Η Πλαστικά Θράκης σε συνέχεια της από 18.06.2020 σχετικής ανακοίνωσης περί της ολοκλήρωσης μεταβίβασης ιδιόκτητου βιομηχανικού ακινήτου της θυγατρικής της εταιρείας Thrace Linq Inc, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, με σκοπό την ορθότερη λογιστική απεικόνιση του συγκεκριμένου οικονομικού γεγονότος, σύμφωνα πάντα με τους κανόνες των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, καθώς και με δεδομένη την ύπαρξη όρου για την οριστική είσπραξη μέρους του τιμήματος σε μεταγενέστερο χρόνο από την πραγματοποίηση της συναλλαγής, ο Όμιλος θα αναγνωρίσει τα έκτακτα κέρδη που αναλογούν, κατόπιν της είσπραξης του τιμήματος συνολικά και την οριστική ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Τα χρηματικά διαθέσιμα που εισπράχθηκαν έως σήμερα, συνεπεία της προαναφερθείσας συναλλαγής, χρησιμοποιήθηκαν για τη μείωση του Καθαρού Δανεισμού του Ομίλου.

Θα πρέπει να σημειωθεί ωστόσο ότι ο Όμιλος συνεχίζει την ικανοποιητική του πορεία κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος οικονομικού έτους, παρά τη μη αναγνώριση του αναλογούντος έκτακτου κέρδους, συνεπεία της ανωτέρω συναλλαγής.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here