γράφει η Ζωή Τσιαμούρα

Από αύριο Πέμπτη 1η Οκτωβρίου τίθεται σε ισχύ το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για επιδότηση νέων θέσεων εργασίας με τον Νόμο 4726/2020 που ψηφίστηκε την 18η Σεπτεμβρίου 2020.

Στο άρθρο 28 του Νόμου αλλά και στην εγκύκλιο του Υπουργείου  Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων , ορίζεται ότι για έξι (6) μήνες καλύπτονται από το Κράτος,  οι  εισφορές μηνιαίου μισθού και αυτές που αναλογούν σε δώρα και επίδομα αδείας

Οι Δικαιούχοι

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν όσοι εργαζόμενοι προσληφθούν  από  την 1η Οκτωβρίου 2020  και εφεξής, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας τουλάχιστον έξι (6) μηνών, με πλήρη ή μερική απασχόληση, σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.

Οι  εργαζόμενοι, κατά τη στιγμή της πρόσληψής τους δεν πρέπει:

α) να είχαν ενεργή σύμβαση εργασίας με την αιτούσα επιχείρηση-εργοδότη, όπως προσδιορίζεται με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), για τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν από την  ημερομηνία πρόσληψής τους.

β) να εργάζονται σε άλλη επιχείρηση – εργοδότη.

Σε περίπτωση που η νέα θέση εργασίας αφορά μακροχρόνια άνεργο, εγγεγραμμένο στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα μηνών μέχρι την υποβολή της αίτησης-δήλωσης των επιχειρήσεων-εργοδοτών για ένταξη στο πρόγραμμα, η νέα πρόσληψη επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό πέραν της επιδότησης και  με διακόσια (200) ευρώ επί του καθαρού μηνιαίου μισθού, προ φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

 • Σε κάθε περίπτωση, ο καθαρός μηνιαίος μισθός, προ φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, του νεοπροσληφθέντα μακροχρόνια ανέργου δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των διακοσίων (200) ευρώ.

Οι Εργοδότες

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες που εντάσσονται στο πρόγραμμα, υποβάλλουν τη σχετική Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) όπως όλοι οι εργοδότες που απασχολούν προσωπικό.

Το ιδιαίτερα θετικό είναι ότι επιδοτούνται το σύνολο των εισφορών εργαζομένων και εργοδότη ανεξαρτήτως του ύψους του καθαρού μηνιαίου μισθού.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια έξι (6) μηνών και αφορά όλες τις επιχειρήσεις. Οι νέες θέσεις εργασίας που επιδοτούνται από το πρόγραμμα είναι επιπρόσθετες του αριθμού των υφιστάμενων θέσεων εργασίας των επιχειρήσεων – εργοδοτών κατά την 18/9/2020, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4726/2020  (Α’ 181).

Ο αριθμός των εργαζομένων που λαμβάνεται  υπόψη για τον έλεγχο του κριτηρίου της διατήρησης  του μέσου όρου των θέσεων εργασίας αφορά στο σύνολο των  μισθωτών  αμειβομένων  με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), με πλήρη ή μειωμένη απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν τεθεί σε αναστολή.

Στον ανωτέρω αριθμό δεν προσμετρούνται εργαζόμενοι:

α) των οποίων η σύμβαση εργασίας λύεται λόγω συνταξιοδότησης ή θανάτου,

β) των οποίων λήγει η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου,

γ) οι οποίοι  αποχωρούν οικειοθελώς.

Κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος επιδότησης των νέων θέσεων εργασίας δεν επιτρέπεται η μεταβολή των όρων των συμβάσεων εργασίας των ωφελουμένων του προγράμματος.

Καταγγελία Σύμβασης

Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας των ωφελούμενων εργαζομένων δεν επιτρέπεται παρά μόνο σε περίπτωση που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο διαφορετικά εκπίπτουν του προγράμματος.

Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ωφελουμένου εργαζόμενου για σπουδαίο λόγο, δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση της θέσης εργασίας με νέο επιδοτούμενο εργαζόμενο  για το υπολειπόμενο διάστημα μέχρι τη λήξη του εξαμήνου.

 • Αντ’ αυτού οι επιχειρήσεις – εργοδότες δύνανται να αιτηθούν για την έγκριση νέας επιδοτούμενης θέσης εργασίας.
 • Αυτό είναι διαφορετικό από τα έως σήμερα προγράμματα που σε μεγάλο βαθμό απαιτούσαν αντικατάσταση του εργαζομένου και διατήρηση της επιδοτούμενης θέσης απλώς.

Στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να λάβει αρνητική απάντηση η επιχείρηση αν καλυφθούν οι θέσεις.

 • Επιπλέον  δίνεται η δυνατότητα διατήρησης των θέσεων εργασίας μετά από το πέρας του προγράμματος των έξι (6) μηνών, με μετακύλιση του κόστους στους εργοδότες-επιχειρήσεις κι εφόσον βέβαια συμφωνούν και τα δύο μέρη.

Οι  εργαζόμενοι του προγράμματος μπορούν να παράσχουν την εργασία τους και με το σύστημα της εξ αποστάσεως, εφόσον η φύση της εργασίας τους το επιτρέπει όπως και όλοι οι εργαζόμενοι.

Επίσης ισχύουν οι  ρυθμίσεις που αφορούν τα προστατευτικά μέτρα για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού σε σχέση με τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19 όπως καθορίστηκαν στην  με αριθμ. 37095/1436/17-9-2020 (Β΄4011) κοινή υπουργική απόφαση

Προϋποθέσεις

Οι επιχειρήσεις που θα εντάξουν τους εργαζομένους τους στο νέο πρόγραμμα επιδότησης θέσεων εργασίας δεν μπορούν να τοποθετήσουν τους ίδιους εργαζόμενους στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», ούτε να αναστείλουν τις συμβάσεις εργασίας τους. Επιπλέον, ορίζεται ότι, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα επιδότησης θέσεων εργασίας, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δηλώνουν υπεύθυνα:

 • α) ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες ή έχουν ρυθμίσει τις βεβαιωμένες τυχόν οφειλές τους προς το Δημόσιο και τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ,καθώς και
 • β) ότι θα διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για έξι μήνες, διάστημα κατά το οποίο θα επιδοτείται η νέα θέση εργασίας, σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Ο νεοπροσληφθείς  κατά τη στιγμή της πρόσληψής του δεν πρέπει να έχει ενεργή σύμβαση εργασίας για τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν από την επιδοτούμενη πρόσληψή του.

Με την απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που εκδόθηκε  ορίζεται το ειδικό έντυπο αίτησης ένταξης – υπεύθυνης δήλωσης της επιχείρησης – εργοδότη για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα του παρόντος στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα σε σχέση με το έντυπο αυτό της ένταξης.

Το πρόγραμμα ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας.

Παράδειγμα

Αν για παράδειγμα προσλάβουμε μισθωτό με μικτό μισθό 800 ευρώ θα έχουμε την εξής ωφέλεια :

 

 
   ΜΙΚΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ                    ΕΙΣΦΟΡΕΣ                      ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Εργαζομένου     Εργοδότη     
       800 Ευρώ                      122,64                194,64                          317,28

 

Επομένως 317,28 επί 6 μήνες = 1903,68 η συνολική επιδότηση για τους έξι (6) μήνες.

Πως υποβάλλεται η Αίτηση

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που επιθυμούν να προβούν σε νέα πρόσληψη ή νέες προσλήψεις, μία ή περισσότερες φορές, υποβάλλουν για κάθε έναν δυνητικά ωφελούμενο που επιθυμούν να εντάξουν στο πρόγραμμα ξεχωριστή ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση σε ειδικό έντυπο με τίτλο «Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση ένταξης στο ανοικτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων», η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) ως προς την αλήθεια του περιεχομένου της, στο Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία  δηλώνουν τα εξής:

 • i) τα στοιχεία της επιχείρησης,
 • ii) τα στοιχεία του δυνητικά ωφελούμενου που επιθυμούν να εντάξουν στο πρόγραμμα, τις μηνιαίες μεικτές και τις αντίστοιχες καθαρές, προ φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, αποδοχές του, οι οποίες δεν μπορούν να υπολείπονται για πλήρη απασχόληση του νομοθετημένου κατώτατου μισθού ή ημερομίσθιου ή για μερική απασχόληση, της αντίστοιχης αναλογίας μισθού ή ημερομισθίου αυτού,

iii) εαν ο δυνητικά ωφελούμενος είναι μακροχρόνια άνεργος,

 1. iv) το πιστωτικό ίδρυμα και τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) της επιχείρησης και μόνο για την περίπτωση που η επιχείρηση – εργοδότης αιτείται να προσλάβει μακροχρόνια άνεργο,
 2. v) ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ή έχουν ρυθμίσει τυχόν βεβαιωμένες οφειλές τους προς τοΔημόσιο και τον e-ΕΦΚΑ,
 3. vi) ότι θα διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για το χρονικό διάστημα των έξι μηνών, κατά το οποίο επιδοτείται η νέα θέση εργασίας, σύμφωνα με τοπρόγραμμα.

Τα στοιχεία που δηλώνονται στην ηλεκτρονική αίτηση που υπέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης  του εργοδότη θα διασταυρωθούν από το Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ την ημέρα υποβολής της αίτησης ότι ο εργαζόμενος δεν εργάζεται σε άλλο εργοδότη, δεν είχε εργασιακή σχέση με τον ίδιο εργαζόμενο για τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν από την  ημερομηνία της πρόσληψης και σε περίπτωση που ο δυνητικά ωφελούμενος δηλώνεται ως μακροχρόνια άνεργος, ελέγχεται ότι είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο μακροχρόνια ανέργων του ΟΑΕΔ.

Εφόσον προχωρήσει η έγκριση της αίτησης -υπεύθυνης δήλωσης των επιχειρήσεων – εργοδοτών για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξής του, οι επιχειρήσεις – εργοδότες, αυθημερόν ή το αργότερο εντός της επόμενης ημέρας από την έγκριση της αίτησης, προχωρούν στη σύναψη σύμβασης εργασίας και στην πρόσληψη του ωφελούμενου, υποβάλλοντας το έντυπο Ε3: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, όπου και δηλώνεται σε ειδικό πεδίο η συμμετοχή του στο παρόν πρόγραμμα. Διαφορετικά, μια εγκεκριμένη αίτηση για την οποία δεν υποβλήθηκε πρόσληψη στην προβλεπόμενη προθεσμία, λογίζεται ως μη γενόμενη

Φυσικά θα υπάρχουν και απολογιστικές  διασταυρώσεις των επιχειρήσεων-εργοδοτών που  θα πραγματοποιούνται απολογιστικά από το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, του ΟΑΕΔ και του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών

Σε περίπτωση που κατόπιν των διασταυρώσεων συναχθεί ότι η επιχείρηση-εργοδότης δεν πληροί τις παραπάνω  προϋποθέσεις, εκπίπτει του προγράμματος και καταβάλλει η ίδια τις συνολικές ασφαλιστικές εισφορές για τους έξι (6) μήνες που αναλογούν στον μηνιαίο μισθό πρόσληψης χωρίς να αποκλείονται επιπλέον κυρώσεις  όπως περιγράφονται στο άρθρο 10 της ΚΥΑ και αφορούν για παράδειγμα κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως.

 

Διαβάστε επίσηςΌλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον ΕΝΦΙΑ που μόλις αναρτήθηκε

{Η κυρία Ζωή Τσιαμούρα είναι Λογίστρια-Φοροτεχνικός στην  TLS Φοροτεχνική}

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here