H ΑΛΗΘΕΙΑ (ΜΕΡΟΣ Β’)

Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2019, οι τέσσερις (4) συστημικές τράπεζες της χώρας, καθώς και η Συν. Τράπεζα Χανίων απέκτησαν ενέχυρο και δικαιώματα ψήφου επί ποσοστού 85% περίπου των μετοχών της εταιρείας ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ.

Έχοντας τον πλήρη έλεγχο της εταιρείας διόρισαν τριμελές Δ.Σ. αποτελούμενο από πρόσωπα της αποκλειστικής επιλογής και εγκρίσεώς τους, συνήψαν στις 05.02.2020 συμφωνία εξυγίανσης της επιχείρησης και μεταβίβασης του ενεργητικού της στην βουλγαρική εταιρεία BELLA BULGARIA SA και σε έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ενέκριναν την συμφωνία αυτή.

Η αξία του ενεργητικού της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ που μεταβιβάστηκε σε εταιρεία συμφερόντων της BELLA BULGARIA, που συστήθηκε για τον σκοπό αυτό στην Ελλάδα, ανήλθε σε 133,3 εκ. ευρώ, αποτελούμενη από ακίνητα, οχήματα, μηχανολογικό εξοπλισμό, σήματα, πατέντες κ.λπ.

Έχει ως εκ τούτου σημασία να γνωρίζει κανείς αυτό που σχεδίασαν, επέλεξαν και ενέκριναν οι παραπάνω τράπεζες, με την σύμπραξη και βοήθεια της πολιτικής ηγεσίας, ανεξάρτητων αρχών και μεγάλων ελεγκτικών εταιρειών.

Τα κύρια σημεία του σχεδίου που ακολουθήθηκε είναι τα ακόλουθα:

– Αρχικά μία εταιρεία από τη Βουλγαρία, με φερόμενη επωνυμία BELLA BULGARIA SA, απολύτως άγνωστη έως σήμερα στις ελληνικές φορολογικές αρχές, στερούμενη ελληνικού ΑΦΜ, κατά παράβαση του νόμου, τον Ιανουάριο του 2020 προέβη στην σύσταση μίας ελληνικής μονομετοχικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία IMPALA HELLAS Μον.Α.Ε.

– Αν και υπήρξε πρόδηλη παράβαση του νόμου, εξαιτίας της έλλειψης ΑΦΜ της βουλγαρικής εταιρείας, τόσο ο Συμβολαιογράφος που κατήρτισε το συστατικό έγγραφο όσο και το Γ.Ε.ΜΗ. προχώρησαν στην δημοσίευση της εταιρείας, προδήλως κατόπιν παρέμβασης, που οδήγησε σε παράκαμψη των νόμιμων διαδικασιών.

– Στην συνέχεια, στο τέλος Ιανουαρίου 2020, για τη νεοσυσταθείσα εταιρεία φέρεται να καταβάλλεται το μετοχικό της κεφάλαιο ποσού 15 εκ. ευρώ από την μόνη ιδρύτριά της βουλγαρική εταιρεία.

– Ακολούθως, η άγνωστη στις Αρχές βουλγαρική εταιρεία, στερούμενη ΑΦΜ, συμβλήθηκε με τις συστημικές τράπεζες της χώρας και από κοινού κατήρτισαν την από 05.02.2020 συμφωνία εξυγίανσης και μεταβίβασης της περιουσίας της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ. Με την συμφωνία αυτή, μεταξύ άλλων, «κουρεύτηκαν» χρέη προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Aσφαλιστικά Tαμεία ύψους 8 εκ. ευρώ περίπου, καθώς και χρέη προς προμηθευτές ύψους 25 εκ. ευρώ κ.α.

– Στο πτωχευτικό δικαστήριο, το οποίο ενέκρινε την συμφωνία εξυγίανσης της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ και τη μεταβίβαση της περιουσίας της αξίας 133,3 εκ. ευρώ στην εταιρεία IMPALA HELLAS Μον. Α.Ε., παραστάθηκε ψευδώς ότι η βουλγαρική εταιρεία, άγνωστη στις Ελληνικές Αρχές, χωρίς ελληνικό ΑΦΜ, είχε δήθεν καταβάλει το μετοχικό κεφάλαιο των 15 εκ. ευρώ, προκειμένου να επιτευχθεί η έκδοση απόφασης που θα ενέκρινε την συμφωνία μεταβίβασης – και στην πραγματικότητας αρπαγής – της περιουσίας της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ.

– Η ίδια ψευδής παράσταση έλαβε χώρα και ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού προκειμένου να επιτευχθεί η αναγκαία συναίνεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξυγίανσης κατά τη γνωστοποίηση από την IMPALA HELLAS των συνθηκών συγκέντρωσης, για την επιτρεπτή απόκτηση από την BELLA BULGARIA δια της ελληνικής IMPALA του αποκλειστικού ελέγχου της άλλοτε οντότητας δημοσίου συμφέροντος ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ.

– Η ίδια ψευδής παράσταση και προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

– Αμέσως μετά την έκδοση απόφασης, με την οποία εγκρίθηκε η συμφωνία εξυγίανσης και παραδόθηκε η περιουσία της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ στην άγνωστη στις Αρχές βουλγαρική εταιρεία και στην ελληνική θυγατρική της, η τελευταία προχώρησε σε τροποποίηση του καταστατικού της, σύμφωνα με την οποία (άρθρο 19 του δημοσιευμένου καταστατικού του Σεπτεμβρίου 2020) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, που είχε παρουσιαστεί ως καταβεβλημένο στην δίκη της εξυγίανσης τον Ιούνιο του 2020, δεν είχε ακόμα καταβληθεί.

Σήμερα, δύο χρόνια αργότερα, η εταιρεία BELLA BULGARIA συνεχίζει να είναι βασικός μέτοχος της συσταθείσας από την ίδια εταιρείας IMPALA HELLAS και πλέον μετονομασθείσας σε ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΒΕΕ, χωρίς να διαθέτει ΑΦΜ, χωρίς να έχει καταβάλει το μετοχικό κεφάλαιο των 15 εκ. ευρώ.

Πίσω από τις παραπάνω εταιρείες, ως ιθύνων νους και «ιδιοκτήτης» αυτών εμφανίζεται ο Δημήτριος Βιντζηλαίος, κάτοικος Βουλγαρίας και αγνώστων λοιπών στοιχείων. Έπεται συνέχεια…

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here