Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023, ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία του ομίλου της θυγατρικής ATTICA GROUP επί της οδού Λυσικράτους αρ. 29, Καλλιθέα, για να αποφασίσουν επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση διάθεσης της συνολικής (άμεσης και έμμεσης) συμμετοχής της Εταιρίας στην θυγατρική ATTICA GROUP προς την «STRIX Holdings L.P.» με αντάλλαγμα τη μεταβίβαση προς την Εταιρία του συνόλου των ομολογιακών δανείων εκδόσεώς της σημερινού ανεξόφλητου υπολοίπου €443,8 εκ., σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 4706/2020.

2. Μεταβολή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της Εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 1 (Σύσταση – Επωνυμία) του Καταστατικού της Εταιρίας.

3. Μείωση του κατώτατου αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τροποποίηση του άρθρου 16 παρ. 1 (Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου) του Καταστατικού της Εταιρίας.

4. A) Σύμπτυξη (μείωση) του αριθμού των μετοχών χωρίς μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής.

B) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής για κάλυψη ισόποσων ζημιών παρελθουσών χρήσεων.

Γ) Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας.

5. Θέσπιση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρίας. Καθορισμός όρων και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

6. Αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Λοιπές ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης, η τυχόν Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023, ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here