“Η Εταιρεία εξετάζει και αξιολογεί προσεκτικά οποιαδήποτε σοβαρή επενδυτική δυνατότητα και πρόταση, με γνώμονα τα συμφέροντα των μετόχων της καθώς και των εργαζομένων στις εταιρείες του Ομίλου Quest”, αναφέρει η εταιρεία με αφορμή δημοσιεύματα περί εξαγοράς της εταιρείας «Μπενρουμπή Α.Ε.».

“Εν προκειμένω, η Εταιρεία διευκρινίζει ότι δεν έχει συνάψει οιαδήποτε δεσμευτική συμφωνία για συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της «Μπενρουμπή Α.Ε.».

Η Εταιρεία θα προβεί, σύμφωνα με τον νόμο, αμελλητί, στις απαιτούμενες ανακοινώσεις προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, εάν και εφόσον συναφθεί οιαδήποτε δεσμευτική συμφωνία”.