβολή των κερδών της να ανέρχεται σε 76% και

γ) στην 3η θέση με την ποσοστιαία μεταβολή της συνολικής της παραγωγής να ανέρχεται σε 31%.

Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας για το α’ τρίμηνο του 2023, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), αυξήθηκαν 68% σε σύγκριση με τα αντίστοιχα κέρδη προ φόρων του α’ τριμήνου του 2022 και ανήλθαν σε 928 χιλ. ευρώ, έναντι 553 χιλ. ευρώ.

Όλοι οι κλάδοι στους οποίους δραστηριοποιείται από ιδρύσεώς της μέχρι σήμερα η Ευρώπη Ασφαλιστική είναι κερδοφόροι.