Με μειωμένο ποσοστό θα συμμετάσχει τελικά στην αύξηση κεφαλαίου της Attica Bank το ΤΧΣ εξασκώντας λιγότερα δικαιώματα από αυτά που κατέχει, πράγμα που θα μειώσει το μετοχικό του μερίδιο, ενώ η αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας παίρνει παράταση μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου.

Δίνεται έτσι η δυνατότητα στο Ταμείο να υπαναχωρήσει για το τμήμα των δικαιωμάτων που δεν θα καλύψει και για την Ellington και το ΤΜΕΔΕ (ή άλλους ιδιώτες μετόχους), να καλύψουν αυτό το ποσοστό συμμετοχής μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου που θα διαπραγματεύονται εκ νέου, τα δικαιώματα της αύξησης. Η διαδικασία της αύξησης κεφαλαίου θα ολοκληρωθεί στις 20 Δεκεμβρίου.

Τα παραπάνω προκύπτουν από την ανακοίνωση της Attica Bank. Ειδικότερα η ανακοίνωση της Attica Bank έχει ως εξής:

Α. Με βάση την από 05.11.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018 δυνάμει της εξουσιοδότησης που παρασχέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο με τις από 07.07.2021 και 15.09.2021 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας, αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ποσό έως 240.000.000 Ευρώ, με την έκδοση έως 1.200.000.000 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,20 Ευρώ εκάστης (οι «Νέες Μετοχές»), με καταβολή μετρητών, και με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Τράπεζας (η «Αύξηση»), με αναλογία 49,5265161872259 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλιά μετοχή της Τράπεζας.

Από την 18.11.2021 η Τράπεζα έθεσε στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 18.11.2021 ενημερωτικό δελτίο (το «Ενημερωτικό Δελτίο») για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιογράφων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «Χ.Α.») των Νέων Μετοχών.

Β. Η Τράπεζα έλαβε την 08.12.2021 έγγραφη πληροφόρηση από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (το «Ταμείο»), υπό την ιδιότητά του ως Βασικού Μετόχου με συμμετοχή 68,24% στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, ότι υπήρξε επιτυχής ολοκλήρωση των αποκλειστικών διαπραγματεύσεων του Ταμείου με τους ιδιώτες επενδυτές ΤΜΕΔΕ και Ellington, αναφορικά με τη συμμετοχή τους στην Αύξηση και την περαιτέρω κεφαλαιακή ενίσχυση της. Στο πλαίσιο αυτό το Ταμείο αποφάσισε να συμμετάσχει στην Αύξηση εξασκώντας 15.220.674 δικαιώματα προτίμησης για την κτήση Νέων Μετοχών από τα, συνολικώς, 16.533.102 που κατέχει αυτή τη στιγμή στην Τράπεζα.

Γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας αξιολογεί την εν λόγω πληροφόρηση προκειμένου να αποφασίσει τα επόμενα βήματα που περιλαμβάνουν και την προσήκουσα ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τις πληροφορίες που τίθενται υπόψη του.

Σημειώνεται ότι η κατανομή των τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών (κατόπιν τυχόν μη ενάσκησης του συνόλου των δικαιωμάτων προτίμησης) πραγματοποιείται με απόφαση και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, λαμβάνοντας υπ’ όψη και ενδιαφέρον που εκδηλώνεται από επενδυτές.

Δ. Στο πλαίσιο της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και έχοντας ως γνώμονα την προστασία του επενδυτικού κοινού, την ασφάλεια των συναλλαγών και το συμφέρον της Τράπεζας ως εκδότριας, το Διοικητικό Συμβούλιο ως άμεσα μέτρα αποφάσισε:

(α) την παράταση της προθεσμίας άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης επί των Νέων Μετοχών έως την 17.12.2021 (τελευταία ημέρα άσκησης).

β) την παροχή προς τους επενδυτές, που έχουν ήδη ασκήσει δικαιώματα προτίμησης, του δικαιώματος ελεύθερης υπαναχώρησης από την εγγραφή τους για Νέες Μετοχές (το «Δικαίωμα Υπαναχώρησης») το οποίο θα δύναται να ασκηθεί μέχρι το τέλος της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, ήτοι μέχρι την 17.12.2021.

Με βάση τα παραπάνω, το αναθεωρημένο (νέο) χρονοδιάγραμμα των υπολειπομένων ενεργειών της Αύξησης έχει ως κάτωθι

  • 09.12.2021 – Έναρξη περιόδου άσκησης Δικαιώματος Υπαναχώρησης
  • 17.12.2021 – Τελευταία ημέρα άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης
  • 17.12.2021 – Τελευταία ημέρα της περιόδου άσκησης Δικαιώματος Υπαναχώρησης
  • 20.12.2021 – Κατανομή και διάθεση τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών
  • 21.12.2021 – Πιστοποίηση καταβολής της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου
  • 21.12.2021 – Ανακοίνωση για την κάλυψη της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου
  • 22.12.2021 – Έγκριση του Χ.Α. για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών*
  • 22.12.2021 – Ανακοίνωση για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών
  • 23. 12.2021 – Έναρξη της διαπραγμάτευσης Νέων Μετοχών * Με την επιφύλαξη της συνεδρίασης της αρμόδιας επιτροπής του Χ.Α. την ημερομηνία αυτή. Σημειώνεται ότι το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και υπόκειται σε αλλαγές. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα κρατά ενήμερο το επενδυτικό κοινό για κάθε περαιτέρω εξέλιξη.

Νίκος Κωτσικόπουλος

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here