γράφει η Ζωή Τσιαμούρα

Με μικρή καθυστέρηση, σε σύγκριση με παρελθόν, το Υπουργείο Οικονομικών  ξεκίνησε από το απόγευμα της Παρασκευής να στέλνει σε κάθε ιδιοκτήτη, τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ.

Η καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι έπρεπε να εγγραφούν στο σύστημα όλες οι αναγκαίες αλλαγές στο σύστημα εκκαθάρισης του φόρου που προέκυψαν από την πρόσφατη ρύθμιση, με την οποία απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ οι κάτοικοι των μικρών ακριτικών νησιών.

Αυτό σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα

 • είτε να καταβάλουν την πρώτη από τις έξι μηνιαίες δόσεις του ΕΝΦΙΑ έως τις 30 Σεπτεμβρίου
 • είτε να καταβάλουν τις πρώτες δύο δόσεις του ΕΝΦΙΑ (Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου) μέχρι τις 30 Οκτωβρίου, χωρίς καμία επιπλέον προσαύξηση.

Στο άρθρο 82 του Νόμου 4706 (ΦΕΚ Α’ 136/17-07-2020) που αφορά ρυθμίσεις καταβολής δόσεων για φόρο εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ για το έτος 2020 στην παρ. 2 ορίζεται πως:

 • “ειδικά για το έτος 2020, εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου εκδοθεί εντός του Σεπτεμβρίου 2020, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 και η τελευταία μέχρι και τις 26 Φεβρουαρίου 2021.” 

Η κυβέρνηση έχει ήδη ψηφίσει διάταξη με την οποία διασφαλίζεται ότι

 • για ίδιας αξίας ακίνητη περιουσία το ύψος του αναλογούντος ΕΝΦΙΑ θα είναι το ίδιο με πέρυσι.

Φυσικά εξαιρούνται οι περιπτώσεις στις οποίες , λόγω προσθήκης ενός έτους στην παλαιότητα ενός ακινήτου , εφαρμόζεται φέτος μικρότερος συντελεστής παλαιότητας που μειώνει το φόρο. 

Με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.4701/2020 που δημοσιεύθηκε την 1-7-2020 ορίστηκε ότι και για φέτος απαλλάσσονται του ΕΝΦΙΑ τα  εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού (αγροτεμάχια, γήπεδα κλπ).

Χορηγούνται και για το έτος 2020 οι ίδιες ακριβώς μειώσεις που χορηγήθηκαν και κατά το έτος 2019 στο συνολικό ποσό του ΕΝΦΙΑ φυσικών προσώπων ανάλογα με τη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας τους. Βάσει , ειδικότερα , της διάταξης αυτής , και για το έτος 2020 θα χορηγείται μείωση (έκπτωση) 10%-30% στον ΕΝΦΙΑ φυσικών προσώπων που προκύπτει από την εφαρμογή των προβλεπόμενων κλιμάκων και συντελεστών .

Η μείωση (έκπτωση) θα κλιμακώνεται σε ποσοστά αντιστρόφως ανάλογα με τη συνολική αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας , η οποία υπόκειται σε φόρος,ως εξής:

 • α) για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%),
  β) για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι εβδομήντα χιλιάδες (70.000) ευρώ, κατά ποσοστό είκοσι επτά τοις εκατό (27%),
  γ) για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι ογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώ, κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%),
  δ) για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) και
  ε) για αξία ακίνητης περιουσίας άνω του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).

Στη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας της παρούσας παραγράφου δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωμάτων επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού

Ποιοι δικαιούνται απαλλαγής -50% ή -100%

Με την παρ. 1 του άρθρου 7 του Νόμου 4223/2013 με πράξη της Φορολογικής Διοίκησης χορηγείται έκπτωση πενήντα τοις εκατό (50%) στον φορολογούμενο, τον ή την σύζυγο και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του επί του ΕΝ.Φ.Ι.Α. που βεβαιώθηκε στα παραπάνω πρόσωπα, αν διαπιστώνεται οικονομική αδυναμία πληρωμής της συνολικής οφειλής για το οικείο έτος.
Η παραπάνω έκπτωση χορηγείται για τον οφειλόμενο ΕΝ.Φ.Ι.Α. εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

 1. το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους δεν υπερβαίνει τις εννέα χιλιάδες (9.000) ευρώ, προσαυξημένο κατά χίλια (1.000) ευρώ για τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
 2. το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα τετραγωνικά μέτρα (150 μ2) και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας  δεν υπερβαίνει το ποσό των ογδόντα πέντε χιλιάδων (85.000) ευρώ για τον άγαμο, των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ για τον έγγαμο και τον ή τη σύζυγό του ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ για τον έγγαμο, τον ή την σύζυγό του και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα και
 3. ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

Στις οικογένειες που είναι τρίτεκνες ή πολύτεκνες ή περιλαμβάνουν ανάπηρα άτομα κατά ποσοστά 80% και άνω χορηγείται πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

 • Το «συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα» του προηγούμενου έτους δεν έχει υπερβεί τις 12.000 ευρώ , προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος. Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας , ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος , η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

Ποιοι καταβάλλουν Συμπληρωματικό Φόρο

Για κάθε φυσικό πρόσωπο ο συμπληρωματικός φόρος επιβάλλεται και υπολογίζεται στη συνολική αξία των δικαιωμάτων σύμφωνα με τα κλιμάκια και τους συντελεστές του παρακάτω πίνακα:

ΚΛΙΜΑΚΙΟ (€) Συντελεστής
0,01 – 250.000 0,0%
250.000,01 – 300.000 0,15%
300.000,01 – 400.000 0,30%
400.000,01 – 500.000 0,50%
500.000,01 – 600.000 0,60%
600.000,01 – 700.000 0,80%
700.000,01- 800.000 0,90%
800.000,01- 900.000 1,00%
900.000,01- 1.000.000 1,05%
1.000.000,01 – 2.000.000 1,10%
Υπερβάλλον 1,15%

 

Στη συνολική αξία του πρώτου εδαφίου δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωμάτων επί των κτιρίων που είναι προγενέστερα των εκάστοτε τελευταίων εκατό (100) ετών και τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία ή ως έργα τέχνης, καθώς και των τυχόν αναλογούντων σε αυτά ποσοστών επί των γηπέδων ή οικοπέδων στα οποία βρίσκονται.

Και για το 2020 στη συνολική αξία του πρώτου εδαφίου δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωμάτων επί γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.

Παράδειγμα

Αν για παράδειγμα έχουμε περιουσία αξίας 2.310.366,77 ευρώ και με το δεδομένο πως ο κύριος φόρος πριν την θέσπιση των εκπτώσεων της παρ. 2Α του αρθρ. 7 του Ν. 4223/2013 ήταν και παραμένει 4.066,72 ευρώ τότε θα έχουμε τα εξής δεδομένα:

ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΟΣ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ  ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ  ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ
2018                 4.066,72       19.794,22                         0 ,00             23.860,94
2020                 4.066,72       19.794,22                     2.386,09           21.474,85

 

 

   Η κυρία Ζωή Τσιαμούρα είναι Λογίστρια-Φοροτεχνικός  στην TLS Φοροτεχνική

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here