Σειρά συναλλαγών έχουν ήδη δρομολογήσει οι τράπεζες, αναμένοντας εντός του έτους την ολοκλήρωση της πώλησής τους. Ειδικότερα:

Solar (project των «4»): Πρόκειται για χαρτοφυλάκιο εξασφαλισμένων δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την τιτλοποίηση του οποίου «τρέχουν» από κοινού και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες. Όπως προκύπτει από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τους, στις 2 Αυγούστου 2022 υποβλήθηκε στο υπουργείο Οικονομικών κοινή αίτηση για ένταξη των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της τιτλοποίησης, ονομαστικού ποσού 304 εκατ. ευρώ, ενώ εντός του Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου ελήφθησαν και οι δεσμευτικές προσφορές από τους επενδυτές. Σκοπός των «4» είναι η πώληση να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του α’ εξαμήνου 2023.    

Frontier ΙΙ (Εθνική Τράπεζα): Το χαρτοφυλάκιο της Εθνικής Τράπεζας αποτελείται κυρίως από εξασφαλισμένα δάνεια μεγάλων, μικρομεσαίων και μικρών επιχειρήσεων («ΜμΕ»), καθώς και στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια, λογιστικής αξίας προ προβλέψεων περίπου ενός δισ. ευρώ. Την 29 Ιουνίου 2022 η ΕΤΕ ανακοίνωσε την υποβολή αίτησης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ηρακλής ΙΙ» για την παροχή εγγύησης, ύψους έως 460 εκατ. ευρώ. Στη συνέχεια, στις 29 Ιουλίου 2022 υπήρξε οριστική συμφωνία με επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση της Bracebridge Capital LLC για την πώληση του 95% ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας. Σύμφωνα με την τράπεζα, η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του δεύτερου τριμήνου του 2023.

Pronto (Εθνική Τράπεζα): Αφορά σε χαρτοφυλάκιο της ΕΤΕ μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων χρηματοδοτικών μισθώσεων, συμπεριλαμβανομένων: της πώλησης της συμμετοχής στη Probank Leasing A.E., της πώλησης χαρτοφυλακίου χρηματοδοτικών μισθώσεων της τράπεζας (πρώην FBB) και της πώλησης του χαρτοφυλακίου χρηματοδοτικών μισθώσεων της NBG Leasing S.A. Την 31 Δεκεμβρίου 2022 η λογιστική αξία προ προβλέψεων των χαρτοφυλακίων μισθώσεων της Τράπεζας και της NBG Leasing, ανήλθε σε 51 εκατ. ευρώ, με το κλείσιμο της συναλλαγής να εκτιμάται πως θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του δεύτερου εξαμήνου του 2023. 

Sunrise III (Τράπεζα Πειραιώς): Περιλαμβάνει περίπου 37.000 δάνεια ιδιωτών και επιχειρήσεων, συνολικής λογιστικής αξίας προ προβλέψεων 500 εκατ. ευρώ. Η συναλλαγή που «τρέχει» η Τράπεζα Πειραιώς υπόκειται στην έγκριση της ελληνικής δημοκρατίας, αναφορικά με την παροχή εγγύησης για τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, ύψους 160 εκατ. ευρώ, καθώς και στη συναίνεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ). 

Sunshine, Chios, Trinity IX και Trinity XI (πρώην Trinity IV) (Τράπεζα Πειραιώς): Σύμφωνα με τη διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς οποιοδήποτε κώλυμα που ενδέχεται να έχει καθυστερήσει τη διαδικασία πώλησης των επίμαχων χαρτοφυλακίων θα ξεπεραστεί μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Στις 31 Δεκεμβρίου 2022 η συνολική λογιστική αξία αυτών των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ανερχόταν σε 127 εκατ. ευρώ έναντι 175 εκατ. ευρώ το 2021.  

Sky (Alpha Bank): Πρόκειται για κυπριακό χαρτοφυλάκιο δανείων λιανικής τραπεζικής και επιχειρηματικής πίστης, κυρίως με εξασφάλιση. Όπως επισημαίνεται στις οικονομικές καταστάσεις της τράπεζας, στα τέλη του 2022 εκκρεμούσε η έγκριση του επενδυτή (Cerberus) από την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου που απαιτείται για την ολοκλήρωση της πώλησης, ενώ, παράλληλα, είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον Όμιλο και στον επενδυτή, αναφορικά με την τελική περίμετρο της συναλλαγής και τη διάρθρωση του τελικού τιμήματος.    

Hermes (Alpha Bank): Εντός του α‘ εξαμήνου του 2022 η τράπεζα εκκίνησε τη διαδικασία πώλησης χαρτοφυλακίου απαιτήσεων από δάνεια ή/και πιστώσεις προς μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις με εμπράγματες εξασφαλίσεις (project Hermes). Την 29.6.2022 η Εκτελεστική Επιτροπή ενέκρινε τη συνέχιση της διαδικασίας πώλησης, δυνάμει της οικονομικής προσφοράς που έλαβε η τράπεζα (Davidson Kempner), η οποία υπόκειται σε συνήθεις ελέγχους δέουσας επιμέλειας εκ μέρους του επενδυτή, ενώ η συναλλαγή εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου 2023. 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here