Είναι πλέον ένα από τα πιο “πράσινα” κτίρια γραφείων του κέντρου της Αθήνας, εκτός δακτυλίου και κοντά σε μέσα σταθερής τροχιάς.

Είναι εύλογο λοιπόν η ιδιοκτήτρια Trastor να προχώρησε σε σύντομο χρονικό διάστημα  στη μίσθωση των πρώην γραφείων του ΔΟΛ που απέκτησε το 2019.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι νέοι χρήστες στο ακίνητο είναι

  • η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα,
  • η ΧΜ Forex καθώς επίσης και
  • ένας ακόμη φορέας που δεν μπορεί ακόμη να ανακοινωθεί επισήμως.

Η γενική συνέλευση μετόχων TRASTOR

Τη διανομή μερίσματος ανερχόμενου σε €0,01/μετοχή για τη χρήση 2020 ενέκρινε χθες η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Trastor.

Από την Πέμπτη 27 Μαΐου 2021 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2020 (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα).

Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (“Σ.Α.Τ.”) που διαχειρίζεται η “Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία” κατά την Παρασκευή 28 Μαΐου 2021 (Record Date).

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος ορίζεται η Πέμπτη 3 Ιουνίου 2021.

Η καταβολή του μερίσματος, θα πραγματοποιηθεί από την πληρώτρια Τράπεζα “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.” μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών στο Σ.Α.Τ.

Παράλληλα, οι μέτοχοι ενέκριναν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά €36.645,50 μέσω ισόποσης κεφαλαιοποίησης του διανεμητού αποθεματικού της Εταιρίας υπό τον τίτλο “Αποθεματικό προγραμμάτων παροχής κινήτρων και την έκδοση 73.291 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,50 η καθεμία, προκειμένου να διατεθούν δωρεάν στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας. Η κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού αυτού θα πραγματοποιηθεί εντός τεσσάρων (4) μηνών από την καταχώρηση της απόφασης της Γ.Σ.

Τέλος, η εισηγμένη ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη από τη σημερινή τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκροτήθηκε σε σώμα αυθημερόν και καθόρισε τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του ως εξής:

– Λάµπρος Παπαδόπουλος, Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος
– Τάσος Καζίνος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
– Γεώργιος Τίγγης, Μη Εκτελεστικό Μέλος
– Anthony Clifford Iannazzo, Μη Εκτελεστικό Μέλος
– Γεώργιος Κορμάς, Μη Εκτελεστικό Μέλος
– Jeremy Greenhalgh, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
– Howard Prince-Wright, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
– Σουζάνα Πογιατζή, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του νέου Δ.Σ. είναι τετραετής και, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 πρ. 1 εδ. γ’ του ν. 4548/2018, παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης περί εκλογής ΔΣ.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε τα μέλη της Επενδυτικής Επιτροπής και της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων ως ακολούθως:

Επενδυτική Επιτροπή 
– Τάσος Καζίνος, Πρόεδρος
– Γεώργιος Τίγγης, Μέλος και
– Luca Malighetti, Μέλος

Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων 
– Jeremy Greenhalgh, Πρόεδρος
– Γεώργιος Τίγγης, Μέλος
– Howard Prince-Wright, Μέλος

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, και κατόπιν της σχετικής αυθημερόν απόφασής της, εξελέγησαν τα μέλη και ο Πρόεδρος αυτής ως ακολούθως:

Επιτροπή Ελέγχου 
– Howard Prince-Wright, Πρόεδρος
– Γεώργιος Τίγγης, Μέλος
– Σουζάνα Πογιατζή, Μέλος

Η θητεία όλων των ως άνω Επιτροπών είναι τετραετής.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here