Η εταιρεία INTERLIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ανακοίνωσε ότι από την 19.01.2021 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στην από 18.01.2021 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, των κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980 και του Ν.4706/2020, αναφορικά με την εισαγωγή των 18.567.912 υφισταμένων, κοινών, ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας € 0,59 (εφεξής οι «Μετοχές»), με βάση την από 17.12.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και τις από 29.03.2019 και 18.12.2020 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (εφεξής η «Εισαγωγή»).

Οι Μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στη Ρυθμιζόμενη (Κύρια) Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ) και στη μη Ρυθμιζόμενη (ΝΕΑ) του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) υπό τα σύμβολα «ΙΝΛΙΦ» και «ΙΝΛΙ» αντίστοιχα. Η διαπραγμάτευση θα γίνεται σε ευρώ και παράλληλα στις δύο αγορές κατά τις αντίστοιχες ημέρες και ώρες.

Οι Μετοχές θα διαπραγματεύονται σύμφωνα με τα όρια διακύμανσης που ισχύουν στο ΧΑ και στο ΧΑΚ, ενώ κατά τις τρεις πρώτες ημέρες διαπραγμάτευσης της Μετοχής στην Κύρια Αγορά του XA, τα όρια διακύμανσης της τιμής την Μετοχής θα είναι ελεύθερα.

Η τιμή εισαγωγής θα ισούται με την τιμή κλεισίματος της αμέσως προηγούμενης ημέρας διαπραγμάτευσης στην αγορά του ΧΑΚ.

Οι Μετοχές της Εκδότριας, που θα αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών στην Κύρια Αγορά του ΧΑ, θα διακανονίζονται από το «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων» (ΕΛΚΑΤ) με την προϋπόθεση της μεταφοράς και καταχώρησης των μετοχών αυτών σε Μερίδα Επενδυτή και Λογαριασμό Αξιών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων της ΕΛΚΑΤ. Αντίστοιχα, οι Μετοχές της Εταιρείας, που θα αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών στη ΝΕΑ του ΧΑΚ θα διακανονίζονται από το Κεντρικό Αποθετήριο της Κύπρου.

Οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Εταιρείας θα έχουν την δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να μεταφέρουν τις μετοχές τους από το Κεντρικό Αποθετήριο της Κύπρου, στην ΕΛΚΑΤ.

Η εταιρεία έχει αιτηθεί στο ΧΑΚ να υπάρξει παύση διαπραγμάτευσης από 21.01.2021 και επανέναρξη ταυτόχρονα με την έναρξη διαπραγμάτευσης στο ΧΑ στις 26.01.2021.

Ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταφέρει μετοχές από το ένα αποθετήριο στο άλλο χρειάζεται να επικοινωνήσει με τον Χειριστή Παράδοσης και να τον ενημερώσει για τη βούλησή του να μεταφέρει τις μετοχές γνωστοποιώντας του παράλληλα και το Χειριστή/Λογαριασμό στον οποίο θα παραληφθούν οι μετοχές. Οι μεταφορές που αιτούνται, διεκπεραιώνονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Σε κάθε περίπτωση, για να διενεργηθούν οι ανωτέρω μεταφορές, θα πρέπει να έχει προηγηθεί η πλήρης εκκαθάριση των μετοχών και οι μετοχές να είναι ελεύθερες από κάθε βάρος ή υποχρέωση προς τρίτους.

Πληροφορίες αναφορικά με την Εισαγωγή παρατίθενται στην ενότητα 5.3 «Εισαγωγή προς Διαπραγμάτευση και Ρυθμίσεις της Διαπραγμάτευσης».

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα για την έναρξη διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων Μετοχών της Εταιρείας έχει ως εξής:

Το χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας. Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 18.01.2021, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως ισχύει, σε ηλεκτρονική μορφή στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρείας (14ο χλμ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου, Θέρμη Θεσσαλονίκης) και του Αναδόχου (ΚΥΚΛΟΣ Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Πανεπιστημίου 39, 10564 Αθήνα).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here