Νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου ανακοίνωσε η διοίκηση της Ελένης Βρεττού για τους εργαζόμενους του δικτύου των καταστημάτων της Attica Bank που θα έχoυν συμπληρώσει 5 χρόνια δουλειάς (!) μέχρι τον Δεκέμβριο του 2022.

Το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου ξεκινά από την ερχόμενη Δευτέρα 20/2/2023 με ισχύ έως και τις 10 Μαρτίου 2023.

  • Για τους εργαζόμενους στα καταστήματα που συγχωνεύονται και παύει η λειτουργία τους δεν θα ισχύσει ούτε ο περιορισμός των 5 ετών υπηρεσίας.

Γενναιόδωρη Αποζημίωση

Η αποζημίωση για όσους δηλώσουν την εθελούσια αποχώρηση τους θα υπολογίζεται από το άθροισμα δύο παραγόντων:

  1. της πλήρους αποζημίωσης του Ν. 3198/1955 και
  2. 14 μεικτοί μηνιαίοι μισθοί πλέον 40% (ήτοι 1,4 μεικτές ετήσιες τακτικές αποδοχές).

Ως ημερομηνία υπολογισμού της αποζημίωσης του Ν. 3198/1955 θα ληφθεί η 31η Δεκεμβρίου 2022 και ως μισθός υπολογισμού μεικτών μηνιαίων αποδοχών ενός έτους ορίζεται ο μισθός του μήνα Δεκεμβρίου 2022 μη συμπεριλαμβανομένων των έκτακτων αποδοχών.

Επιπλέον οικονομικά κίνητρα 

Α. Προσαύξηση του Ποσού Αποζημίωσης της ανωτέρω παραγράφου ΙΙΙ κατά 10% στους εργαζόμενους που εργάζονται στα καταργούμενα καταστήματα.

Β. Προσαύξηση του Ποσού Αποζημίωσης της ανωτέρω παραγράφου ΙΙΙ βάσει ηλικίας (συμπληρωμένα έτη στις 31/12/2022) κατά ποσοστό σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Γ. Προσαύξηση του Ποσού Αποζημίωσηςτης ανωτέρω παραγράφου ΙΙΙβάσει ετών υπηρεσίας στην Τράπεζα(συμπληρωμένα έτη στις 31/12/2022)κατά ποσό μισθών(όπως ο μισθός ορίζεται στην παράγραφο ΙΙΙ) σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Δ. Προσαύξηση του Ποσού Αποζημίωσηςτης ανωτέρω παραγράφου ΙΙΙ κατά€ 5.000 για κάθε προστατευόμενο τέκνο συμμετέχοντα(ως τέτοιο νοείται το τέκνο που πληροί της προϋποθέσεις βάσει των οποίων η Τράπεζα χορήγησε το επίδομα τέκνων στη μισθοδοσία του 12.2022)με ανώτατο όριο τις € 10.000.

Το Ποσό Αποζημίωσης της παραγράφου ΙΙΙ αθροιζόμενο με τα επιπλέον χρηματικά κίνητρα Α έως Δ της παρ. IV δεν δύναται να υπερβεί αθροιστικά (συνολικά) το ποσό των € 200.000 κατ΄ανώτατο όριο και δεν θα υπολείπεται του ποσού των € 20.000.

Ε. Προσαύξηση του συνολικού ποσού αποζημίωσης (Αποζημίωση της ανωτέρω παραγράφου ΙΙΙ συμπεριλαμβανομένων των επιπλέον χρηματικών κινήτρων υπό στοιχεία Α έως Δ της παρούσας παραγράφου IV που ισχύουν ανά περίπτωση) κατά € 30.000 στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα που έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους (συμπληρωμένα έτη στις 31/12/2022) για την πληρωμή αναγνώρισης πλασματικών ετών ασφάλισης ή / και για αυτασφάλιση. Στη συγκεκριμένη κατηγορία δεν έχει εφαρμογή το ως άνω ανώτατο όριο.

ΣΤ. Προσαύξηση του συνολικού ποσού αποζημίωσης (Αποζημίωση της ανωτέρω παραγράφου ΙΙΙ συμπεριλαμβανομένων των επιπλέον χρηματικών κινήτρων υπό στοιχεία Α έως Δ της παρούσας παραγράφου IV που ισχύουν ανά περίπτωση μέχρι του ανωτέρω ορίου) κατά € 5.000 στους εργαζόμενους που θα δηλώσουν συμμετοχή εντός της πρώτης εβδομάδας από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του προγράμματος, δηλαδή έως και την 28/02/2023.

  1. Στο ποσό της συνολικής αποζημίωσης, όπως προκύπτει από τα οριζόμενα στις παραγράφους ΙΙΙ και IV, συμπεριλαμβάνεται, συμψηφιζόμενη με αυτό και απορροφώμενη από αυτό, οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση καθώς και η αποζημίωση του άρθρου 27 παράγραφος 5 του Κανονισμού Εργασίας Προσωπικού.

 Πρόσθετες Παροχές 

  1. α. 5ετής συνέχιση (από την ημερομηνία αποχώρησης) ισχύος της ασφάλισης για τον ασφαλισμένο και τα προστατευόμενα μέλη του στο εκάστοτε ισχύον ομαδικό ασφαλιστήριο της

Τράπεζας, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος της «ευρείας νοσοκομειακής περίθαλψης από ασθένεια ή ατύχημα» που ισχύουν για τους αποχωρήσαντες από την Τράπεζα υπαλλήλους της, με επιβάρυνση της Τράπεζας. Η ασφάλιση λήγει οριστικά μετά το πέρας της 5ετίας από την ημερομηνία αποχώρησης.

β. Στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα που έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους (συμπληρωμένα έτη στις 31/12/2022) η ισχύς της ασφάλισης με τους ανωτέρω όρους παρατείνεται για 5 επιπλέον έτη με ανώτατο όριο τα 70 έτη και σύμφωνα με τους όρους του εκάστοτε συμβολαίου. Η ασφάλιση λήγει οριστικά μετά το πέρας της 10ετίας από την ημερομηνία αποχώρησης.

 

  1. α. 5ετής συνέχιση (από την ημερομηνία αποχώρησης) των παροχών πρωτοβάθμιας περίθαλψης για τον ασφαλισμένο και τα προστατευόμενα μέλη του όπως εκάστοτε ισχύει για το προσωπικό της Attica Bank.

β. Στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα που έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους (συμπληρωμένα έτη στις 31/12/2022) η ισχύς των παροχών πρωτοβάθμιας περίθαλψης με τους ανωτέρω όρους παρατείνεται για 5 επιπλέον έτη. Η ισχύς των παροχών πρωτοβάθμιας περίθαλψης με τους ανωτέρω όρους λήγει οριστικά μετά το πέρας της 10ετίας από την ημερομηνία αποχώρησης.

  1. Τυχόν υφιστάμενα ενήμερα στεγαστικά δάνεια των αποχωρούντων με το Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου θα συνεχίσουν με εκάστοτε ισχύοντες για το ενεργό προσωπικό της Τράπεζας όρους

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here