Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΟΤΕ, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 19/12/2018, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, την ακύρωση του συνόλου των 10.211.070 ιδίων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,83€ η κάθε μία, που κατείχε η Εταιρεία κατά την ως άνω ημερομηνία, με συνακόλουθη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά €28.897.328,10 και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της.

Οι προαναφερόμενες ίδιες μετοχές αποκτήθηκαν ως ακολούθως: (i) 8.890.960 ίδιες μετοχές, αποκτήθηκαν στο διάστημα από 04/04/2018 έως 13/11/2018, με μέση τιμή αγοράς €10,53 ανά μετοχή, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων (συνεδρίαση της 15/02/2018) Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, με σκοπό την ακύρωσή τους, (ii) 1.320.110 ίδιες μετοχές, αποκτήθηκαν στο διάστημα από 02/01/2014 έως 14/10/2014, με μέση τιμή αγοράς €10,82 ανά μετοχή, στο πλαίσιο αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας για αγορά ιδίων μετοχών, με σκοπό την εκπλήρωση υποχρεώσεων από πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στο προσωπικό, οι οποίες εν τέλει δεν διανεμήθηκαν ούτε πωλήθηκαν.

Μετά την ως άνω μείωση λόγω της ακύρωσης των μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε €1.358.228.272,77 (από €1.387.125.600,87 προ της μείωσης) και διαιρείται σε 479.939.319 κοινές ονομαστικές μετοχές (από 490.150.389 κοινές ονομαστικές μετοχές προ της ακύρωσης), ονομαστικής αξίας €2,83 η κάθε μία.

Την 05/02/2019 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) η με αριθμό πρωτοκόλλου 15156/05-02-2019 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενημερώθηκε κατά την συνεδρίαση της 14/02/2019 για την ως άνω ακύρωση των ιδίων μετοχών της Εταιρείας με συνακόλουθη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της.

Κατόπιν των ανωτέρω, ως ημερομηνία ακύρωσης και διαγραφής από το Χ.Α. των άνω ιδίων μετοχών ορίστηκε η 19/02/2019, ημερομηνία κατά την οποία παύει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 10.211.070 μετοχών που ακυρώνονται και διαγράφονται κατά τα ανωτέρω.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here