Στην αγορά 856.153 μετοχών της Πλαίσιο, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 3,88% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου, προχώρησε ο Γιώργος Γεράρδος στις 27 Δεκεμβρίου.

Πιο φτωχή, πιο ρηχή και ιδιαίτερα προβληματισμένη, η Ελληνική Κεφαλαιαγορά χωρίς την ΠΛΑΙΣΙΟ Computers

Η απόκτηση αυτή πραγματοποιήθηκε στην τιμή των 4,58 ευρώ/Μετοχή, ήτοι συνολικά 3.921.180,74 ευρώ και πλέον ο κ. Γεράρδος μαζί με τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατέχει περίπου το 93,72% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταρείας αναφέρει:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2 του νόμου 3461/2006, όπως ισχύει, και ύστερα από την υποβολή της προαιρετικής δημόσιας πρότασης από τον κ. Γεώργιο Γεράρδο (εφεξής ο “Προτείνων”) στις 22 Δεκεμβρίου 2022 (η “Δημόσια Πρόταση”) για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας “ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ” (εφεξής η “Εταιρεία”), εκτός από εκείνες τις μετοχές που ήδη κατέχουν ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα, γνωστοποιούνται τα κατωτέρω:

1. Ο Προτείνων προέβη μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ακόλουθες αποκτήσεις μετοχών:

– Την 27η Δεκεμβρίου 2022, ο Προτείνων απέκτησε 856.153 Μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 3,88% του συνόλου των Μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η απόκτηση αυτή πραγματοποιήθηκε στην τιμή των 4,58 Ευρώ ανά Μετοχή, ήτοι συνολικά 3.921.180,74 Ευρώ.

2. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω αποκτήσεις, ο Προτείνων κατέχει πλέον, μαζί με τα Συντονισμένα Πρόσωπα, 20.688.821 Μετοχές που αντιπροσωπεύουν περίπου το 93,72% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.